Maloljetničko kazneno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaMaloljetničko kazneno pravo
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 64/13
Telefon+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Zgrada, kabinetRadićeva 13 57
Telefon+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 9/17
Telefon+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Sadržaj kolegija je usmjeren na upoznavanje studenata s razvojem i suvremenim spoznajama maloljetničkog kaznenog prava u Republici Hrvatskoj, stjecanje znanja o temeljnim pojmovima i odrednicama maloljetničkog kaznenog prava, predstavljanje najnovijih istraživanja i sudske prakse kao i međunarodnih standarda iz sfere maloljetničkog kaznenog prava, razvijanje osnovnih vještina kritičke analize. Sadržaj predmeta obuhvaća analizu slijedećih tema: 1. Povijesni razvitak maloljetničkog kaznenog prava. 2. MALOLJETNICI:.kaznenopravne odredbe (opće odredbe, odgojne mjere, maloljetnički zatvor, sigurnosne mjere, odredbe o zastari kaznenog postupanja i materijalnoj svrhovitosti) 3. Odredbe o sudovima i kaznenopostupovne odredbe: sudovi za mladež (opće odredbe, ustrojstvo, nadležnost i sastav sudova za mladež), postupak prema maloljetnicima (opće odredbe, razdvojeni i jedinstveni postupak, mjere osiguranja prisutnosti maloljetnika i druge mjere, prethodni postupak, postupak pred vijećem, pravni lijekovi, postupak pri naknadnom izricanju maloljetničkog zatvora i brisanju osude). 4. Odredbe o izvršenju sankcija (odgojne mjere, maloljetnički zatvor). 5. MLAĐI PUNOLJETNICI: primjena kaznenopravnih propisa, kaznenopostupovne odredbe., izvršenje sankcija. 6. KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA DJECE: međunarodni standardi postupanja za kaznena djela na štetu djece, standardi Ujedinjenih naroda, standardi Vijeća Europe. Konvencije i smjernice međunarodnih organizacija i udruga, kaznena djela spolne zlouporabe djece (stopa, kretanje i osobitosti počinitelja ovih kaznenih djela te pojedina kaznena djela iz ove sfere), kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (stopa, kretanje i osobitosti počinitelja ovih kaznenih djela te pojedina djela iz ove sfere), ostala kaznena djela na štetu djece (stopa, kretanje i osobitosti počinitelja ovih kaznenih djela te pojedina djela iz ove sfere) Posebnosti kaznenog postupka na štetu djece žrtava kaznenih djela i oštećenika ( opće odredbe o vođenju postupka, prava djece žrtava i oštećenika prema prema hrvatskim propisima, ispitivanje djece žrtava u prethodnom postupku i tijekom kaznenog postupka, podrška djeci žrtvama).

