Javno zdravstvo i ljudska prava

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaJavno zdravstvo i ljudska prava
Katedra međunarodnopravnih i pravnoteorijskih znanosti i metodologije
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Ivana Tucak
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Potkrovlje- 54
Telefon+385 31 224 5543
e-mailivana.tucak@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Pravo na zdravlje Povijesni razvitak Suvremena načela javnog zdravstva Sukob autonomije/ dostojanstva pojedinca i općeg dobra zajednice Međunarodno pravo i organizacije koje promiču javno zdravstvo Domaća pravna regulativa Uloga socijalnih radnika u ostvarenju prava na zdravlje

Ishodi učenja kolegija

1. Usvojiti znanja iz društvenih, humanističkih, biomedicinskih i drugih znanosti u pogledu ove kategorije prava; te ih kritički promišljati; 2. Zagovarati ljudsko pravo na zdravlje u svakodnevnom životu; 3. Uključiti se u javne rasprave vezane uz kreiranje javnozdravstvenih politika i strategija; 4. Primijeniti relevantne međunarodne dokumente i domaće propise u skladu s načelima socijalnog rada; 5. Evaluirati postojeće javnozdravstvene politike i njihove rezultate,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Dinko Puntarić, Ina Stašević, Darko Ropac i suradnici, Z2017. (odabrana poglavlja: str. 1-58; 353-373). Javno zdravstvo, . 2017. Zagreb : Medicinska naklada,
Izborna literatura
Ivana Tucak. Legal and Ethical Justification of Compensation Regarding Compulsory Vaccination Injuries”. 2017. Facta Universitatis, Series Law and Politics, Vol. 15, N. 2
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePublic Health and Human rights
Chair of International Law and Theoretical Legal Sciences, Jurisprudence and Methodology
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Ivana Tucak
Office AddressRadićeva 13 Potkrovlje- 54
Telephone+385 31 224 5543
e-mailivana.tucak@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The right to health Historical development Contemporary principles of public health The conflict between the autonomy/dignity of the individual and the common good International Law and Organizations Promoting Public Health Domestic legal regulations The role of social workers in realizing the right to health

Course learning outcomes

1. Adopt knowledge from social, humanistic, biomedical and other sciences regarding this category of rights; and think critically about them; 2. Advocate the human right to health in everyday life; 3. Get involved in public debates related to the creation of public health policies and strategies; 4. Apply relevant international documents and domestic regulations in accordance with the principles of social work; 5. Evaluate existing public health policies and their results.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Dinko Puntarić, Ina Stašević, Darko Ropac i suradnici, Z2017. (odabrana poglavlja: str. 1-58; 353-373). Javno zdravstvo, . 2017. Zagreb : Medicinska naklada,
Optional reading
Ivana Tucak. Legal and Ethical Justification of Compensation Regarding Compulsory Vaccination Injuries”. 2017. Facta Universitatis, Series Law and Politics, Vol. 15, N. 2