Europsko kazneno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaEuropsko kazneno pravo
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Tunjica Petrašević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Kabinet br. 46
Telefon+385 31 224 535
e-mailtunjica.petrasevic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Zgrada, kabinetRadićeva 13 57
Telefon+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Sadržaj ovog kolegija podrazumijeva razmatranje europskog kaznenog prava kao šireg pojma koji se upotrebljava za označavanje različitih sadržaja. Pod tim pojmom se podrazumijeva s jedne strane kazneno pravo Vijeća Europe – koje tvore konvencije i pripadajući sporazumi te odluke Europskog suda za ljudska prava – i s druge strane kazneno pravo koje se razvija u okviru EU. Tako je ovaj kolegiji podijeljen u dva dijela: prvi dio posvećen je kaznenom pravu EU, a drugi dio kaznenom pravu Vijeća Europe. Prvi dio usmjeren je na upoznavanje studenata s ovlastima EU na području kaznenog prava prije i nakon Ugovora iz Lisabona, naglasak je stavljen na posebno odabrane teme kao što su: zaštita financijskih interesa EU, cyber kriminal, Europski uhidbeni nalog i sl. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda razvijena u okviru Vijeća Europe predstavljanajvažniji pravni instrument zaštite individualnih prava u Europi koji značajno utječe na nacionalne kaznenopravne sustave pa je s toga cilj drugoga dijela predmeta produbiti poznavanje i razumijevanje pojedinih ljudskih prava zajamčenih Konvencijom koja su relevantna za kazneno pravo (pravo na život, zabrana mučenja, ne bis in idem, pravo na osobnu slobodu i sigurnost itd.). Sadržaj prvog dijela predmeta obuhvaća slijedeće teme: 1. Korijeni, institucionalni sustav i pravni okvir kazneno-pravne suradnje u EU 2. Promjene institucionalnog okvira ''Europske pravosudne suradnje'' uvedenih Ugovorom iz Lisabona 3. Uzjamno priznavanje između držva članica u kaznenim stvarima (Europski uhidbeni nalog itd.) 4. Uspostava supranacionalnih institucija (uloga Eurojusta, Europola, Europskog javnog tužitelja - in statu nascendi) 5. Zaštita financijskih interesa EU Sadržaj drugog dijela predmeta obuhvaća slijedeće teme: 1. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – nastanak, sadržaj, praktična primjena 2. Pravo na život – čl. 2 3. Zabrana mučenja – čl. 3 4. Pravo na osobnu slobodu i sigurnost – čl. 5 5. Pravo na pravićno suđenje – čl. 6 6. Pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života – čl. 8

