Kazneno procesno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKazneno procesno pravo
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova9
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Zgrada, kabinetRadićeva 13 57
Telefon+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 9/17
Telefon+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Zgrada, kabinetRadićeva 13 57
Telefon+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 9/17
Telefon+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Kolegiji polaznicima omogućuje definirati i razlikovati temeljne pojmove, načela i institute kaznenog procesnog prava., shvatiti temeljne institute kaznenog procesnog prava u povijesnoj i pozitivnopravnoj perspektivi te kritički analizirati učinke temeljnih pojmova, načela i instituta kaznenog procesnog prava, razviti znanja i sposobnosti za samostalnu stručnu analizu pozitivnopravnih odredbi nužnih za shvaćanje kaznenoprocesnih odnosa i samostalan rad u kaznenom pravosuđu. Sadržaj predmeta raspoređen je u dva dijela: opći i posebni dio, tematski kako slijedi: I. OPĆI DIO: Pojam i svrha kaznenog procesnog prava I. Kazneni postupak i kazneno procesno pravo II. Tri povijesna tipa kaznenog postupka i kazneno procesno pravo III. Kvalitativni uvjeti za ostvarenje svrhe suvremenog kaznenog postupka Kazneno procesno pravo kao dio državnog pravnog poretka I. Kazneno procesno pravo i ustavno pravo II. Kazneno procesno pravo i materijalno kazneno pravo III. Kazneno procesno pravo i druga procesna prava Izvori kaznenog procesnog prava – njihov postanak i važenje I. Izvori kaznenog procesnog prava – njihov pojam i postanak II. Glavni izvori kaznenog procesnog prava u Republici Hrvatskoj III. Sporedni izvori kaznenog procesnog prava u Republici Hrvatskoj IV. Važenje pravnih izvora kaznenog procesnog prava u Republici Hrvatskoj Načela kaznenog procesnog prava I. Pojam i svrha načela kaznenog procesnog prava II. Važeća načela hrvatskog kaznenog procesnog prava Subjekti kaznenog postupka I. Sud i sudsko osoblje II. Stranke III. Ostali procesni sudionici Opći pojmovi o radnjama u kaznenom postupku I. Pojam radnje u kaznenom postupku (procesne radnje) II. Pravne pretpostavke za poduzimanje procesnih radnji i nastupanje njihovih učinaka III. Nepravilnosti i pravno djelovanje (valjanost) procesnih radnji IV. Stranačke zloporabe procesnih radnji Odluke suda u kaznenom postupku I. Pojam i vrste sudskih odluka II. Opći propisi o sudskim odlukama III. Pravomoćnost Radnje i mjere procesne prisile u kaznenom postupku i ograničenja temeljnih prava i sloboda građana I. Općenito o ustavnom dopuštenju ograničenja temeljnih prava i sloboda za potrebe kaznenog postupka II. Radnje i mjere procesne prisile radi pribavljanja dokaza i predmeta koji služe pri utvrđivanju činjenica III. Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza II. POSEBNI DIO: Općenito o tijeku kaznenog postupka I. Hrvatski kazneni postupak – glavni stadiji II. Osnovni oblici hrvatskog kaznenog postupka III. Opći pregled tijeka kaznenog postupka Prethodni postupak I. Općenito II. Predistražni postupak (općenito, kaznena prijava, izvidi kaznenih djela, hitne dokazne radnje) III. Istraga IV. Istraživanje V. Dokazne radnje VI. Sudska kontrola kaznenog progona VII. Optuživanje i sudska kontrola optužnice Rasprava i presuda I. Općenito o raspravi II. Pripreme za raspravu III. Rasprava u užem smislu IV. Presuda Pravni lijekovi I. Općenito II. Redoviti pravni lijekovi III. Izvanredni pravni lijekovi Postupak za izdavanje kaznenog naloga Posebnosti kaznenog postupka po privatnoj tužbi Posebni postupci I. Postupak prema okrivljenicima s duševnim smetnjama II. Postupak za oduzimanje predmeta i imovinske koristi III. Postupak za opoziv uvjetne osude IV. Postupak za izdavanje tjeralice i objave Utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku I. Općenito o činjenicama koje se utvrđuju u kaznenom postupku II. Subjekti utvrđivanja činjenica III. Stupanj uvjerenosti s kojim činjenice moraju biti utvrđene IV. Načini utvrđivanja činjenica V. Vlastito opažanje procesnog tijela i radnje u kaznenom postupku u kojima se ono primjenjuje za utvrđivanje činjenica VI. Opća pitanja o dokazima i dokazivanju VII. Pojedine vrste dokaza u užem smislu riječi

