Pravo unutrašnjeg tržišta EU

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravo unutrašnjeg tržišta EU
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Tunjica Petrašević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Kabinet br. 46
Telefon+385 31 224 535
e-mailtunjica.petrasevic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Dunja Duić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 48
Telefon+385 31 224 500
e-maildunja.duic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Ciljevi predmeta • Upoznati studente s ekonomskom i političkom pozadinom pravnog uređenja tržišnih sloboda • Pojasniti studentima teorije pozitivne i negativne integracije • Pojasniti slobodu kretanja dobara općenito, a posebice moguća opravdanja ograničenja ove slobode te tumačenje tzv. mjera s isovrsnim učinkom količinskim ograničenjima (MIUKO) te ih uputiti u praktičnu primjenu načela proporcionalnosti • Objasniti slobodu kretanja kapitala unutar EU te uspostavu i način funkioniranja monetarne unije (EMU) • Pojasniti ekonomske i socijalne aspekte slobode kretanja radnika u kontekstu unutarnjeg tržišta EU, a posebice ih uputiti u tumačenje pojma "radnik" u pravu; pojansiti opseg slobode kretanja radnika te im objasniti položaj članova obitelji radnika • Pojasniti opseg slobode pružanja usluga i slobode poslovnog nastana, moguća ograničenja, pojam obrnute diskriminacije te iznimku ‘’službenih ovlasti’’ • Objasniti odnos između temeljnih tržišnih sloboda i zaštite ljudskih prava u EU • Pojasniti pojam europskog građanstva, prije svega pojam, stjecanje i prestanak, prava koja iz njega proizlaze te uvjete za protjerivanje građanina EU iz države domaćina • Pojasniti položaj djeteta kao građanina EU in statu nascendi Sadržaj 1. Politički i ekonomski temelji EU – cilj ovoga uvodnog dijela predavanja je studentima objasniti ekonomsku i političku pozadinu pravnog uređenja tržišnih sloboda općenito,a posebno im pojaniti različite faze ekonomske integracije koje je EU prošla i čemu ona teži ubuduće. 2. Pozitivna i negativna integracija u EU – cilj je studentima objasniti tehnike gospodarske integracije: pozitivnu gdje je naglasak na usklađivanju, tj. približavanju ili potpunom ujednačavanju različitih nacionalnih propisa u određenim područjima donošenjem novoga jedinstvenog propisa na razini EU i negativnu koja se temelji na ukidanju postojećih prepreka slobodnom kretanju te na ideji zabrane diskriminacije temeljem državljanstva, odnosno podrijetla. 3. Sloboda kretanja roba/dobara - pojasniti doseg čl. 34 UFEU (ex čl. 28 UEZ) te promjene njegove interpretacije u praksi Europskog suda (Dassonvile, Keck, Casis de Dijon) kao i pojasniti sustav opravdavanja mjera obuhvaćenih čl. 34 UFEU - legitimne ciljeve zaštite potrošača, okoliša, ljudskih prava itd. te praktičnu primjenu načela proporcionalnosti na konkretnim primjerima iz sudske prakse Suda EU. 4. Sloboda kretanja radnika s posebnim osvrtom na pravo na spajanje obitelji – cilj ovoga dijela je studentima objasniti: ekonomske i socijalne aspekte slobode kretanja radnika u kontekstu unutrašnjeg tržišta EU; koncept ''radnik'' u smislu čl. 45 UFEU (ex. čl. 39 UEZ); koji je opseg slobode kretanja radnika tj. koje situacije ona pokriva; pojmove ''javni poredak, javna sigurnost i javno zdravlje'' u pravu EU, razloge i situacije u kojima su ta opravdanja dopuštenja; izuzezak tzv. ''javne službe'' te objasniti položaj članova obitelji radnika prema praksi Europskog suda, UFEU te Direktivi 2004/38! 5. Sloboda pružanja usluga i poslovni nastan – Sloboda pružanja usluga, uređena je u dvije zasebne cjeline: sloboda poslovnog nastana (dalje p.n.) i sloboda pružanja usluga u užem smislu. Cilj ovoga dijela predavanja je pojasniti opseg ovih dviju sloboda, moguća ograničenja, pojam obrnute diskriminacije te iznimku ‘’službenih ovlasti’’ 6. Sloboda kretanja kapitala i Ekonomska i monetarna unija (EMU) – cilj je studente upoznati s opsegom ove slobode i mogućim opravdanjima te im pojasniti uspostavu monetarne unije općenito, a posebice tzv. kriterije konvergencije koji se uzimaju kao mjerodavni za ulazak odrđene članice u monetranu uniju. 7. Odnos između temeljnih tržišnih sloboda i zaštite ljudskih prava u EU – cilj je studentima objasniti kako Sud EU balasnira između temeljnih tržišnih sloboda i temeljnih ljudskih prava na primjerima na primjerima iz sudske prakse (predmeti: Omega, Schmidberger te S.P.U.C. v. Grogan) 8. Građanstvo EU – cilj ovoga dijela je studentima objasniti koncept građanstva EU (ideja, kada je uvedeno, kako se stječe, kako prestaje), koja prava iz njega proizlaze i objansiti važnost svakoga od njih; objasniti pod kojim uvjetima državljanin neke druge države članice može biti protjeran iz države domaćina. 9. Dijete u pravu EU – cilj je studentima prikazati razvoj (evoluciju) prava djece od pukoga objekta i instrumenta za ostvarivanje slobode kretanja, preko pasivnih subjekata zaštite od nasilja i krijumčarenja, prema samostalnim pravima

Ishodi učenja kolegija

Objasniti ekonomsku i političku pozadinu uređenja tržišnih sloboda u EU, nabrojati i opisati različite faze ekonomske integracije te razumjeti tehnike ekonomske integracije., Objasniti pojedinu tržišnu slobodu (njen opseg, moguća ograničenja i opravdanja te iznimke)., Staviti u korelaciju pojedine tržišne (ekonomske) sloboda i ljudska prava pozivanjem na relevantnu sudksu praksu Suda EU., Klasificirati pojedina prava koja proizlaze iz koncepta građanstva EU., Prikazati položaj prava djeteta u pravu EU., Primijeniti stečena znanja na rješavanje praktičnih problema (hipotetskih predmeta).,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Ne izvode se klasična predavanja (frontalna nastava) . Za svaki sat nastave navedena je zadaća (obično su to određeni slučajevi iz sudske prakse Suda EU, odabrani dijelovi udžbenika ili znanstveni radovi) koju je potrebno pročitati i pripremiti unaprijed. Studenti materijale za nastavu preuzimaju putem moodla. Priprema se sastoji od čitanja zadanih tekstova i promišljanja odgovora na postavljena pitanja. Sudjelovanje na satu sastavni je dio konačne ocjene. Na satu se raspravlja o pročitanom gradivu, i analizira slučajeve iz sudske prakse. Studenti su podjeljeni u četiri grupe. Svaka grupa detaljno obrađuje jednu temeljnu tržišnu slobodu. Obveze studenata: Predavanja su interaktivna što znači da se studenti moraju pripremati za svaki sat i aktivno sudjelovati u raspravama na nastavi. Aktivno sudjelovanje u nastavi će se bodovati pri konačnoj ocjeni iz predmeta. Student je obvezan nazočiti 75% nastave. Konačnu ocjenu čine slijedeći elementi: redovito pohađanje nastave, sudjelovanje u raspravi na predavanjima i završnog ispita. Završni ispit je pisani – studenti rješavaju 4 hipotetska predmeta iz prakse Suda EU, pri čemu se svaki predmet odnosi na jednu tržišnu slobodu. Student pokazuje sposbnost kritičkog promišljanja i primjene stečenog znanja na činjenice konkretnog predmeta.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Bodiroga-Vukobrat N.; Horak H., Martinović, A. (ur.). Temeljne gospodarske slobode u Europskoj uniji. 2011. Inženjerski biro, Zagreb
Bodiroga-Vukobrat, N., et.al.. Zbirka presuda Europskog suda (Izbor recentne prakse). 2011. Inženjerski biro, Zagreb
Rodin S.; Ćapeta T.; Goldner Lang I.. Izbor presuda Europskog suda – gradivo za nastavu prava EU. 2009. Novi informator, Zagreb
. Materijali s predavanja (distribuirani na web stranici). 2022.
