Pravo upravnog postupka i vršenja javnih ovlasti

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravo upravnog postupka i vršenja javnih ovlasti
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

JAVNE OVLASTI Temeljne odrednice javnih ovlasti Nositelji javnih ovlasti Vršenje javnih ovlasti Načini povjeravanja vršenja javnih ovlasti Javne ovlasti u posebnim upravnim područjima Pravni lijekovi protiv radnji i odluka nositelja javnih ovlasti JAVNE USTANOVE Primjeri javnih ustanova i analiza UPRAVNI UGOVORI Opće odredbe Upravni ugovori kao novi institut hrvatskog postupovnog prava. Primjeri upravnih ugovor OPĆI I POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI Primjeri posebnih upravnih postupaka Specifičnosti upravnih postupaka Analiza upravne prakse u posebnim upravnim postupcima KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA PRISTUP INFORMACIJAMA UPRAVNI SPOR Analiza odabrane upravno-sudske prakse i pretraživanje iste, grupni rad

Ishodi učenja kolegija

definirati pojam javnih ovlasti te nabrojati nositelje i objasniti načine povjeravanja javnih ovlasti, usporediti uređenje instituta upravnog ugovora u hrvatskom i usporednom pravu, nabrojati i objasniti osnovna načela i sudionike upravnog postupka i spora te opisati pokretanje i završetak postupka i spora, opisati tijek upravnog postupka i načina odlučivanja u postupku i spor, definirati predmet i nadležna tijela upravnog postupka i spora te razlikovati i analizirati modele sudbenog nadzora nad upravom, nabrojati, definirati i objasniti pravne lijekove te analizirati put pravne zaštite u upravnom postupku i upravnom sporu, analizirati i pravilno tumačiti pojedine zakonske odredbe za odgovarajuća posebna upravna područja i institute , analizirati odgovarajuću sudsku praksu upravnih sudova RH i praksu javnopravnih tijela te izraditi upravni akt i presudu upravnog suda,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu uz aktivno sudjelovanje (ukoliko Ustavno-upravni modul upiše veći broj (više od 10) studenata, u protivnome je nastava konzultativna). Nazočnost i sudjelovanje 70% u nastavi preduvjeti su podjeljivanja potpisa kao uredno izvršenih studentskih obveza. U slučaju dužeg vremenskog razdoblja nemogućnosti prisustvovanja nastavi, studenti su dužni opravdati svoje izostanke predmetnom profesoru. U iznimnim situacijama i kada je to opravdano, kolokviji i ispiti održavat će se online putem korištenjem dostupnih platformi (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Ljubanović, B.. Posebni upravni postupci u Republici Hrvatskoj. 2006. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol.6 No.3.
Ljubanović, B.. Novi Zakon o općem upravnom postupku i posebni upravni postupci. 2010. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol.10 No.2 str. 319.-328.
Zakon o općem upravnom postupku. Narodne novine, 47/09, 110/21. 2022.
Zakon o upravnim sporovima. Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21. 2022.
Zakon o komunalnom gospodarstvu. Narodne novine, 68/18, 110/18, 32/20. 2022.
Zakon o pravu na pristup informacijama. Narodne novine, 25/13, 85/15, 69/22. 2022.
Zakon o zaštiti okoliša. NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18. 2022.
Izborna literatura
Borković, I. . Upravno pravo (javne ustanove, javne ovlasti). 2002. Narodne novine, Zagreb
Ivanda, S. . Javne ustanove. 2008. Pravni fakultet, Osijek
Kemeter, D.. Komunalne djelatnosti. 2009. Društveno veleučilište, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleAdministrative Procedure Law and Public Authority Law
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

PUBLIC AUTHORITIES Basic determinants of public powers Holders of public authority Exercise of public powers Ways of entrusting the exercise of public powers Public powers in special administrative areas Legal remedies against the actions and decisions of holders of public authority PUBLIC INSTITUTIONS Examples of public institutions and analysis ADMINISTRATIVE CONTRACTS General provisions Administrative contracts as a new institute of Croatian procedural law. Examples of administrative contracts GENERAL AND SPECIAL ADMINISTRATIVE PROCEDURES Examples of special administrative procedures Specificities of administrative procedures Analysis of administrative practice in special administrative procedures UTILITY ACTIVITIES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ACCESS TO INFORMATION ADMINISTRATIVE DISPUTE Analysis of the selected administrative-judicial practice and its search, group work

Course learning outcomes

define the concept of public authority and enumerate the holders and explain the ways of entrusting public authority, to compare the regulation of administrative contract institutes in Croatian and comparative law, enumerate and explain the basic principles and participants of the administrative procedure and dispute, and describe the initiation and conclusion of the procedure and dispute, describe the course of the administrative procedure and the way of decision-making in the procedure and the dispute, define the subject matter and the competent bodies of the administrative procedure and the dispute, and distinguish and analyze the models of judicial supervision over the administration, enumerate, define and explain legal remedies and analyze the path of legal protection in administrative proceedings and administrative disputes, analyze and correctly interpret certain legal provisions for the corresponding special administrative areas and institutes, to analyze the appropriate judicial practice of the administrative courts of the Republic of Croatia and the practice of public law bodies, and to draft an administrative act and judgment of the administrative court,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to attend classes regularly with active participation (if the Constitutional-Administrative module enrolls a large number (more than 10) of students, otherwise the classes are consultative). Attendance and participation of 70% in class are prerequisites for signing signatures as duly completed student obligations. In the case of a longer period of inability to attend classes, students are obliged to justify their absences to the relevant professor. In exceptional situations and when justified, colloquiums and exams will be held online using available platforms (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Ljubanović, B.. Posebni upravni postupci u Republici Hrvatskoj. 2006. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol.6 No.3.
Ljubanović, B.. Novi Zakon o općem upravnom postupku i posebni upravni postupci. 2010. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol.10 No.2 str. 319.-328.
Zakon o općem upravnom postupku. Narodne novine, 47/09, 110/21. 2022.
Zakon o upravnim sporovima. Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21. 2022.
Zakon o komunalnom gospodarstvu. Narodne novine, 68/18, 110/18, 32/20. 2022.
Zakon o pravu na pristup informacijama. Narodne novine, 25/13, 85/15, 69/22. 2022.
Zakon o zaštiti okoliša. NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18. 2022.
Optional reading
Borković, I. . Upravno pravo (javne ustanove, javne ovlasti). 2002. Narodne novine, Zagreb
Ivanda, S. . Javne ustanove. 2008. Pravni fakultet, Osijek
Kemeter, D.. Komunalne djelatnosti. 2009. Društveno veleučilište, Zagreb