Prijelaz od institucionalne skrbi na podršku u zajednici

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPrijelaz od institucionalne skrbi na podršku u zajednici
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijadoc. Ilija Krišto
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailikristo1@pravos.hr
Suradnik Petar Šajfar
Zgrada, kabinetRadićeva 13 18-1
Telefon+385 31 224 550
e-mailpetar.sajfar@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Totalna ustanova, skrb i dezinstitucionalizacija Povijest modernih ustanova i dezinstitucionalizacije Međunarodni i nacionalni pravni temelj dezinstitucionalizacije Pristupi preoblikovanju rezidencijalnih ustanova, preseljenje, uspostavljanje usluga u zajednici i prevencija institucionalizacije Uspostavljanje pravnog, financijskog temelja te temelja znanja i vještina potrebnih za prijelaz na podršku u zajednici Transformacijski planovi, brza procjena potreba i odgovora Koordinacija i menadžment skrbi Osobno planiranje i analiziranje rizika

Ishodi učenja kolegija

Kritička procjena institucionalizacije i svjesnost o ostacima institucionalizma u skrbi u zajednici, Procesi, načela, koncepti i metode tranzicije od institucionalne skrbi na podršku u zajednici te sustava utemeljenog na pravima korisnika, Kreirati, koordinirati, organizirati i voditi podršku u zajednici, Osnaživanje prava, potreba, perspektiva korisnika i vrlina, Procjena potreba na osobnoj razini i razini zajednice, Normalizacija i vrednovanje društvene uloge, Osobno planiranje, procjena rizika, Timski rad, Podrška neformalnim njegovateljima, odnosno pomoćnicima,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Prisutnost na 70% predavanja i vježbi, izrada dodijeljenih zadataka, polaganje pisanog ispita.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Europska stručna skupina zaprijelaz s institucionalne skrbi na usluge podrške za život u zajednici. Zajedničke europske smjernice za prijelaz s institucionalne skrbi na usluge podrške za život u zajednici. 2012. Brussel, Belgija. Dostupno na https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/2013-04-08-common-european-guidelines_croatian-version_edited.pdf
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Repbulici Hrvatskoj 2011.-2016.(2018.). . 2010. Zagreb: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. (odabrani dijelovi)
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine. . 2021. Zagreb: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. (odabrani dijelovi)
Rafaelič, A. & Flaker, V. . Dezinstitucionalizacija I. Neskončna. . 2021. Založba Univerze v Ljubljani. (odabrani dijelovi)
. Bilješke s predavanja. 2023.
Izborna literatura
Flaker, V. & Rafaelič, A. . Dezinstitucionalizacija II: nedokončana. . 2023. Založba Univerze v Ljubljani.
Šiška, J. & Beadle-Brown, J. . Transition from Institutional Care to Community-Based Services in 27 EU Member States: Final report. Research report for the European Expert Group on Transition from Institutional to Community-based Care. . 2020. Dostupno na web stranici: https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2020/05/eeg-di-report-2020-1.pdf
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleTransition from Institutional Care to Community Support
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits5
Lecturerdoc. Ilija Krišto
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailikristo1@pravos.hr
Associate Petar Šajfar
Office AddressRadićeva 13 18-1
Telephone+385 31 224 550
e-mailpetar.sajfar@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Total institutions and deinstitutionalisation History of modern institutions and deinstitutionalization International and national legal basis for deinstitutionalisation. Approaches to the transformation of residential institutions, resettlement, organizing community-based services and prevention of deinstitutionalisation. Creating legal, financial, knowledge and skills basis for transition to the community. Transformation plans, swift assessment of needs and response. Coordinated care and care management. Personal planning. Risk analysis.

Course learning outcomes

Critical appraisal of institutionalisation and awareness of institutional remnants in community care, Processes, principles, concepts and methods of transition from institutional to community care and of a rights-based system, Create, coordinate, organise and manage community care, Empowerment, rights, needs, strengths and user perspective, Needs assessment at personal and community level, Normalisation and social role evaluation, Personal planning, risk assessment, Teamwork, Support to informal carers,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Europska stručna skupina zaprijelaz s institucionalne skrbi na usluge podrške za život u zajednici. Zajedničke europske smjernice za prijelaz s institucionalne skrbi na usluge podrške za život u zajednici. 2012. Brussel, Belgija. Dostupno na https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/2013-04-08-common-european-guidelines_croatian-version_edited.pdf
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Repbulici Hrvatskoj 2011.-2016.(2018.). . 2010. Zagreb: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. (odabrani dijelovi)
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine. . 2021. Zagreb: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. (odabrani dijelovi)
Rafaelič, A. & Flaker, V. . Dezinstitucionalizacija I. Neskončna. . 2021. Založba Univerze v Ljubljani. (odabrani dijelovi)
. Bilješke s predavanja. 2023.
Optional reading
Flaker, V. & Rafaelič, A. . Dezinstitucionalizacija II: nedokončana. . 2023. Založba Univerze v Ljubljani.
Šiška, J. & Beadle-Brown, J. . Transition from Institutional Care to Community-Based Services in 27 EU Member States: Final report. Research report for the European Expert Group on Transition from Institutional to Community-based Care. . 2020. Dostupno na web stranici: https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2020/05/eeg-di-report-2020-1.pdf