Pravo vanjske i unutarnje sigurnosti EU

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravo vanjske i unutarnje sigurnosti EU
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Tunjica Petrašević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Kabinet br. 46
Telefon+385 31 224 535
e-mailtunjica.petrasevic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Dunja Duić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 48
Telefon+385 31 224 500
e-maildunja.duic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Ciljevi predmeta U okviru predmeta Pravo vanjske i unutarnje sigurnosti EU daje se uvid kako u unutarnje, tako i vanjske dimenzije migracijskog prava i politike EU ( područje slobode sigurnosti i pravde) i u pitanja vanjske i sigurnosne politike EU Predmet pristupa analizi ove tematike istovremeno uzimajući u obzir vanjsku i unutarnju sigurnost EU. Cilj je predmeta osposobiti studente za razumijevanje migracijskog procesa u EU i njezinog utjecaja na pravo EU , na važnost poštivanja ljudskih prava u kontekstu migracijskog prava EU i na važnost vanjske i sigurnosne politike EU kao čimbenika koji određuje važnost EU u svijetu. Sadržaj predmeta • Temeljni pojmovi i pravni problemi vezani uz vanjske odnose • Mreža ugovora i sporazuma sklopljenih u sklopu vanjski odnosa • Zajednička vanjska I sigurnosna politika • Europska sigurnosna i obrambena politika • Područje slobode sigurnosti i pravde (Azil, Imigracija, Schengen ) • Ljudska prava

Ishodi učenja kolegija

Objasniti povijesni razvoj vanjskih odnosa EU i područja slobode sigurnosti i pravde., Definirati temeljne pojmove Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU i područja slobode sigurnosti i pravde., Razlikovati institucije i instrumente koji se koriste u području migracijskog prava i vanjskih odnosa EU., Povezati osnovne pojmove sa praktičnim primjerima iz područja unutarnje sigurnosti i vanjskih odnosa., Primijeniti stečena znanja na rješavanje praktičnih problema (rješavanje hipotetskih predmeta)., Kritički analizirati pravnu regulaciju EU i sudsku prasku Suda EU.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Za svaki sat nastave navedena je zadaća ( dijelovi udžbenika, znanstveni radovi,) koju je potrebno pročitati i pripremiti unaprijed. Priprema se sastoji od čitanja zadanih tekstova i promišljanja odgovora na postavljena pitanja. Sudjelovanje je sastavni dio konačne ocjene. Obveze studenata: Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 55% nastave te položiti gradivo putem dva kolokvija ili cjelokupno putem ispita.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Duić, D. . Vanjska i sigurnosna politika EU. 2018. Narodne novine, Zagreb
Duić , D.. Migracijsko pravo EU-a i prava djeteta ; Udžbenik u okviru Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta / Župan, M.(ur.). 2019. Pravni fakultet u Osijeku, Osijek
Milardović, A.. Stranci pred vratima Europe. 2014. Pan liber, Institut za europske i globalizacijske studije, Zagreb
. Priručnik o europskom pravu u području azila, zaštite granica i imigracije . 2016. Luxembourg: Publications Office of the European Union
Izborna literatura
Duić, D.; Petrašević, T. Europska služba za vanjsko djelovanje, Suvremeni pravni izazovi: EU - Mađarska - Hrvatska / Župan, M. ; Vinković, M. (ur.).. 2012. Gradska tiskara Osijek d.d., Osijek
Vukorepa, I.. Migracije i pravo na rad u Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 68, No. 1. 2018. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb
Tadić, Dragović,. Migracijska i izbjeglička kriza – sigurnosni rizici za EU Polic. sigur. (Zagreb), god. 25.(2016), br. 1. 2016.
Čorić, D. . EU plava karta i nadolazeće izmjene u sustavu EU plave karte, Bibliografija, Radno pravo: stručni časopis. 2017.
Lalić, Novak, G.. Azil: pravni i institucionalni aspekti. 2017. Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb
Rodin, S.; Ćapeta, T.; Goldner-Lang, I.(ur.), . Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor, (odabrana poglavlja). 2009. Narodne novine, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEU External and Internal Security Law
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Tunjica Petrašević
Office AddressRadićeva 13 Kabinet br. 46
Telephone+385 31 224 535
e-mailtunjica.petrasevic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Dunja Duić
Office AddressRadićeva 13 48
Telephone+385 31 224 500
e-maildunja.duic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Objectives of the course Within the scope of the subject EU external and internal security law, an insight is given into both the internal and external dimensions of EU migration law and policy (the area of freedom, security and justice) and into EU foreign and security policy issues. internal security of the EU. The aim of the course is to train students to understand the migration process in the EU and its impact on EU law, the importance of respecting human rights in the context of EU migration law and the importance of EU foreign and security policy as a factor that determines the importance of the EU in the world. Subject content • Basic concepts and legal problems related to foreign relations • A network of contracts and agreements concluded as part of external relations • Common foreign and security policy • European security and defense policy • Area of freedom, security and justice (Asylum, Immigration, Schengen) • Human rights

Course learning outcomes

Explain the historical development of EU external relations and the area of freedom, security and justice., To define the basic terms of the Common Foreign and Security Policy of the EU and the areas of freedom, security and justice., Distinguish the institutions and instruments used in the field of migration law and EU external relations., Connect basic concepts with practical examples from the field of internal security and external relations., Apply acquired knowledge to solving practical problems (solving hypothetical subjects)., Critically analyze the legal regulation of the EU and the judgment of the Court of the EU.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Duić, D. . Vanjska i sigurnosna politika EU. 2018. Narodne novine, Zagreb
Duić , D.. Migracijsko pravo EU-a i prava djeteta ; Udžbenik u okviru Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta / Župan, M.(ur.). 2019. Pravni fakultet u Osijeku, Osijek
Milardović, A.. Stranci pred vratima Europe. 2014. Pan liber, Institut za europske i globalizacijske studije, Zagreb
. Priručnik o europskom pravu u području azila, zaštite granica i imigracije . 2016. Luxembourg: Publications Office of the European Union
Optional reading
Duić, D.; Petrašević, T. Europska služba za vanjsko djelovanje, Suvremeni pravni izazovi: EU - Mađarska - Hrvatska / Župan, M. ; Vinković, M. (ur.).. 2012. Gradska tiskara Osijek d.d., Osijek
Vukorepa, I.. Migracije i pravo na rad u Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 68, No. 1. 2018. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb
Tadić, Dragović,. Migracijska i izbjeglička kriza – sigurnosni rizici za EU Polic. sigur. (Zagreb), god. 25.(2016), br. 1. 2016.
Čorić, D. . EU plava karta i nadolazeće izmjene u sustavu EU plave karte, Bibliografija, Radno pravo: stručni časopis. 2017.
Lalić, Novak, G.. Azil: pravni i institucionalni aspekti. 2017. Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb
Rodin, S.; Ćapeta, T.; Goldner-Lang, I.(ur.), . Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor, (odabrana poglavlja). 2009. Narodne novine, Zagreb