Osnove kaznenog procesnog prava

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOsnove kaznenog procesnog prava
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Zgrada, kabinetRadićeva 13 57
Telefon+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 9/17
Telefon+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Cilj kolegiji je upoznavanje polaznika s osnovama kaznenog procesnog prava, kroz analizu osnovnih pojmova kaznenog procesnog prava čime se stječu znanja o temeljnim institutima kaznenog procesnog prava te se osposobljavaju polaznici za savladavanje praktične vještina primjene teorijskih spoznaja na praktične probleme. Sadržaj predmetnog kolegija obuhvaća obradu slijedećih tema: Pojam kaznenog postupka, pojam kaznenog prava u širem smislu, pojam kaznenog procesnog prava, izvori kaznenog procesnog prava - pojam; glavni izvori; sporedni izvori, pojam subjekata kaznenog postupka i pojam stranaka, pojam procesnih subjekata, procesni sudionici, tijela kaznenog postupka, pojam stranaka, pojam suda, položaj suda u hrvatskom pravnom poretku ,nadležnost sudova, stvarna nadležnost, mjesna nadležnost, sastav suda, imenovanje sudaca, pojam i funkcije tužitelja u kaznenom postupku, vrste tužitelja, pojam i pravni položaj državnog odvjetništva, načela koja se odnose na uređenje kaznenog progona od strane državnog odvjetnika, ustrojstvo državnog odvjetništva, stvarna i mjesna nadležnost, pojam supsidijarnog tužitelja, pojam privatnog tužitelja, pojam oštećenik, pojam okrivljenika, tko može biti okrivljenik, procesni položaj okrivljenika, pojam branitelja, fakultativna i obvezna pomoć branitelja, branitelj siromašnog okrivljenika, mjere osiguranja nazočnosti osoba potrebnih u postupku, uhićenje, pritvor, istražni zatvor, osnovni oblici hrvatskog kaznenog postupka, opći pregled tijeka kaznenog postupka, predistražni postupak, kaznena prijava, izvidi kaznenih djela, hitne dokazne radnje, istraga i istraživanje, dokazne radnje, sudska kontrola kaznenog progona, optuživanje i sudska kontrola optužnice, rasprava i presuda, općenito o raspravi, pretpostavke za održavanje rasprave, tijek rasprave, presuda, izricanje presude, vrste presuda, objava presude, izrada i dostava pisane presude, pravni lijekovi, redoviti pravni lijekovi, izvanredni pravni lijekovi, postupak za izdavanje kaznenog naloga, pojam činjenica koje se utvrđuju u kaznenom postupku i vrste tih činjenica, načini utvrđivanja činjenica, pojam dokaza, dokazivanje i njegove faze, izvođenje dokaza i ocjena dokaza, iskaz okrivljenika: a) općenito , b) ispitivanje okrivljenika, iskaz svjedoka: a) općenito , b) ispitivanje svjedoka, iskaz vještaka, isprave, tehnički snimci činjenica

Ishodi učenja kolegija

Studenti će nakon odslušanog predmeta i položenog ispita biti u mogućnosti: Definirati temeljne pojmove i načela kaznenog procesnog prava,, Povezati temeljne institute kaznenog procesnog prava, U životnim situacijama prepoznati pojedine kaznenoprocesne odnose, Argumentirano diskutirati o pojedinim (kaznenoprocesnim) temama, Rješavati praktične primjere,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 70% nastave.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Vladimir Ljubanović, Ante Novokmet, Zvonimir Tomičić. Kazneno procesno pravo - izabrana poglavlja. 2020. Pravni fakultet Osijek
Davor Krapac. Kazneno procesno pravo, prva knjiga: Institucije. 2015. Narodne novine
. Zakon o kaznenom postupku. 2019. Narodne novine 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19
Izborna literatura
Marin Bonačić, Zlata Đurđević, Stjepan Gluščić, Elizabeta Ivičević Karas, Ivo Josipović, Hajrija Novoselec. Kazneno procesno pravo - primjernovik. 2017. Narodne novine
Vladimir Bayer. Kazneno procesno pravo, knjiga II., Povijesni razvoj kaznenog procesnog prava. 1995. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleBasics of Criminal Procedural Law
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits4
Lecturerizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Office AddressRadićeva 13 57
Telephone+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Office AddressRadićeva 13 9/17
Telephone+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The aim of the course is to acquaint students with the basics of criminal procedural law, through the analysis of basic terms of criminal procedural law, which provides knowledge about the basic institutes of criminal procedural law and trains students to master practical skills of applying theoretical knowledge to practical problems. The content of the course includes analysis of the following topics: Terms of criminal procedure, term of criminal law in a broader sense, term of criminal procedural law, sources of criminal procedural law - termt; primary sources; ancillary sources, notion of subjects of criminal proceedings and notion of parties, notion of procedural subjects, procedural participants, bodies of criminal procedure, notion of parties, notion of court, position of court in Croatian legal order, jurisdiction of courts, actual jurisdiction, territorial jurisdiction, court composition, appointment of judges, concept and functions of prosecutors in criminal proceedings, types of prosecutors, concept and legal position of the State Attorney's Office, principles related to the regulation of criminal prosecution by the State Attorney, organization of the State Attorney's Office, real and territorial jurisdiction, term of subsidiary prosecutor, term of private prosecutor , the notion of the defendant, who can be the defendant, the procedural position of the defendant, the notion of the defense counsel, the optional and obligatory assistance of the defense counsel, defense counsel for the poor defendant, measures to ensure the presence of persons needed in the proceedings, arrest, custody, pre-trial detention, basic forms of Croatian criminal proceedings, general overview of criminal proceedings, pre-trial proceedings, criminal charges, criminal investigations, urgent evidentiary actions , investigation and research, evidentiary actions, judicial review of prosecution, indictment and judicial review of indictment, hearing and verdict, general hearing, preconditions for holding a hearing, course of hearing, verdict, sentencing, types of verdicts, announcement of verdict, drafting and delivery of written verdict, legal remedies, regular legal remedies, extraordinary legal remedies, criminal order procedure, notion of facts established in criminal proceedings and types of those facts, ways of establishing facts, notion of evidence, term evidance and stages of proving process, presentation of evidence and evaluation of evidence, testimony of defendant: a) general , b) interrogation of the defendant, testimony of witnesses: a) in general, b) interrogation of witnesses evidence, expert testimony, documents, technical recordings of facts

Course learning outcomes

After completing the course and passing the exam, students will be able to: Define basic terms and principles of criminal procedural law,, To link and relate the basic institutes of criminal procedural law, Recognize individual criminal procedural terms, concepts and principles in real life situations, To have informed discussion about certain topics in the field of criminal procedural law, To solve practiacal examples,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in a minimum of 70% of classes.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Vladimir Ljubanović, Ante Novokmet, Zvonimir Tomičić. Kazneno procesno pravo - izabrana poglavlja. 2020. Pravni fakultet Osijek
Davor Krapac. Kazneno procesno pravo, prva knjiga: Institucije. 2015. Narodne novine
. Zakon o kaznenom postupku. 2019. Narodne novine 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19
Optional reading
Marin Bonačić, Zlata Đurđević, Stjepan Gluščić, Elizabeta Ivičević Karas, Ivo Josipović, Hajrija Novoselec. Kazneno procesno pravo - primjernovik. 2017. Narodne novine
Vladimir Bayer. Kazneno procesno pravo, knjiga II., Povijesni razvoj kaznenog procesnog prava. 1995. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske