Pravni položaj žena kroz povijest

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravni položaj žena kroz povijest
Katedra pravne povijesti i rimskog prava
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Višnja Lachner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 -
Telefon+385 31 224 500
e-mailvisnja.lachner@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Br 43/13
Telefon+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Predmet Pravni položaj žene kroz povijest upoznaje studente s povijesnim razvojem uređenja Pravnog položaja žena u europskom okruženju i na hrvatskim pravnim područjima. U okviru predmeta ukazuje se i na uređenje položaja žene s obzirom na društveno-gospodarske okolnosti u pojedinom povijesnom razdoblju. Cilj kolegija je stjecanje odnosno produbljivanje znanja o pravnom uređenju položaja žene u Hrvatskoj i odgovarajućem europskom okruženju u prošlosti, a s osobitim naglaskom na razdoblje 19. st. kada se djelomično mijenja dotadašnji položaj žene u pravnom sustavu. Studentima će se na temelju analize pravnih propisa i dostupne sudske prakse omogućiti uvid pojedina pravna rješenja u uređenju položaja žene. Sadržaj predmeta I. Uvodni dio (sadržaj predmeta, metode i osnovni pojmovi vezani uz izučavanje pravnog položaja žena u prošlosti na hrvatskim područjima i europskom okruženju) II. Uređenje položaja žene u pojedinim pravnim sustavima na hrvatskim područjima do 1848. (srednjovjekovna pravna vrela; društveno-gospodarske prilike; privatnopravni položaj žene; kaznenopravni položaj žene) III. Pravni položaj žene na hrvatskim područjima 1848.-1918. (pregled najznačajnijih društvenih, gospodarskih i pravnih reformi relevantnih za pravno uređenje položaja žena; privatnopravni položaj žene; kaznenopravni položaj žene) IV. Obrazovanje i zapošljavanje žena V. Radionica: case study (primjer iz prakse građanskog i kaznenog suda)

Ishodi učenja kolegija

definirati osnovne pojmove vezane uz izučavanje pravnog uređenja položaja žena u prošlosti na hrvatskim područjima i europskom okruženju, opisati obilježja uređenja položaja žene u pojedinim pravnim sustavima u prošlosti, analizirati utjecaj društveno-gospodarskih okolnosti u pojedinom povijesnom razdoblju na uređenje položaja žene , usporediti razvoj pravnog uređenja položaja žene na hrvatskim područjima s odgovarajućim razvojem u europskom okruženju , argumentirati o suvremenim okolnostima razvoja pravnog uređenja položaja žene u odnosu prema razvoju ostvarenom u prijašnjim pravnim sustavima , predložiti pojedina pravna rješenja o uređenju položaja žene,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 70% nastave.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Dobrovšak, Ljiljana. Ženidbeno (bračno) pravo u 19. stoljeću u Hrvatskoj. 2005. Croatica Christiana Periodica, vol. 29., br. 56.
Margetić, Lujo. Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko i nasljedno pravo. 1996. Narodne novine: Zagreb
Grozdanić, Velinka; Ritossa, Dalida. Povijesni razvoj kaznenopravnog statusa žena // Kada žena ubije / Grozdanić, Velinka (ur.).. 2011. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci: Rijeka
Eisner, Bertold. Privatno-pravni položaj žene po današnjem pravu Jugoslavije i njegovo uređenje u jedinstvenom Građanskom zakoniku za Jugoslaviju. 1934. Globus: Zagreb
Mill, James Stuart. Podređenost žena. 2000. Naklada Jesenski i Turk: Zagreb
Mogorović Crljenko, Marija. Druga strana braka. 2012. Srednja Europa: Zagreb
Perrot, Michelle. Moja povijest žena. 2009. Ibis grafika: Zagreb
Lachner, Višnja; Roškar, Jelena. Korčulanski statut i njegova nasljednopravna regulacija. 2019. Pravni vjesnik, vol. 35., br. 2.
Krešić, Mirela. Zakonsko nasljeđivanje bračnih drugova prema OGZ-u na hrvatsko-slavonskom pravnom području. 2010. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 2
Feldman, Andrea (ur.). Žene u Hrvatskoj: ženska i kulturna povijest. 2004. Institut "Vlado Gotovac": Zagreb
Gross, Mirjana. "Nevidljive" žene. 1993. Erasmus, časopis za kulturu demokracije, vol. 3.
Izborna literatura
Boisseau, Tracy Jean; Thomas, Tracy A.. Feminist legal history: essays on women and law. 2011. New York University Press : New York
Čepulo, Dalibor. Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba. 2021. Pravni fakultet u Zagrebu: Zagreb
Sperling, Jutta Gisela. Across the religious divide - Woman, Property and Law in the Wider Mediterranean (ca. 1300-1800). 2010. Routledge: New York - London
Krešić, Mirela. ntestate Succession of Female Descendants According to the Austrian General Civil Code in the Croatian-Slavonian Legal Area 1853-1946. 2010. Belgrade Law Review, br. 3.
Krešić, Mirela . The Matrimonial Law of the Muslims of Croatia 1916-1941 // Crossing Legal Cultures / Beck Varela, L; Gutierrez Vega, P.; Spinosa, A. (ur.). 2009. Martin Meidenbauer München
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleLegal Position of Women Throughout the History
Chair of Legal History and Roman Law
Number of ECTS credits6
Lecturerizv.prof.dr.sc. Višnja Lachner
Office AddressRadićeva 13 -
Telephone+385 31 224 500
e-mailvisnja.lachner@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Office AddressRadićeva 13 Br 43/13
Telephone+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The course Legal Position of Women Throughout the History introduces students to the historical development of legal regulation of the position of women in the European environment and in Croatian legal areas. Within the subject, it is also indicated on the regulation of the position of women with regard to the socio-economic circumstances in a particular historical period. The aim of the course is to acquire or deepen knowledge about the legal regulation of the position of women in Croatia and the corresponding European environment in the past, with a special emphasis on the period of the 19th century, when the previous position of women in the legal system partially changed. Students will be given insight into individual legal solutions in regulating the position of women, based on the analysis of legal regulations and available court practice.