Ishodi učenja kolegija

Nakon odslušanog i položenog predmeta student će moći: Navesti i analizirati univerzalne standarde o zaštiti djece i maloljetnika od zanemarivanja i raznih oblika zlostavljanja, Definirati temeljne pojmove specifične za maloljetničko kazneno pravo, Kategorizirati i interpretirati pojedina kaznena djela iz ove sfere, Diskutirati o provedenim istraživanjima i interpretirati ih ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni sudjelovati u 70% nastave
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Vladimir Ljubanović, Ante Novokmet, Zvonimir Tomičić. Kazneno procesno pravo - izabrana poglavlja. 2020. Pravni fakultet Osijek
Božica Cvjetko, Mladen Singer. Kaznenopravna zaštita djece. 2013. Globus
Lana Petö Kujundžić. Djeca u kaznenom pravu - počinitelji i žrtve. 2019. Školska knjiga
Barbara Herceg Pakšić. Mamljenje djeteta za zadovoljenje spolnih potreba. 2019. Virtualna komunikacija i izazovi kaznenog prava novog doba // Izazovi digitalnog svijeta / Velki, Tena; Šolić, Krešimir (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Barbara Herceg Pakšić, Azra Salitrežić. Odnos kaznenih djela na štetu djeteta i poduzimanja mjere lišenja roditeljske skrbi. 2014. Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka; Aras, Slađana (ur.). Osijek: Pravni fakultet u Osijeku
. Zakon o sudovima za mladež. 2019. Narodne novine br. 84/11, 143/12, 148/13, 56/15,126/2019
Izborna literatura
Ante Carić. Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji i žrtve). 2002. Pravni fakultet Zagreb
Zvonimir Tomičić, Ante Novokmet, Mirjana Kondor-Langer. Nestanci djece i prava djece žrtava kaznenih djela prije i tijekom kaznenog postupka. 2019. Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (ur. M. Župan), Pravni fakultet Osijek
Melita Božičević-Grbić, Sunčana Roksandić Vidlička. Reforma maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja,. 2011. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol.18, 2/2011
Dalida Ritossa, Melita Božićević Grbić. Zakon o sudovima za mladež-reformski zahvati i praktične dileme. 2012. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 19, 2/2012
Barbara Herceg Pakšić. A Contribution to Slavery Debate: Domestic Labor of Migrant Children in Focus. 2021. Zbornik radova, LIII (2019), 4
Barbara Herceg Pakšić, Eugen Jakopović. Sakaćenje ženskih spolnih organa: pojavni oblici, medicinska obilježja i kaznenopravna regulacija. 2015. Pravni vjesnik, God. 31 (2015), 2/2015
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleJuvenile Criminal Law
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Office AddressRadićeva 13 64/13
Telephone+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Office AddressRadićeva 13 57
Telephone+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Office AddressRadićeva 13 9/17
Telephone+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The content of the course is aimed at introducing students to the development and contemporary knowledge of juvenile criminal law in the Republic of Croatia, acquiring knowledge of basic concepts and determinants of juvenile criminal law, presenting the latest research and case law and international standards in the field juvenile criminal law, developing basic critical analysis skills. The content of the course includes analysis of the following topics: 1. Historical development of juvenile criminal law. 2. JUVENILES: Criminal law provisions (general provisions, educational measures, juvenile imprisonment, security measures, provisions on the statute of limitations for criminal proceedings and material expediency) 3. Provisions on courts and criminal procedure provisions: juvenile courts (general provisions, organization, jurisdiction and composition of juvenile courts), treatment of minors (general provisions, separate and single procedure, measures to ensure the presence of minors and other measures, preliminary procedure, proceedings before a panel, legal remedies, proceedings for the subsequent imposition of juvenile imprisonment and erasure of conviction). 4. Provisions on the execution of sanctions (educational measures, juvenile imprisonment). 5. YOUNGER ADULTS.: application of criminal law, criminal procedure provisions, execution of sanctions 6. CRIMINAL PROTECTION OF CHILDREN: international standards of conduct in cases of criminal offenses to the detriment of the childn, United Nations standards. Council of Europe standards. Conventions and guidelines international organizations and associations. Criminal offenses of sexual abuse of children (rate, movement and peculiarities of the perpetrators of these criminal offenses and individual criminal offenses in this sphere, criminal offenses against, marriage, family and children (rate, movement and peculiarities of perpetrators of these criminal offenses and individual offenses from these spheres), other criminal offenses against children (rate, movement and characteristics of perpetrators of these criminal), offenses and individual offenses in this sphere, peculiarities of criminal proceedings to the detriment of children victims of criminal offenses and the injured party (general provisions on the conduct of the proceedings, the rights of the children of the victims and the injured party according to Croatian regulations, questioning of child victims in pre-trial and criminal proceedings, support for child victims).

Course learning outcomes

After completing and passing the course, the student will be able to: List and analyze universal standards on the protection of children and minors from neglect and miscellaneous form of abuse, Define basic terms specific to juvenile criminal law, Categorize and interpret individual criminal offenses in this area of juvenile criminal law, Discuss and interpret the research conducted in field of juvenile criminal law,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to participate in 70% classes at least
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Vladimir Ljubanović, Ante Novokmet, Zvonimir Tomičić. Kazneno procesno pravo - izabrana poglavlja. 2020. Pravni fakultet Osijek
Božica Cvjetko, Mladen Singer. Kaznenopravna zaštita djece. 2013. Globus
Lana Petö Kujundžić. Djeca u kaznenom pravu - počinitelji i žrtve. 2019. Školska knjiga
Barbara Herceg Pakšić. Mamljenje djeteta za zadovoljenje spolnih potreba. 2019. Virtualna komunikacija i izazovi kaznenog prava novog doba // Izazovi digitalnog svijeta / Velki, Tena; Šolić, Krešimir (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Barbara Herceg Pakšić, Azra Salitrežić. Odnos kaznenih djela na štetu djeteta i poduzimanja mjere lišenja roditeljske skrbi. 2014. Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka; Aras, Slađana (ur.). Osijek: Pravni fakultet u Osijeku
. Zakon o sudovima za mladež. 2019. Narodne novine br. 84/11, 143/12, 148/13, 56/15,126/2019
Optional reading
Ante Carić. Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji i žrtve). 2002. Pravni fakultet Zagreb
Zvonimir Tomičić, Ante Novokmet, Mirjana Kondor-Langer. Nestanci djece i prava djece žrtava kaznenih djela prije i tijekom kaznenog postupka. 2019. Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (ur. M. Župan), Pravni fakultet Osijek
Melita Božičević-Grbić, Sunčana Roksandić Vidlička. Reforma maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja,. 2011. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol.18, 2/2011
Dalida Ritossa, Melita Božićević Grbić. Zakon o sudovima za mladež-reformski zahvati i praktične dileme. 2012. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 19, 2/2012
Barbara Herceg Pakšić. A Contribution to Slavery Debate: Domestic Labor of Migrant Children in Focus. 2021. Zbornik radova, LIII (2019), 4
Barbara Herceg Pakšić, Eugen Jakopović. Sakaćenje ženskih spolnih organa: pojavni oblici, medicinska obilježja i kaznenopravna regulacija. 2015. Pravni vjesnik, God. 31 (2015), 2/2015