Pravo i bioetika

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravo i bioetika
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Ivana Tucak
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Potkrovlje- 54
Telefon+385 31 224 5543
e-mailivana.tucak@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 64/13
Telefon+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Cilj kolegija je prikazati povijesni razvoj bioetike sve do najnovijih spoznaja analizirajući ih na aktualnim društvenorelevantnim pitanjima, upoznati studente s bioetičkim standardima i dosezima stavljajući u središte ljudska prava i njihovu zaštitu. Izmjenjivanjem različitih nastavnih metoda – predavanja, seminara, rada u skupinama i proučavanjem stvarnih slučajeva hrvatskih i inozemnih sudova iz bioetičkih tema potaknuti kritično razmišljanje spram mogućnosti zaštite ljudskih prava u današnjem svijetu od opasnosti koje im prijete zbog ubrzanog napretka biomedicinskih znanosti. Sadržaj kolegija podrazumijeva obradu slijedećih tema: 1. Što je bioetika i njezin sadržaj te razlikovne odrednice od medicinske etike. 2. Ljudsko dostojanstvo kao bitno prijeporni pojam. 3. Temeljna bioetička načela: neškodljivost, dobročinstvo, autonomija, pravednost: ograničenja i sukobi. 4. Informirani pristanak v. načelo paternalizma. 5. Zabrana diskriminacije i stigmatizacije. 6. Odnos morala i prava: priziv savjesti. 7. Bioetička razmatranja o početku i završetku života. Tri grupe definicija smrti. Pravni status smrti i presađivanje organa. 8. Specifične bioetičke teme: bioetika u procesu znanstvenog istraživanja na ljudima, eutanazija i distanazija (medicinska beskorisnost), prostitucija, cirkumcizicija, te druge društveno aktualne teme s bioetičkog aspekta.

Ishodi učenja kolegija

Studenti bi nakon odslušanog i položenog predmeta trebali biti u mogućnosti: Prepoznati, opisati i klasificirati osnovnu metodologiju i načela bioetike, Interpretirati bioetička načela sukladno međunarodnim dosezima, Dati primjere ljudskih prava u fokusu bioetike i procijeniti mogućnosti njihove zaštite, Prepoznati bioetičke dvojbe u problemskim pitanjima, Analizirati stvarne slučajeve i u njima primjenjivati bioetička načela, Raspravljati, argumentirati i zastupati mišljenje na zadane bioetičke teme,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni sudjelovati na minimalno 70% nastave. Student slobodno odabire način polaganja ispita: kolokviji (kontinuirana provjera znanja); izrada i elaboracija rada na jednu od tema iz bioetike i prava ili završnog ispita koji se sastoji od usmenog i pisanog dijela.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Tom Lamar Beauchamp. Načela u bioetic. 1996. Društvena istraživanja, 5 (1996), 3/4(23/24)
Barbara Herceg Pakšić. Kaznenopravni odnos prema počinitelju kaznenog djela iz savjesti ili uvjerenja. 2014. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 64 (2014), 5-6
Ivana Tucak. Ograničenja autonomije u javnom zdravstvu: obavezno cijepljenje djece. 2016. Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, L (2016) 2
UNESCO. Opća deklaracija o bioetici i ljudskim pravima. 2005. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Vijeće Europe. . Konvencija za zaštitu ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u svezi primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravim u biomedicini . 2003. Narodne novine 13/2003
Izborna literatura
Michele Aramini. Uvod u bioetiku. 2009. Kršćanska sadašnjost d.o.o.
Tom Lamar Beauchamp, James Franklin Childress. Principles of biomedical ethics. 2013. 7th ed., New York, Oxford, Oxford University Press
Barbara Herceg Pakšić, Eugen Jakopović. Sakaćenje ženskih spolnih organa: pojavni oblici, medicinska obilježja I kaznenopravna regulacija. 2015. Pravni vjesnik, 31(2015), 2
Ivana Tucak. egal and Ethical Justification of Compensation Regarding Compulsory Vaccination Injuries. 2017. Facta Universitatis, Series Law and Politics, 15 (2017), 2
Robert Veatch,, Lainie Friedman Ross. Defining death : the case for choice. 2016. Washington, Georgetown University Press
UNESCO. The Bioethics Core Curriculum. 2016. https://drive.google.com/file/d/0ByGdQDy_hOF7ZmJTaEdSbkNIcUU/view?resourcekey=0-yJUuFltdpbJNflwNWLCA3Q
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleLaw and Bioethics
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Ivana Tucak
Office AddressRadićeva 13 Potkrovlje- 54
Telephone+385 31 224 5543
e-mailivana.tucak@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Office AddressRadićeva 13 64/13
Telephone+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The aim of the course is to present the historical development of bioethics up to the latest knowledge by analyzing them on current socially relevant issues, to acquaint students with bioethical standards and achievements, focusing on human rights and their protection. By exchanging different teaching methods - lectures, seminars, group work and encouraging the study of real cases of Croatian and foreign courts on bioethical topics critically thinking about the possibility of protecting human rights in today's world from the dangers that threaten them due to the accelerated progress of biomedical sciences. The content of the course includes the analysis of the following topics: 1. What is bioethics and its content and distinguishing determinants from medical ethics. 2. Human dignity as an essentially contentious concept. 3. Basic bioethical principles: innocence, charity, autonomy, justice: limitations and conflicts. 4. Informed consent v. Principle of paternalism. 5. Prohibition of discrimination and stigmatization. 6. The relation between morals and rights: the appeal of conscience. 7. Bioethical considerations about the beginning and end of life. Three groups definition of death. Legal status of death and organ transplantation. 8. Specific bioethical topics: bioethics in the process of scientific research on humans, euthanasia and distancing (medical uselessness), prostitution, circumcision, and other socially relevant topics from the bioethical aspect.