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: Objasniti povijesni razvoj kazneno-pravne suradnje u EU, Definirati temeljne pojmove i koncepte kaznenog prava EU, definirati i razlikovati ovlasti i pravo na pristup Europskom sudu za ljudska prava ( Vijeće Europe), Objasniti međusobne korelacije ESLJP i Suda EU, Primijeniti stečena znanja na rješavanje praktičnih problema (rješavanje hipotetskih predmeta) ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 55% nastave
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Boris Ljubanović, Tunjica Petrašević, Paula Porreti Igor Vuletić, Mirela Župan. Procesno-pravni aspekti prava EU. 2015. Pravni fakultet Osijek
Jasna Omejec. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis. 2014. Novi informator
. Materijali s predavanja. 2021. distribuirani na web stranici Katedre za europsko pravo i Katedre kaznenopravnih znanosti
Izborna literatura
Berislav Pavišić. Kazneno pravo Vijeća Europe, Izvori – komentari – praksa. 2006. Golden marketing - Tehnička knjiga
Zlata Đurđević. Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi. 2008. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 15, broj 2/2008
Zlata Đurđević. Prijevara na štetu proračuna Europske unije: pojavni oblici, metode i uzroci,. 2006. Financijska teorija i praksa, vol. 30, broj 3/2006
Iris Goldner Lang. Europsko pravo kao okvir pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. 2014. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 21, broj 2/2014
Barbara Herceg Pakšić, Igor Vuletić. The Lisbon Treaty as the first step towards the European Criminal Court,. 2011. The role of national criminal law in the European Union area and the alternative resolution of crimina, Section of Criminal LawBratislava, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Tunjica Petrašević. Prethodni postupak pred Sudom EU. 2014. Gradska tiskara Osijek d.d.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEuropean Criminal Law
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Tunjica Petrašević
Office AddressRadićeva 13 Kabinet br. 46
Telephone+385 31 224 535
e-mailtunjica.petrasevic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Office AddressRadićeva 13 57
Telephone+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The content of this course implies the consideration of European criminal law as a broader term used to denote various contents. This means, on the one hand, the criminal law of the Council of Europe - constituting conventions and related agreements and decisions of the European Court of Human Rights - and, on the other hand, criminal law developing within the EU. Thus, this course is divided into two parts: the first part is dedicated to the criminal law of the EU, and the second part to the criminal law of the Council of Europe. The first part is aimed at introducing students to EU powers in the field of criminal law before and after the Lisbon Treaty, with emphasis on specially selected topics such as: protection of EU financial interests, cybercrime, European Arrest Warrant, etc. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms developed within the Council of Europe is the most important legal instrument for the protection of individual rights in Europe, which significantly affects national criminal justice systems. to life, prohibition of torture, ne bis in idem, right to personal liberty and security, etc.). The content of the first part of the course includes the following topics: 1. Roots, institutional system and legal framework of criminal law cooperation in the EU 2. Changes to the institutional framework of "European Judicial Cooperation" introduced by the Treaty of Lisbon 3. Mutual recognition between Member States in criminal matters (European Arrest Warrant, etc.) 4. Establishment of supranational institutions (role of Eurojust, Europol, European Public Prosecutor - in stat nascendi) 5. Protection of the EU's financial interests The content of the second part of the course includes the following topics: 1. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - origin, content, practical application 2. Right to life - art. 2 3. Prohibition of torture - Art. 3 4. The right to personal liberty and security - Art. 5 5. The right to a fair trial - Art. 6 6. The right to respect for private and family life - Art. 8

Course learning outcomes

After completing the course the student will be able to: Explain the historical development of criminal law cooperation in the EU, Define basic term and concepts of EU criminal law, Define and distinguish the powers and right of access to the European Court of Human Rights (Council of Europe), Explain the correlations between the ECtHR and the Court of Justice, Apply the acquired knowledge to solve practical problems (solving hypothetical cases),

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in a minimum of 55% of classes
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Boris Ljubanović, Tunjica Petrašević, Paula Porreti Igor Vuletić, Mirela Župan. Procesno-pravni aspekti prava EU. 2015. Pravni fakultet Osijek
Jasna Omejec. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis. 2014. Novi informator
. Materijali s predavanja. 2021. distribuirani na web stranici Katedre za europsko pravo i Katedre kaznenopravnih znanosti
Optional reading
Berislav Pavišić. Kazneno pravo Vijeća Europe, Izvori – komentari – praksa. 2006. Golden marketing - Tehnička knjiga
Zlata Đurđević. Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi. 2008. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 15, broj 2/2008
Zlata Đurđević. Prijevara na štetu proračuna Europske unije: pojavni oblici, metode i uzroci,. 2006. Financijska teorija i praksa, vol. 30, broj 3/2006
Iris Goldner Lang. Europsko pravo kao okvir pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. 2014. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 21, broj 2/2014
Barbara Herceg Pakšić, Igor Vuletić. The Lisbon Treaty as the first step towards the European Criminal Court,. 2011. The role of national criminal law in the European Union area and the alternative resolution of crimina, Section of Criminal LawBratislava, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Tunjica Petrašević. Prethodni postupak pred Sudom EU. 2014. Gradska tiskara Osijek d.d.