Course learning outcomes

to define the basic terms related to the study of the legal regulation of the position of women in the past on Croatian areas and the European environment, describe the characteristics of the regulation of the position of women in certain legal systems in the past, analyze the influence of socio-economic circumstances in a particular historical period on regulating the position of women, compare the development of the legal regulation of the position of women in Croatian territories with the corresponding ones development in the European environment, to argue about the contemporary circumstances of the development of the legal regulation of the position of women in a relationship according to the development achieved in previous legal systems, to propose individual legal solutions on regulating the position of women,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in at least 70% of classes.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Dobrovšak, Ljiljana. Ženidbeno (bračno) pravo u 19. stoljeću u Hrvatskoj. 2005. Croatica Christiana Periodica, vol. 29., br. 56.
Margetić, Lujo. Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko i nasljedno pravo. 1996. Narodne novine: Zagreb
Grozdanić, Velinka; Ritossa, Dalida. Povijesni razvoj kaznenopravnog statusa žena // Kada žena ubije / Grozdanić, Velinka (ur.).. 2011. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci: Rijeka
Eisner, Bertold. Privatno-pravni položaj žene po današnjem pravu Jugoslavije i njegovo uređenje u jedinstvenom Građanskom zakoniku za Jugoslaviju. 1934. Globus: Zagreb
Mill, James Stuart. Podređenost žena. 2000. Naklada Jesenski i Turk: Zagreb
Mogorović Crljenko, Marija. Druga strana braka. 2012. Srednja Europa: Zagreb
Perrot, Michelle. Moja povijest žena. 2009. Ibis grafika: Zagreb
Lachner, Višnja; Roškar, Jelena. Korčulanski statut i njegova nasljednopravna regulacija. 2019. Pravni vjesnik, vol. 35., br. 2.
Krešić, Mirela. Zakonsko nasljeđivanje bračnih drugova prema OGZ-u na hrvatsko-slavonskom pravnom području. 2010. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 2
Feldman, Andrea (ur.). Žene u Hrvatskoj: ženska i kulturna povijest. 2004. Institut "Vlado Gotovac": Zagreb
Gross, Mirjana. "Nevidljive" žene. 1993. Erasmus, časopis za kulturu demokracije, vol. 3.
Optional reading
Boisseau, Tracy Jean; Thomas, Tracy A.. Feminist legal history: essays on women and law. 2011. New York University Press : New York
Čepulo, Dalibor. Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba. 2021. Pravni fakultet u Zagrebu: Zagreb
Sperling, Jutta Gisela. Across the religious divide - Woman, Property and Law in the Wider Mediterranean (ca. 1300-1800). 2010. Routledge: New York - London
Krešić, Mirela. ntestate Succession of Female Descendants According to the Austrian General Civil Code in the Croatian-Slavonian Legal Area 1853-1946. 2010. Belgrade Law Review, br. 3.
Krešić, Mirela . The Matrimonial Law of the Muslims of Croatia 1916-1941 // Crossing Legal Cultures / Beck Varela, L; Gutierrez Vega, P.; Spinosa, A. (ur.). 2009. Martin Meidenbauer München