Course learning outcomes

After completing and passing the course, students should be able to: Recognize, describe and classify basic methodology and principles of bioethics, Interpret bioethical principles in accordance with international achievements, Give examples of human rights in the focus of bioethics and assess the possibilities of their protection, Recognize bioethical dilemmas in problem issues, Analyze real cases and apply bioethical principles in them, Discuss, argue and represent opinions on given bioethical topics,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to participate in a minimum of 70% of classes. The student is free to choose the method of taking the exam: colloquia (continuous assessment); preparation and elaboration of a paper on one of the topics in bioethics and law or a final exam consisting of an oral and a written part.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Tom Lamar Beauchamp. Načela u bioetic. 1996. Društvena istraživanja, 5 (1996), 3/4(23/24)
Barbara Herceg Pakšić. Kaznenopravni odnos prema počinitelju kaznenog djela iz savjesti ili uvjerenja. 2014. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 64 (2014), 5-6
Ivana Tucak. Ograničenja autonomije u javnom zdravstvu: obavezno cijepljenje djece. 2016. Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, L (2016) 2
UNESCO. Opća deklaracija o bioetici i ljudskim pravima. 2005. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Vijeće Europe. . Konvencija za zaštitu ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u svezi primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravim u biomedicini . 2003. Narodne novine 13/2003
Optional reading
Michele Aramini. Uvod u bioetiku. 2009. Kršćanska sadašnjost d.o.o.
Tom Lamar Beauchamp, James Franklin Childress. Principles of biomedical ethics. 2013. 7th ed., New York, Oxford, Oxford University Press
Barbara Herceg Pakšić, Eugen Jakopović. Sakaćenje ženskih spolnih organa: pojavni oblici, medicinska obilježja I kaznenopravna regulacija. 2015. Pravni vjesnik, 31(2015), 2
Ivana Tucak. egal and Ethical Justification of Compensation Regarding Compulsory Vaccination Injuries. 2017. Facta Universitatis, Series Law and Politics, 15 (2017), 2
Robert Veatch,, Lainie Friedman Ross. Defining death : the case for choice. 2016. Washington, Georgetown University Press
UNESCO. The Bioethics Core Curriculum. 2016. https://drive.google.com/file/d/0ByGdQDy_hOF7ZmJTaEdSbkNIcUU/view?resourcekey=0-yJUuFltdpbJNflwNWLCA3Q