Kriminalistika

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKriminalistika
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 9/17
Telefon+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Mirjana Kondor-Langer
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailmkondorla@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Kolegij je usmjeren na upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima kriminalistike vezanim uz provođenje kriminalističkih procedura, prvenstveno tijekom pripremnog dijela kaznenog postupka. Studenti stječu operativna znanja iz znanstvenih područja bitnih za razjašnjavanje činjeničnog stanja i konkretizaciju pravne norme u kaznenom i drugim postupcima. Sadržaj kolegija je podijeljen u tri cjeline i obuhvaća slijedeće teme: Prvi dio, Uvod Pojam kriminalistike Predmet i zadaće kriminalistike Sustav kriminalistike Razvoj hrvatske kriminalistike Kriminalističko postupanje kao istraživanje i izlaganje Verzije – kriminalističke hipoteze Međunarodna kriminalistička suradnja Drugi dio, Kriminalistička taktika Početna saznanja o kaznenom djelu Izvidi kaznenih djela, opći i posebni Potražna djelatnost i krim. evidencije Pretrage Ispitivanje okrivljenika Ispitivanje svjedoka Očevid, rekonstrukcija i pokus Prepoznavanje Uzimanje otisaka prstiju i drugih dijelova tijela Vještačenje i stručna pomoć Treći dio, Kriminalistička tehnika Kriminalistička identifikacija Kriminalistička traseologija, postupanje s tragovima

Ishodi učenja kolegija

Studenti bi nakon odslušanog i položenog predmeta trebali biti u mogućnosti: Definirati temeljne pojmove, predmet i zadaće kriminalistike , Objasniti povijesni razvoj i afirmaciju kriminalistike kao znanosti, Analizirati osnovne metode u kriminalistici , Naznačiti osnovne probleme zakonitosti provedbe pojedinih procesnih radnji, Analizirati objektivnu i subjektivnu stranu kaznenog djela kroz prizmu taktičko-tehničkih i metodičkih spoznaja kriminalističke znanosti ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 70% nastave
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Berislav Pavišić, Duško Modly, Petar Veić. Kriminalistika, Knjiga 1.. 2006. Golden marketing – Tehnička knjiga
Izborna literatura
Berislav Pavišić, Duško Modly, Petar Veić. Kriminalistika 2.. 2012. Dušević & Kršovnik
Duško Modly, Gordan Mršić. Uvod u kriminalistiku. 2014. Hrvatska sveučilišna naklada
Tomislav Marković. Kriminalistika. 1977. Informator
Vladimir Vodinelić, Živojin Aleksić. Kriminalistika. 1990. Informator
Duško Modly. Objašnjenje trileme ubojstvo-samoubojstvo-nesretni slučaj. 1994. MUP RH
Zvonimir Roso. Poligraf u kriminalistici. 1987. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Zvonimir Tomičić, Ante Novokmet, Mirjana Kondor-Langer. Nestanci djece i prava djece žrtava kaznenih djela prije i tijekom kaznenog postupka. 2019. u: Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (ur. Mirela Župan), Pravni fakultet Osijek
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCriminalistics
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Office AddressRadićeva 13 9/17
Telephone+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Mirjana Kondor-Langer
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailmkondorla@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The course is aimed at introducing students to the basic concepts of criminology related to the implementation of criminal procedures, primarily during the preparatory part of criminal proceedings. Students acquire operatives knowledge from scientific fields important for clarifying the factual situation and concretization of the legal norm in criminal and other proceedings. Part One, Introduction The notion of criminology Subject and purpose of criminology Forensic system Development of Croatian criminology Criminal proceedings as research and exposure Versions - criminal hypotheses International criminal cooperation Part Two, Criminal Tactics Initial knowledge of the crime Inquiries, general and special Search activities and crime. records Searches Defendant interrogation Examination of witnesses Inquest, reconstruction and experiment Recognition Taking fingerprints and other body parts Expertise and professional assistance Part Three, Forensic Science Criminal identification Criminal traceology, dealing with clues

Course learning outcomes

After completing and passing the course, students should be able to: Define the basic terms, subject and tasks of criminology, Explain the historical development and affirmation of criminology as a science, Analyze basic methods in criminology, Indicate the basic problems of legality of the execution of certain procedural actions, Analyze the objective and subjective side of the crime through the prism of tactical-technical and methodological knowledge of criminal science,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in a minimum of 70% of classes
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Berislav Pavišić, Duško Modly, Petar Veić. Kriminalistika, Knjiga 1.. 2006. Golden marketing – Tehnička knjiga
Optional reading
Berislav Pavišić, Duško Modly, Petar Veić. Kriminalistika 2.. 2012. Dušević & Kršovnik
Duško Modly, Gordan Mršić. Uvod u kriminalistiku. 2014. Hrvatska sveučilišna naklada
Tomislav Marković. Kriminalistika. 1977. Informator
Vladimir Vodinelić, Živojin Aleksić. Kriminalistika. 1990. Informator
Duško Modly. Objašnjenje trileme ubojstvo-samoubojstvo-nesretni slučaj. 1994. MUP RH
Zvonimir Roso. Poligraf u kriminalistici. 1987. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Zvonimir Tomičić, Ante Novokmet, Mirjana Kondor-Langer. Nestanci djece i prava djece žrtava kaznenih djela prije i tijekom kaznenog postupka. 2019. u: Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (ur. Mirela Župan), Pravni fakultet Osijek