Izvršno kazneno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaIzvršno kazneno pravo
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 9/17
Telefon+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Sadržaj kolegija je usmjeren na upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima izvršnog kaznenog prava, sustavom izvršavanja kaznenopravnih sankcija, a osobito kazne zatvora, penitencijarnim propisima na međunarodnoj i nacionalnoj razini, pravima zatvorenika i načinima zaštite tih prava, institutom suca izvršenja, tretmanom osuđenika te njihovom resocijalizacijom. Sadržaj kolegija obuhvaća obradu slijedećih tema: UVOD U KAZNENO IZVRŠNO PRAVO I NJEGOV ODNOS PREMA PENOLOGIJI Pojam i predmet kaznenog izvršnog prava, odnos kaznenog izvršnog prava i penologije. VRSTE, SVRHA I IZVRŠENJE KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA Vrste kaznenopravnih sankcija. Svrha propisivanja i izricanja sankcija. Svrha izvršavanja sankcija. temeljna prava građana i njihova ograničenja za potrebe izvršenja kaznenih sankcija. KAZNE Teorije o smislu i svrsi kazne, vrste kazni u hrvatskom kaznenom pravu. KAZNA ZATVORA Povijesni nastanak kazne zatvora, sustavi izvršenja kazni lišenja slobode. PRAVNI IZVORI IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA Izvori u domaćem i međunarodnom pravu, međunarodna zatvorska pravila i standardi, prava zatvorenika i njihova zaštita, Europski sud za ljudska prava. IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA U HRVATSKOJ: 1. Načela izvršavanja kazne zatvora. Zaštita prava osuđenika. Tijela za izvršavanje kazne zatvora. 2. Sudac izvršenja. 3. Tijek izvršavanja kazne zatvora: upućivanje na izdržavanje kazne zatvora, odgoda izvršenja, prijam osuđenika i njihova klasifikacija, pojedinačni program izvršenja, rad, zapošljavanje i obrazovanje zatvorenika, život u zatvoru: osobna prava i smještaj zatvorenika, zdravstvena zaštita u zatvoru, pogodnosti i odlučivanje o njima, prekid izdržavanja kazne,rRed i sigurnost u zatvoru AKTUALNA PITANJA I PROBLEMI U IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA; Prenapučenost zatvora, nasilje u zatvorima, privatizacija zatvora. PROMJENE U IZVRŠAVANJU KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA; Amnestija i pomilovanje. Izvanredni pravni lijekovi, zastara izvršenja kaznene sankcije, uvjetni otpust, premještaj zatvorenika, ustupanje izvršenja kazne zatvora stranoj državi. POSTPENALNA ZAŠTITA I POMOĆ I POSLJEDICE OSUĐIVANOSTI; Uvodne napomene, postpenalna zaštita i pomoć u Hrvatskoj, kategorije osoba kojima je potrebna pomoć i zaštita, recidivisti, posljedice osuđivanosti, pravne posljedice osude, rehabilitacija. IZVRŠAVANJE OSTALIH KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA SMRTNA KAZNA

