Okoliš i održivi razvoj

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOkoliš i održivi razvoj
Katedra ekonomskih znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Rajko Odobaša
Zgrada, kabinetRadićeva 13 soba 23/17
Telefon+385 91 2245 506
e-mailrajko.odobasa@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Verner
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailjelena.legcevic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

"Okoliš i održivi razvoj" je izborni predmet na petoj studijskog godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Pravo na Pravnom fakultetu Osijek. Predmet je prvenstveno posvećen ciljevima i instrumentima zaštite prirode/okoliša i ulozi razvojnog koncepta "održivog razvoja" (sustainable development) u očuvanju zdravog i sigurnog okoliša za buduće generacije. Predmet obuhvaća opis stanja prirode/okoliša danas u svijetu, kao i u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, te razloge, ciljeve i instrumente zaštite prirode/okoliša i teorijske odrednice razvojnog koncepta "održivog razvoja", osnovne stupove, ciljeve i instrumente realizacije koncepta i glavne pokazatelje (indikatore) ostvarenja napretka u primjeni koncepta.

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Razumjeti složenu međuovisnost društva, gospodarstva i okoliša (prirode i antropomorfnog okruženja) 2. Identificirati glavne sastavnice prirode/okoliša i pritisaka/uništavanja kojima su izloženi 3. Koristiti indikatore, statičke podatke i grafičke prikaze za analizu i sintezu uočenih i spoznatih okolišnih problema 4. Razumjeti osnovna teorijska polazišta koncepta održivog razvoja i njegova osnovna tri stupa (ekonomija, ekologija, socijalna pravednost) 5. Kritički koristiti informacije temeljem kojih se donose odluke i predlažu rješenja za zaštitu prirode/okoliša i realizaciju koncepta održivog razvoja 6. Razlikovati instrumente zaštite prirode/okoliša (pracvna regulacija, znanost i tehnologija, ekonomski instrumenti, odgoj i obrazovanje) i načine upravljanja i financiranja zaštite okoliša ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
-
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Nevenko Herceg. Okoliš i održivi razvoj, Synopsis d.o.o. . 2013. Synopsis d.o.o. Zagreb
Izborna literatura
John Blewitt. Razumijevanje održivog razvoja. 2017. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEnvironment and Sustainable Development
Chair of Economic Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Rajko Odobaša
Office AddressRadićeva 13 soba 23/17
Telephone+385 91 2245 506
e-mailrajko.odobasa@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Verner
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailjelena.legcevic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

"Environment and Sustainable Development" is an elective course in the fifth year of the Integrated Undergraduate and Graduate Studies in Law at the Faculty of Law in Osijek. The course is primarily dedicated to the goals and instruments of nature/environment protection and the role of the development concept of "sustainable development" in preserving a healthy and safe environment for future generations. The subject includes a description of the state of nature/environment today in the world, as well as in the European Union and the Republic of Croatia, as well as the reasons, goals and instruments for the protection of nature/environment and the theoretical determinants of the development concept of "sustainable development", the basic pillars, goals and instruments of the realization of the concept and the main indicators (indicators) of achieving progress in the application of the concept.

Course learning outcomes

After completing the course, the student will be able to: 1. Understand the complex interdependence of society, economy and environment (nature and anthropomorphic environment) 2. Identify the main components of nature/environment and pressures/destruction to which they are exposed 3. Use indicators, static data and graphical representations for the analysis and synthesis of observed and known environmental problems 4. Understand the basic theoretical starting points of the concept of sustainable development and its three basic pillars (economy, ecology, social justice) 5. Critically use information on the basis of which decisions are made and solutions are proposed for the protection of nature/environment and the realization of the concept of sustainable development 6. Differentiate between the instruments of nature/environmental protection (labor regulation, science and technology, economic instruments, upbringing and education) and ways of managing and financing environmental protection,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
-
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Nevenko Herceg. Okoliš i održivi razvoj, Synopsis d.o.o. . 2013. Synopsis d.o.o. Zagreb
Optional reading
John Blewitt. Razumijevanje održivog razvoja. 2017. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb