Konvencijsko pravo i kazneno pravosuđe

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKonvencijsko pravo i kazneno pravosuđe
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Zgrada, kabinetRadićeva 13 57
Telefon+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Kolegiji Konvencijsko pravo i kazneno pravosuđe upoznaje studente sa kaznenopravnim aspektima zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda kako su proklamirani Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i načinom na koji su razrađeni u praksi Europskog suda za ljudska prava. U tom se smislu najprije objašnjava postanak i razvoj Konvencije te pravna priroda judikata ESLJP-a te njihov utjecaj na nacionalne pravne sustave pojedinih država. Poseban naglasak je stavljen na analizu i proučavanje pojedinih presuda ESLJP-a u području zaštite prava na život, zabranu mučenja, pravo na slobodu i sigurnost, pravo na pošteno (pravično) suđenje, načelo zakonitosti, pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, pravo na slobodu izražavanja, pravo na djelotvoran pravni lijek, zabranu diskriminacije s osobitim interesom za presude protiv Republike Hrvatske. Potom se objašnjava na koji se način izvršavaju presude ESLJP-a analizom pojedinih zakonodavnih intervencija u kaznenom zakonodavstvu i izmjenama u praksi postupanja tijela kaznenog postupka do kojih je došlo pod utjecajem recentnih odluka ESLJP-a. Sadržaj predmetnog kolegija obuhvaća obradu slijedećih tema: 1. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – postanak, sadržaj, praktična primjena 2. Pravo na život 3. Zabrana mučenja 4. Pravo na slobodu i sigurnost 5. Pravo na (pošteno) pravično suđenje 6. Načelo zakonitosti 7. Pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života 8. Pravo na slobodu izražavanja, 9. Pravo na djelotvoran pravni lijek 10. Zabrana diskriminacije 11. Mehanizam nadzora nad poštivanjem Konvencije 12. Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: Definirati pojedina ljudska prava zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Opisati pravni učinak judikature Europskog suda za ljudska prava, Analizirati presude Europskog suda za ljudska prava u kaznenim predmetima, Ocijeniti pojedina zakonodavna rješenja iz aspekta usklađenosti s konvencijskim pravom, Objasniti implementaciju konvencijskog prava u domaće zakonodavstvo i praksu , Primijeniti stečena znanja na rješavanje praktičnih problema (rješavanje hipotetskih predmeta),

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 55% nastave
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Davor Krapac, Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima. 2013. Pravni fakultet Osijek
Vesna Batistić Kos. Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. 2012. Narodne novine
. Materijali s predavanja. 2021. Katedre kazneno-pravnih znanosti
Izborna literatura
Berislav Pavišić. Kazneno pravo Vijeća Europe, Izvori – komentari – praksa. 2006. Golden marketing – Tehnička knjiga
Jasna Omejec. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis. 2014. Novi informator
Davor Krapac. Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije. 2015. Narodne novine
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleConvention Law and Criminal Justice
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Office AddressRadićeva 13 57
Telephone+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Course Convention Law and Criminal Justice introduces students to criminal law aspects of protection of fundamental human rights and freedoms as proclaimed by the European Convention for the Protection of Human Rights human rights and fundamental freedoms and the way in which they are elaborated in the case law of the European Court of Human Rights. In this sense, the origin and development of the Convention and the legal nature of the judiciary are first explained and aslo ECtHR cases and their impact on the national legal systems of individual countries. Special emphasis is placed on to the analysis and study of individual judgments of the ECtHR in the field of protection of the right to life, prohibition torture, the right to liberty and security, the right to a fair trial, the principle of legality, the right to respect for private and family life, the right to freedom of expression, the right to an effective legal order remedy, prohibition of discrimination with special interest in judgments against the Republic of Croatia. Then explains how ECtHR judgments are executed by analyzing individual legislative interventions in criminal legislation and changes in the practice of criminal procedure bodies to which it is came under the influence of recent ECtHR decisions. The content of the course implies analysis of the following topics: 1. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - origin, content, practical use 2. The right to life 3. Prohibition of torture 4. The right to liberty and security 5. The right to a (fair) trial 6. Principle of legality 7. The right to respect for private and family life 8. The right to freedom of expression, 9. The right to an effective remedy 10. Prohibition of discrimination 11. Mechanism for monitoring compliance with the Convention 12. Enforcement of judgments of the European Court of Human Rights

Course learning outcomes

After completing the course the student will be able to: Define individual human rights guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and fundamental freedoms, Describe the legal impact of the jurisprudence of the European Court of Human Rights, Analyze the judgments of the European Court of Human Rights in criminal cases, Evaluate individual legislative solutions from the aspect of compliance with convention law, Explain the implementation of convention law in domestic legislation and practice, Apply the acquired knowledge to solve practical problems (solving hypothetical cases),

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in a minimum of 55% of classes
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Davor Krapac, Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima. 2013. Pravni fakultet Osijek
Vesna Batistić Kos. Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. 2012. Narodne novine
. Materijali s predavanja. 2021. Katedre kazneno-pravnih znanosti
Optional reading
Berislav Pavišić. Kazneno pravo Vijeća Europe, Izvori – komentari – praksa. 2006. Golden marketing – Tehnička knjiga
Jasna Omejec. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis. 2014. Novi informator
Davor Krapac. Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije. 2015. Narodne novine