Pravni i društveni položaj žena kroz povijest

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravni i društveni položaj žena kroz povijest
Katedra pravne povijesti i rimskog prava
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Višnja Lachner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 -
Telefon+385 31 224 500
e-mailvisnja.lachner@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Br 43/13
Telefon+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Predmet Pravni i društveni položaj žena kroz povijest upoznaje studente s povijesnim razvojem uređenja pravnog položaja žena u europskom okruženju i na hrvatskim pravnim područjima. U okviru predmeta ukazuje se i na uređenje položaja žene s obzirom na društveno-gospodarske okolnosti u pojedinom povijesnom razdoblju. Cilj kolegija je stjecanje odnosno produbljivanje znanja o pravnom uređenju položaja žene u Hrvatskoj i odgovarajućem europskom okruženju u prošlosti, a s osobitim naglaskom na razdoblje 19. st. kada se djelomično mijenja dotadašnji položaj žene u pravnom sustavu. Studentima će se na temelju analize pravnih propisa i dostupne sudske prakse omogućiti uvid u pojedina pravna rješenja u uređenju položaja žene.

Ishodi učenja kolegija

Opisati i razlikovati osobitosti važne za izučavanje pravnog položaja žena u prošlosti na hrvatskim područjima i europskom okruženju., Objasniti pojavne oblike društvenih i spolnih nejednakosti u pojedinim pravnim sustavima u prošlosti te različite modela društvenih ili institucionalnih intervencija radi promicanja društvenog položaja žena., Identificirati utjecaj društveno-gospodarskih okolnosti u pojedinom povijesnom razdoblju na uređenje društvenog i pravnog položaja žene., Objasniti kontinuitet društvenog položaja ekonomski i socijalno marginaliziranih pojedinaca kao ishodište razvoju aktualnog pristupa pravima žena., Argumentirati o suvremenim okolnostima razvoja pravnog položaja žene u odnosu prema razvoju ostvarenom u prijašnjim pravnim sustavima., Sintetizirati povijesni i socijalni kontekst aktualne problematike uređenja položaja žene u kontekstu ostvarivanja ljudskih prava i provođenja pravedne socijalne politike.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Dobrovšak, Ljiljana. Ženidbeno (bračno) pravo u 19. stoljeću u Hrvatskoj. 2005. Croatica Christiana Periodica, vol. 29., br. 56.
Grozdanić, Velinka; Ritossa, Dalida . Povijesni razvoj kaznenopravnog statusa žena. 2011. Kada žena ubije - interdisciplinarni pristup, Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Krešić, Mirela. Zakonsko nasljeđivanje bračnih drugova prema OGZ-u na hrvatsko-slavonskom pravnom području. 2010. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 2 (2010)
Duby, Georges. Vitez, žena i svećenik: ženidba u feudalnoj Francuskoj. 1987. Split, Logos
Eisner, Bertold. Privatno-pravni položaj žene po današnjem pravu Jugoslavije i njegovo uređenje u jedinstvenom Građanskom zakoniku za Jugoslaviju. 1934. Zagreb, Globus
Feldman, Andrea. Žene u Hrvatskoj: ženska i kulturna povijest. 2004. Zagreb, Institut Vlado Gotovac
Gross, Mirjana. "Nevidljive" žene. 1993. Erasmus, časopis za kulturu demokracije
Apostolova Maršavelski, Magdalena. Quarta puellaris po običajnom pravu Turopolja (13. - 16.) stoljeće); . 1992. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 2 (1992)
Mill, James Stuart. Podređenost žena. 2000. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Mogorović Crljenko, Marija . Druga strana braka. 2012. Srednja Europa
Novak, Zrinka. Neki aspekti pravnog položaja žena u Vinodolskom zakonu, Senjskom i Krčkom statutu. 2009. Historijski zbornik, god. LXII, br. 2 (2009)
Perrot, Michelle. Moja povijest žena. 2009. _Ibis grafika
Prlenda, Sandra. Žene i prvi organizirani oblici praktičnog socijalnog rada u Hrvatskoj. 2005. Revija socijalne politike, god. 12., br. 3-4
Lachner, Višnja; Roškar, Jelena. Korčulanski statut i njegova nasljednopravna regulacija. 2019. Pravni vjesnik, časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku br. 35
Karbić, Marija. Žene s druge strane zakona. Nekoliko primjera iz srednjovjekovnih gradskih naselja u međurječju Save i Drave. 2009. Miljen, Suzana (ur.), Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest, Zagreb: Društvo studenata povijesti Lucius
Karbić, Marija. Žene s druge strane zakona. Nekoliko primjera iz srednjovjekovnih gradskih naselja u međurječju Save i Drave. 2009. Miljen, Suzana (ur.), Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest, Zagreb: Društvo studenata povijesti Lucius
Boisseau, Tracy Jean; Thomas, Tracy A. Feminist legal history: essays on women and law. 2011. New York, New York University Press
Izborna literatura
Margetić, Lujo . Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko i nasljedno pravo. 1996. Zagreb, Narodne novine
Janeković Romer, Zdenka. Rod i grad: Dubrovačka obitelj od XIII do XV stoljeća. 1994. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Lonza, Nella. Dvije izgubljene duše: čedomorstva u Dubrovačkoj republici (1667-1808). 2001. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku
Mogorović Crljenko, Marija. Nepoznati svijet istarskih žena: položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću. 2006. Zagreb: Srednja Europa
Janeković Romer, Zdenka. Maruša ili suđenje ljubavi: bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika. 2007. Zagreb, Algoritam
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleLegal and Social Position of Women throughout History
Chair of Legal History and Roman Law
Number of ECTS credits4
Lecturerizv.prof.dr.sc. Višnja Lachner
Office AddressRadićeva 13 -
Telephone+385 31 224 500
e-mailvisnja.lachner@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Office AddressRadićeva 13 Br 43/13
Telephone+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The course Legal and social position of women throughout history introduces students to historical development on the regulation of the legal position of women in the European environment and in Croatian legal areas. In the frame of the course, it is also pointed out to the arrangement of the position of women with regard to the socio-economic circumstances in a particular historical period. The aim of the course is to acquire or deepen knowledge of legal regulation of the position of women in Croatia and the corresponding European environment in the past, and with special emphasis on the period of the 19th century when the previous position of women in the legal system partially changed. Based on the analysis of legal regulations and available court practice, students will be given an insight into individual legal solutions in regulating the position of women.

Course learning outcomes

Describe and distinguish the peculiarities important for the study of the legal position of women in the past in Croatian areas and the European environment., Explain the forms of social and gender inequalities in certain legal systems in the past and different models of social or institutional interventions to promote social position of a woman., To identify the influence of socio-economic circumstances in a particular historical period on regulation of the social and legal position of women., Explain the continuity of the social position of economically and socially marginalized individuals as the origin of the development of the current approach to women's rights., Argue about the contemporary circumstances of the development of the legal position of women in relation to development achieved in previous legal systems., Synthesize the historical and social context of the current issue of regulating the position of women in the context realization of human rights and implementation of fair social policy.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Dobrovšak, Ljiljana. Ženidbeno (bračno) pravo u 19. stoljeću u Hrvatskoj. 2005. Croatica Christiana Periodica, vol. 29., br. 56.
Grozdanić, Velinka; Ritossa, Dalida . Povijesni razvoj kaznenopravnog statusa žena. 2011. Kada žena ubije - interdisciplinarni pristup, Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Krešić, Mirela. Zakonsko nasljeđivanje bračnih drugova prema OGZ-u na hrvatsko-slavonskom pravnom području. 2010. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 2 (2010)
Duby, Georges. Vitez, žena i svećenik: ženidba u feudalnoj Francuskoj. 1987. Split, Logos
Eisner, Bertold. Privatno-pravni položaj žene po današnjem pravu Jugoslavije i njegovo uređenje u jedinstvenom Građanskom zakoniku za Jugoslaviju. 1934. Zagreb, Globus
Feldman, Andrea. Žene u Hrvatskoj: ženska i kulturna povijest. 2004. Zagreb, Institut Vlado Gotovac
Gross, Mirjana. "Nevidljive" žene. 1993. Erasmus, časopis za kulturu demokracije
Apostolova Maršavelski, Magdalena. Quarta puellaris po običajnom pravu Turopolja (13. - 16.) stoljeće); . 1992. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 2 (1992)
Mill, James Stuart. Podređenost žena. 2000. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Mogorović Crljenko, Marija . Druga strana braka. 2012. Srednja Europa
Novak, Zrinka. Neki aspekti pravnog položaja žena u Vinodolskom zakonu, Senjskom i Krčkom statutu. 2009. Historijski zbornik, god. LXII, br. 2 (2009)
Perrot, Michelle. Moja povijest žena. 2009. _Ibis grafika
Prlenda, Sandra. Žene i prvi organizirani oblici praktičnog socijalnog rada u Hrvatskoj. 2005. Revija socijalne politike, god. 12., br. 3-4
Lachner, Višnja; Roškar, Jelena. Korčulanski statut i njegova nasljednopravna regulacija. 2019. Pravni vjesnik, časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku br. 35
Karbić, Marija. Žene s druge strane zakona. Nekoliko primjera iz srednjovjekovnih gradskih naselja u međurječju Save i Drave. 2009. Miljen, Suzana (ur.), Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest, Zagreb: Društvo studenata povijesti Lucius
Karbić, Marija. Žene s druge strane zakona. Nekoliko primjera iz srednjovjekovnih gradskih naselja u međurječju Save i Drave. 2009. Miljen, Suzana (ur.), Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest, Zagreb: Društvo studenata povijesti Lucius
Boisseau, Tracy Jean; Thomas, Tracy A. Feminist legal history: essays on women and law. 2011. New York, New York University Press
Optional reading
Margetić, Lujo . Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko i nasljedno pravo. 1996. Zagreb, Narodne novine
Janeković Romer, Zdenka. Rod i grad: Dubrovačka obitelj od XIII do XV stoljeća. 1994. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Lonza, Nella. Dvije izgubljene duše: čedomorstva u Dubrovačkoj republici (1667-1808). 2001. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku
Mogorović Crljenko, Marija. Nepoznati svijet istarskih žena: položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću. 2006. Zagreb: Srednja Europa
Janeković Romer, Zdenka. Maruša ili suđenje ljubavi: bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika. 2007. Zagreb, Algoritam