Kriminologija i viktimologija

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKriminologija i viktimologija
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 64/13
Telefon+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Ciljevi kolegija su upoznati studente sa sustavno izloženim spoznajama kriminologije, prikazati i objasniti temeljne pojmove i odrednice kriminologije i viktimologije, razvijanje sposobnosti raspravljanja i kritičkog promišljanja o kriminološkim pojavama. Sadržaj kolegija je podijeljen u tri cjeline koje obuhvaćaju slijedeće teme: Prvi dio: uvod u kriminologiju, predmet kriminologije, metode kriminologije: statistika, samoiskaz, samodoživljena viktimizacija, studija slučaja, samodoživljena viktimizacija, pokus, promatranje, kriminološko profiliranje, kriminalna prognostika, definicija kriminologije, odnos kriminologije s drugim kaznenim znanostima Drugi dio: učenje o pojavnim oblicima kažnjivih ponašanja, delikti nasilja: ubojstvo, seksualni delikti, nasilje među intimnim partnerima, nasilje prema djeci, razbojništvo, terorizam, zločini iz mržnje, ostali izabrani delikti nasilja, imovinski kriminal, zlouporaba opojnih droga, organizirani kriminal, korupcija i pranje novca, cyber-kriminal, fenomenološke posebnosti određenih skupina delikvenata: maloljetnička delikvencija, delikvencija osoba s duševnim smetnjama, delikvencija žena, delikvencija starijih osoba, kriminalni povrat Treći dio: kriminološke teorije o uzrocima kažnjivih ponašanja, uvod u kriminološke teorije, prvi kriminološki diskursi, pozitivistička teorija, ekološke teorije, teorija anomije, teorija etiketiranja, teorija diferencijalne asocijacije, teorija genetske predispozicije za kažnjivo ponašanje, radikalna kriminologija, ostale kriminološke teorije

Ishodi učenja kolegija

Nakon odslušanog i položenog predmeta student će moći: Objasniti i opisati predmet i metode kriminologije, Kategorizirati i analizirati pojavne oblike kažnjivih ponašanja, Prikazati i analizirati kriminološke teorije o uzrocima kažnjivih ponašanja, Primijeniti prethodne spoznaje na analizu primjera, Objasniti viktimološke znanstvene spoznaje odabranih tema,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni prisustvovati na nastavi najmanje 70%
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš. Uvod u kriminologiju s osnovama kaznenog prava. 2008. Pravni fakultet Zagreb
Željko Horvatić. Osnove kriminologije. 1998. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija
Zvonimir Šeparović. Viktimologija : studije o žrtvama . 1998. Informator
Zvonimir Šeparović, Ksenija Turković. Žrtve zločina u Hrvatskoj, Međunarodni projekt istraživanja žrtava zločina. 1997. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/1997
Ksenija Turković. Međunarodno istraživanje žrtava zločina: stope i trendovi u kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj. 2002. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 6/2002.
Izborna literatura
Mladen Singer, Irma Kovčo Vukadin, Irena Cajner-Mraović. Kriminologija. 2002. Zagreb : Globus : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Mike Magurie, Rod Morgan, Robert Reiner. The Oxford Handbook of Criminology. 2002. Oxford University Press
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCriminology and Victimology
Number of ECTS credits6
Lecturerizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Office AddressRadićeva 13 64/13
Telephone+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The objectives of the course are to acquaint students with the systematically presented knowledge of criminology, to present and explain the basic concepts and determinants of criminology and victimology, to develop the ability to discuss and think critically about criminological phenomena. The content of the course is divided into three parts that include the following topics: First part: introduction to criminology, subject of criminology, methods of criminology: statistics, self-expression, self-experience, victimization, case study, self-experienced victimization, experiment, observation, criminological profiling, criminal prognostics, definition of criminology, relation of criminology with other criminal sciences Second part: learning about the manifestations of criminal behavior, crimes of violence: murder, sexual crimes, violence between intimate partners, violence against children, robbery, terrorism, hate crimes, other selected crimes of violence, property crime, drug abuse, organized crime, corruption and money laundering, cybercrime, phenomenological peculiarities of certain groups of delinquents: juvenile delinquency, delinquency of persons with mental disorders, delinquency of women, delinquency of the elderly, recidivism Third part: criminological theories on the causes of criminal behavior, introduction to criminological theories, the first criminological discourses, positivist theory, ecological theories, anomie theory, labeling theory, differential association theory, theory of genetic predisposition to criminal behavior, radical criminology, other criminological theories

Course learning outcomes

After completing and passing the course, the student will be able to: Explain and describe the subject and methods of criminology, Categorize and analyze the manifestations of criminal behavior., Present and analyze criminological theories on the causes of criminal behavior, Apply previous knowledge to example analysis, Explain victimological scientific knowledge of selected topics,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to attend at least 70% classes
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš. Uvod u kriminologiju s osnovama kaznenog prava. 2008. Pravni fakultet Zagreb
Željko Horvatić. Osnove kriminologije. 1998. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija
Zvonimir Šeparović. Viktimologija : studije o žrtvama . 1998. Informator
Zvonimir Šeparović, Ksenija Turković. Žrtve zločina u Hrvatskoj, Međunarodni projekt istraživanja žrtava zločina. 1997. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/1997
Ksenija Turković. Međunarodno istraživanje žrtava zločina: stope i trendovi u kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj. 2002. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 6/2002.
Optional reading
Mladen Singer, Irma Kovčo Vukadin, Irena Cajner-Mraović. Kriminologija. 2002. Zagreb : Globus : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Mike Magurie, Rod Morgan, Robert Reiner. The Oxford Handbook of Criminology. 2002. Oxford University Press