Ishodi učenja kolegija

Studenti bi nakon odslušanog predmeta i položenog ispita trebali biti u mogućnosti: Definirati i objasniti temeljene institute kaznenog procesnog prava u teoriji i pozitivnom pravu, Analizirati sadržaj i učinak podneska, odluke, Opisati tijek postupka te objasniti postupovne institute, Kritički analizirati i rješavati problemske zadatke, Napisati nalog, rješenje, optužnicu, presudu, žalbu,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 70% nastave.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Vladimir Ljubanović, Ante Novokmet, Zvonimir Tomičić. Kazneno procesno pravo - izabrana poglavlja. 2020. Pravni fakultet Osijek
Davor Krapac. Kazneno procesno pravo, prva knjiga: Institucije. 2015. Narodne novine
. Zakon o kaznenom postupku . 2019. Narodne novine 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19
Izborna literatura
Marin Bonačić, Zlata Đurđević, Stjepan Gluščić, Elizabeta Ivičević Karas, Ivo Josipović, Hajrija Novoselec,. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik. 2017. Narodne novine
Vladimir Bayer. Kazneno procesno pravo, knjiga II., Povijesni razvoj kaznenog procesnog prava. 1995. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCriminal Procedure Law
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits9
Lecturerizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Office AddressRadićeva 13 57
Telephone+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Office AddressRadićeva 13 9/17
Telephone+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Office AddressRadićeva 13 57
Telephone+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Office AddressRadićeva 13 9/17
Telephone+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

This course enables participants to define and distinguish basic terms, principles and institutes of criminal procedural law, understand basic institutes of criminal procedural law in historical and positive legal perspective and critically analyze the effects of basic terms, principles and institutes of criminal procedural law, develop knowledge and skills for independent professional analysis of positive legal provisions necessary for understanding criminal procedure relations and independent work in criminal justice. The content of the course is divided into two parts: general and special part, thematically as follows: I. GENERAL PART: The term and purpose of criminal procedural law I. Criminal Procedure and Criminal Procedure Law II. Three historical types of criminal procedure and criminal procedural law III. Qualitative conditions for achieving the purpose of modern criminal procedure Criminal procedural law as part of the state legal order I. Criminal procedural law and constitutional law II. Criminal procedural law and substantive criminal law III. Criminal procedural law and other procedural rights Sources of criminal procedural law - their origin and validity I. Sources of criminal procedural law - their definition and origin II. Primary sources of criminal procedural law in the Republic of Croatia III. Secondary sources of criminal procedural law in the Republic of Croatia IV. Validity of legal sources of criminal procedural law in the Republic of Croatia Principles of criminal procedural law I. The definition and purpose of the principle of criminal procedural law II. Applicable principles of Croatian criminal procedure law Subjects of criminal proceedings I. Court and court staff II. Parties III. Other participants in the criminal proceedings General terms of actions in criminal proceedings I. The concept of action in criminal proceedings (procedural actions) II. Legal preconditions for taking procedural actions and the occurrence of their effects III. Irregularities and legal action (validity) of procedural actions IV. Party abuses of procedural actions Court decisions in criminal proceedings I. The terms and types of court decisions II. General regulations on court decisions III. Finality Actions and measures of procedural coercion in criminal proceedings and restrictions on the fundamental rights and freedoms of citizens I. In general on the constitutional permission to restrict fundamental rights and freedoms for the purposes of criminal law procedure II. Actions and measures of procedural coercion in order to obtain evidence and objects that serve in determining fact III. Measures to ensure the presence of the defendant and other precautionary measures II. SPECIAL PART: Generally about the course of criminal proceedings I. Croatian criminal proceedings - main stages II. Basic forms of Croatian criminal procedure III. General overview of the course of criminal proceedings Previous procedure I. In general II. Pre-investigation procedure (in general, criminal charges, criminal investigations, urgent evidentiary actions) III. Investigation IV. Research V. Evidentiary actions VI. Judicial control of prosecution VII. Indictment and judicial review of the indictment Hearing on and judgment I. Hearing in general II. Preparations for hearing III. Hearing in the narrow sense IV. Judgment Remedies I. In general II. Regular remedies III. Extraordinary remedies Procedure for issuing a criminal warrant Peculiarities of criminal proceedings on a private lawsuit Special procedures I. Treatment of Defendants with Mental Disabilities II. Procedure for confiscation of property and property benefits III. Procedure for revocation of a suspended sentence IV. Procedure for issuing an arrest warrant and publication Establishing facts in criminal proceedings I. General information on the facts to be established in criminal proceedings II. Fact-finding subjects III. The degree of certainty with which the facts must be established IV. Ways of establishing facts V. Own observation of the procedural body and actions in criminal proceedings in which it is applied to establishing the facts VI. General questions of evidence and proving process VII. Certain types of evidence in the narrower sense of the word

Course learning outcomes

After completing the course and passing the exam, students should be able to: Define and explain the basic institutes of criminal procedural law in theory and positive law, Analyze the content and effect of the submission and the decisions in criminal procedure, Describe the course of criminal proceedings and explain procedural institutes of the same, Critically analyze and solve problems and tasks in the field of criminal procedure law, Write a warrant, writ, indictment, verdict, appeal,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in a minimum of 70% of classes
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Vladimir Ljubanović, Ante Novokmet, Zvonimir Tomičić. Kazneno procesno pravo - izabrana poglavlja. 2020. Pravni fakultet Osijek
Davor Krapac. Kazneno procesno pravo, prva knjiga: Institucije. 2015. Narodne novine
. Zakon o kaznenom postupku . 2019. Narodne novine 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19
Optional reading
Marin Bonačić, Zlata Đurđević, Stjepan Gluščić, Elizabeta Ivičević Karas, Ivo Josipović, Hajrija Novoselec,. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik. 2017. Narodne novine
Vladimir Bayer. Kazneno procesno pravo, knjiga II., Povijesni razvoj kaznenog procesnog prava. 1995. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,