Barnard, C.. The Substantive Law of the European Union – the Four Freedoms. 2004. Freedoms, Oxford University Press
Izborna literatura
Goldner Lang, I.. Sloboda kretanja ljudi u EU: Kontekst sporazuma o pridruživanju. 2007. Školska knjiga, Zagreb
Petrašević, T.. Dijete u pravu Europske Unije // Dijete i pravo / Rešetar, Branka (ur.).. 2009. Pravni fakultet Osijek, Osijek
Craig, P.; De Burca, G.. EU LAW, Text, Cases and Materials 4th ed.. 2007. Oxford UP
Weatherill, S. . Cases and Materials on EU Law, 8th ed.. 2007. Oxford UP
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEU Internal Market Law
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Tunjica Petrašević
Office AddressRadićeva 13 Kabinet br. 46
Telephone+385 31 224 535
e-mailtunjica.petrasevic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Dunja Duić
Office AddressRadićeva 13 48
Telephone+385 31 224 500
e-maildunja.duic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Objectives of the course • Acquaint students with the economic and political background of the legal regulation of market freedoms • Explain to students the theories of positive and negative integration • To clarify the freedom of movement of goods in general, and in particular the possible justifications for restrictions on this freedom and the interpretation of the so-called measures with the same effect as quantitative restrictions (MIUKO) and instruct them in the practical application of the principle of proportionality • Explain the freedom of movement of capital within the EU and the establishment and functioning of the monetary union (EMU) • Explain the economic and social aspects of the freedom of movement of workers in the context of the EU internal market, and especially guide them in the interpretation of the term "worker" in law; clarify the scope of workers' freedom of movement and explain to them the position of the workers' family members • Clarify the scope of freedom to provide services and freedom of business establishment, possible restrictions, the concept of reverse discrimination and the exception of "official authorities" • Explain the relationship between fundamental market freedoms and the protection of human rights in the EU • To clarify the concept of European citizenship, first of all the concept, acquisition and termination, the rights arising from it and the conditions for expelling an EU citizen from the host country. • Clarify the position of the child as an EU citizen in statu nascendi Content 1. Political and economic foundations of the EU - the aim of this introductory part of the lecture is to explain to students the economic and political background of the legal arrangement of market freedoms in general, and in particular to explain to them the different stages of economic integration that the EU has gone through and what it is aiming for in the future. 2. Positive and negative integration in the EU - the goal is to explain to students the techniques of economic integration: the positive one, where the emphasis is on harmonization, i.e. the approximation or complete harmonization of different national regulations in certain areas by adopting a new uniform regulation at the EU level, and the negative one, which is based on the abolition existing obstacles to free movement and on the idea of ​​prohibiting discrimination based on citizenship or origin. 3. Freedom of movement of goods/goods - clarify the scope of Art. 34 TFEU (ex art. 28 UEZ) and changes in its interpretation in the practice of the European Court (Dassonvile, Keck, Casis de Dijon) as well as to clarify the system of justification of measures included in art. 34 TFEU - legitimate goals of protecting consumers, the environment, human rights, etc., and the practical application of the principle of proportionality on specific examples from the case law of the Court of the EU. 4. Freedom of movement of workers with special reference to the right to family reunification - the aim of this part is to explain to students: economic and social aspects of freedom of movement of workers in the context of the EU internal market; the concept of "worker" in the sense of Art. 45 UFEU (ex. art. 39 UEZ); what is the extent of the worker's freedom of movement, i.e. what situations does it cover; the terms "public order, public security and public health" in EU law, the reasons and situations in which these justifications are permitted; the exception of the so-called "public services" and to explain the position of family members of workers according to the practice of the European Court, UFEU and Directive 2004/38! 