Ishodi učenja kolegija

Studenti bi nakon odslušanog predmeta trebali biti u mogućnosti: Definirati temeljne pojmove izvršnog kaznenog prava , Nabrojati i opisati vrste i svrhu kaznenopravnih sankcija, Objasniti povijesni razvoj i afirmaciju kazne zatvora, Opisati tijek postupka izvršenja kazne zatvora te interpretirati načela postupka izvršenja i postupovne institute , Izložiti i kritički analizirati problematiku zaštite prava zatvorenika, Analizirati postojeće odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora i predložiti izmjene u svrhu uklanjanja nedostataka,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 70% nastave
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Elizabeta Ivičević Karas. Penitencijarno pravo. 2016. Narodne novine
. Zakon o izvršavanju kazne zatvora. 2019. Narodne novine br. 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13, 98/19
. Zakon o probaciji . 2018. Narodne novine br. 99/18
Izborna literatura
Zvonimir Šeparović. Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju. 2003. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Davor Krapac, Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran. Burić. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima. 2013. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vesna Babić, Marija Josipović, Goran Tomašević. Hrvatski zatvorski sustav i zaštita ljudskih prava zatvorenika. 2006. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/2006
Marija Pleić. Međunarodni instrumenti zaštite prava zatvorenika i nadzora nad sustavom izvršenja kazne zatvora. 2010. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 1/2010
Boris Ljubanović. Tijela državne uprave u sustavu izvršenja kazne zatvora. 2006. Hrvatska javna uprave, br. 4, 2006.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleExecutive Criminal Law
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Office AddressRadićeva 13 9/17
Telephone+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The content of the course is aimed at introducing students to the basic terms of executive criminal law, the system of execution of criminal sanctions, especially imprisonment, penitentiary regulations at the international and national level, prisoners' rights and ways to protect these rights, the institute of enforcement judges, INTRODUCTION TO CRIMINAL ENFORCEMENT LAW AND ITS RELATIONSHIP TO PENOLOGY The concept and subject of criminal executive law, the relationship between criminal executive law and penology. TYPES, PURPOSE AND ENFORCEMENT OF CRIMINAL SANCTIONS Types of criminal sanctions, the purpose of legal regulation and imposing sanctions, the purpose of enforcing sanctions, fundamental rights of citizens and their restrictions for the purposes of execution of criminal sanctions. PUNISHMENT Theories on the meaning and purpose of punishment, types of punishment in Croatian criminal law. PRISON SENTENCE Historical origin of imprisonment, imprisonment systems. LEGAL SOURCES OF IMPRISONMENT Sources in domestic and international law, international prison rules and standards, rights prisoners and their protection, European court for human rights. ENFORCEMENT OF PRISON IN CROATIA: 1. Principles of imprisonment, protection of the rights of convicts, prison enforcement bodies. 2. Execution judge. 3. The course of the execution of a prison sentence: Referral to serve a prison sentence, postponement of execution, reception of convicts and their classification, individual execution program, work, employment and education of prisoners, life in prison: personal rights and accommodation of prisoners, health care in prison. benefits and deciding on them, suspension of serving a sentence., order and security in prison. CURRENT ISSUES AND PROBLEMS IN PRISON EXECUTION; Prison overcrowding, violence in prisons, prison privatization. CHANGES IN THE EXECUTION OF CRIMINAL SANCTIONS; Amnesty and pardon, extraordinary remedies, statute of limitations for the execution of a criminal sanction, conditional release, transfer of prisoners, assignment of execution of a prison sentence to a foreign state. POSTPENAL PROTECTION AND ASSISTANCE AND CONSEQUENCES OF CONVICTION Introductory remarks, post-penal protection and assistance in Croatia, categories of people who need it help and protection, recidivists, consequences of conviction, legal consequences of conviction, rehabilitation EXECUTION OF OTHER CRIMINAL SANCTIONS CAPITAL PUNISHMENT

Course learning outcomes

After completing the course, students should be able to: Define the basic terms of executive criminal law, List and describe the types and purpose of criminal sanctions, Explain the historical development and affirmation of imprisonment, Describe the course of the procedure of execution of a prison sentence and interpret the principles of the procedure of execution and procedural institutes, Present and critically analyze the issue of protection of prisoners' rights, Analyze the existing provisions of the Law on the Execution of Imprisonment Sentences and propose changes for the purpose eliminating deficiencies,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in a minimum of 70% of classes
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Elizabeta Ivičević Karas. Penitencijarno pravo. 2016. Narodne novine
. Zakon o izvršavanju kazne zatvora. 2019. Narodne novine br. 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13, 98/19
. Zakon o probaciji . 2018. Narodne novine br. 99/18
Optional reading
Zvonimir Šeparović. Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju. 2003. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Davor Krapac, Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran. Burić. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima. 2013. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vesna Babić, Marija Josipović, Goran Tomašević. Hrvatski zatvorski sustav i zaštita ljudskih prava zatvorenika. 2006. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/2006
Marija Pleić. Međunarodni instrumenti zaštite prava zatvorenika i nadzora nad sustavom izvršenja kazne zatvora. 2010. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 1/2010
Boris Ljubanović. Tijela državne uprave u sustavu izvršenja kazne zatvora. 2006. Hrvatska javna uprave, br. 4, 2006.