Međunarodna zaštita ljudskih prava

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaMeđunarodna zaštita ljudskih prava
Katedra međunarodnopravnih i pravnoteorijskih znanosti i metodologije
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mira Lulić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 65
Telefon+385 31 224 500
e-mailmira.lulic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Davor Muhvić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 5 (S. Radića 17)
Telefon+385 31 224 565
e-maildavor.muhvic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Pojedinac kao subjekt međunarodnog prava. 2. Državljani i stranci. Državljani: apatridija, bipatridija, polipatridija. Stranci: ulazak i zadržavanje u stranoj državi, izručenje, davanje utočišta (azil), minimalni standard postupanja sa strancima, diplomatska zaštita. 3. Međunarodna zaštita ljudskih prava. Opća zaštita ljudskih prava: Građanska i politička prava, Ekonomska, socijalna i kulturna prava, „Treća generacija“ ljudskih prava. Zaštita ljudskih prava u okviru Ujedinjenih naroda. Zaštita ljudskih prava u okviru Vijeća Europe. Zaštita ljudskih prava u drugim regionalnim sustavima. Zaštita ljudskih prava posebnih skupina: manjina, domorodačkih naroda, izbjeglica, žena, djece, osoba s invaliditetom. 4. Kaznena odgovornost pojedinca. Međunarodni zločini: Zločin agresije, Zločin genocida, Zločin protiv čovječnosti, Ratni zločini. Međunarodni terorizam. Međunarodni kazneni sudovi: Međunarodni vojni sudovi u Nürnbergu i Tokyu. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju. Međunarodni kazneni sud za Ruandu. Stalni Međunarodni kazneni sud.

Ishodi učenja kolegija

definirati temeljne pojmove i načela međunarodne zaštite ljudskih prava;, razlikovati pravni status pojedinca u odnosu na pravni status države u međunarodnom pravu;, izabrati relevantna međunarodnopravna pravila za zaštitu pojedinca u konkretnim situacijama;, primijeniti relevantna međunarodnopravna pravila za zaštitu pojedinca u konkretnim situacijama;, analizirati i interpretirati mehanizme provedbe i zaštite ljudskih prava.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo: Napisati i izložiti pristupni rad
Dodatne činjenice
Studenti su dužni u određenoj mjeri biti prisutni i aktivni na nastavi. Studenti su također dužni odabrati i uz pomoć nastavnika istražiti određenu temu, koristeći se dostupnom literaturom i drugim izvorima te, uz poštivanje temeljnih pravila akademskog pisanja, izraditi seminarski rad. Na kraju semestra studenti moraju položiti završni pismeni ispit.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B.. Međunarodno pravo 1. 2010. Školska knjiga, Zagreb
Izborna literatura
Lulić, M., Muhvić, D. (ur.). Ljudska prava – izbor međunarodnih dokumenata. 2012. Pravni fakultet Osijek
Degan, V.Đ.. Međunarodno pravo. 2011. Školska knjiga, Zagreb
Buergenthal, T., Shelton, D., Steward, D.P.. Međunarodna ljudska prava u sažetom obliku. 2011. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Bakotić, B.(ur.). Pojedinac pred Europskim sudom za ljudska prava. 1999. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Lapaš, D.. Međunarodnopravna zaštita izbjeglica. 2008. Hrvatski pravni centar, Zagreb
Matulović, M.. Ljudska prava – uvod u teoriju ljudskih prava. 1996. Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb
Lulić, M.. Domorodački narodi u međunarodnom pravu. 2015. Pravni fakultet Osijek
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleInternational Protection of Human Rights
Chair of International Law and Theoretical Legal Sciences, Jurisprudence and Methodology
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Mira Lulić
Office AddressRadićeva 13 65
Telephone+385 31 224 500
e-mailmira.lulic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Davor Muhvić
Office AddressRadićeva 13 5 (S. Radića 17)
Telephone+385 31 224 565
e-maildavor.muhvic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. An individual as a subject of international law. 2. Nationals and foreigners. Nationals: statelessness, bipatricy, polypatricy. Foreigners: entry and stay in a foreign country, extradition, granting of refuge (asylum), minimum standard of treatment of foreigners, diplomatic protection. 3. International protection of human rights. General protection of human rights: Civil and political rights, Economic, social and cultural rights, The "third generation" of human rights. Protection of human rights within the framework of the United Nations. Human protection rights within the Council of Europe. Protection of human rights in other regional systems. Human protection rights of special groups: minorities, indigenous peoples, refugees, women, children, persons with disabilities. 4. Criminal liability of an individual. International crimes: Crime of aggression, Crime of genocide, Crime against humanity, War crimes. International terrorism. International Criminal Courts: International Military Courts at Nuremberg and Tokyo. International Criminal Court for the former Yugoslavia. International Criminal Tribunal for Rwanda. Permanent International Criminal Court.

Course learning outcomes

define basic terms and principles of international protection of human rights;, distinguish the legal status of the individual in relation to the legal status of the state in international law;, choose relevant international legal rules for the protection of individuals in concrete situations;, apply relevant international legal rules for the protection of individuals in concrete situations;, analyze and interpret the mechanisms of implementation and protection of human rights.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other: Napisati i izložiti pristupni rad
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to a certain extent to be present and active in class. Students are also required to choose and research a specific topic with the help of the teacher, using available literature and other sources, and, while respecting the basic rules of academic writing, create a seminar paper. At the end of the semester, students must pass the final written exam.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B.. Međunarodno pravo 1. 2010. Školska knjiga, Zagreb
Optional reading
Lulić, M., Muhvić, D. (ur.). Ljudska prava – izbor međunarodnih dokumenata. 2012. Pravni fakultet Osijek
Degan, V.Đ.. Međunarodno pravo. 2011. Školska knjiga, Zagreb
Buergenthal, T., Shelton, D., Steward, D.P.. Međunarodna ljudska prava u sažetom obliku. 2011. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Bakotić, B.(ur.). Pojedinac pred Europskim sudom za ljudska prava. 1999. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Lapaš, D.. Međunarodnopravna zaštita izbjeglica. 2008. Hrvatski pravni centar, Zagreb
Matulović, M.. Ljudska prava – uvod u teoriju ljudskih prava. 1996. Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb
Lulić, M.. Domorodački narodi u međunarodnom pravu. 2015. Pravni fakultet Osijek