5. Freedom to provide services and business establishment - Freedom to provide services is regulated in two separate units: freedom of business establishment (hereinafter B.N.) and freedom to provide services in the narrower sense. The aim of this part of the lecture is to clarify the scope of these two freedoms, possible limitations, the concept of reverse discrimination and the exception of "official powers". 6. Freedom of movement of capital and the Economic and Monetary Union (EMU) - the goal is to acquaint students with the extent of this freedom and possible justifications, and to explain to them the establishment of the monetary union in general, and in particular the so-called convergence criteria that are considered authoritative for the entry of a certain member into the monetary union. 7. The relationship between fundamental market freedoms and the protection of human rights in the EU - the goal is to explain to students how the EU Court balances between fundamental market freedoms and fundamental human rights using examples from judicial practice (cases: Omega, Schmidberger and S.P.U.C. v. Grogan) 8. EU citizenship - the aim of this part is to explain to students the concept of EU citizenship (the idea, when it was introduced, how it is acquired, how it ends), what rights derive from it and to explain the importance of each of them; explain under what conditions a citizen of another member state can be expelled from the host state. 9. The child in EU law - the goal is to show students the development (evolution) of children's rights from a mere object and instrument for achieving freedom of movement, through passive subjects of protection from violence and smuggling, to independent rights

Course learning outcomes

Explain the economic and political background of the arrangement of market freedoms in the EU, enumerate and describe the different stages of economic integration and understand the techniques of economic integration, Explain individual market freedom (its scope, possible limitations and justifications and exceptions)., Correlate certain market (economic) freedoms and human rights by referring to the relevant case law of the Court., To classify individual rights arising from the concept of EU citizens., , Apply acquired knowledge to solving practical problems (hypothetical subjects),

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Classical lectures (frontal teaching) are not held. For each lesson, there is a task (usually certain cases from the case law of the Court of the EU, selected parts of textbooks or scientific papers) that must be read and prepared in advance. Students download teaching materials via Moodle. The preparation consists of reading the given texts and thinking about the answers to the questions. Class participation is an integral part of the final grade. The class discusses the material read, and analyzes cases from court practice. Students are divided into four groups. Each group elaborates on one fundamental market freedom. Obligations of students: Lectures are interactive, which means that students must prepare for each class and actively participate in class discussions. Active participation in classes will be scored in the final course grade. The student is obliged to attend 75% of classes. The final grade is made up of the following elements: regular attendance, participation in the discussion during lectures and the final exam. The final exam is written - students solve 4 hypothetical cases from the practice of the EU Court, where each case relates to one market freedom. The student demonstrates the ability to think critically and apply the acquired knowledge to the facts of the specific subject.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Bodiroga-Vukobrat N.; Horak H., Martinović, A. (ur.). Temeljne gospodarske slobode u Europskoj uniji. 2011. Inženjerski biro, Zagreb
Bodiroga-Vukobrat, N., et.al.. Zbirka presuda Europskog suda (Izbor recentne prakse). 2011. Inženjerski biro, Zagreb
Rodin S.; Ćapeta T.; Goldner Lang I.. Izbor presuda Europskog suda – gradivo za nastavu prava EU. 2009. Novi informator, Zagreb
. Materijali s predavanja (distribuirani na web stranici). 2022.
Barnard, C.. The Substantive Law of the European Union – the Four Freedoms. 2004. Freedoms, Oxford University Press
Optional reading
Goldner Lang, I.. Sloboda kretanja ljudi u EU: Kontekst sporazuma o pridruživanju. 2007. Školska knjiga, Zagreb
Petrašević, T.. Dijete u pravu Europske Unije // Dijete i pravo / Rešetar, Branka (ur.).. 2009. Pravni fakultet Osijek, Osijek
Craig, P.; De Burca, G.. EU LAW, Text, Cases and Materials 4th ed.. 2007. Oxford UP
Weatherill, S. . Cases and Materials on EU Law, 8th ed.. 2007. Oxford UP