Teorijske osnove socijalnog rada

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaTeorijske osnove socijalnog rada
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mladen Knežević
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailmknezevic@pravos.hr
Suradnikdoc.dr.sc. Dinka Caha
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telefon+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
Suradnik Mia Krišto
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailmkristo@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Nastanak i razvoj socijalnog rada, njegova društvena uvjetovanost, ciljevi i organiziranost. Profesionalizacija socijalnog rada. Nekoliko definicija socijalnog rada. Socijalno-zaštitne potrebe. Nastanak socijalnih problema. Osnovni tipovi socijalnih problema. Teorijski pristup socijalnim problemima. Područja socijalnog rada. Teorijski pristupi koji su utjecali na razvoj teorije i prakse socijalnog rada. Pozitivizam u socijalnom radu. Funkcionalizam. Psihodinamski pristupi i njihov utjecaj na socijalni rad. Teorije učenja. Opća teorija sustava i njene izvedenice. Modeli kriznih intervencija. Socijalno psihološki utjecaji i teorije komunikacija u socijalnom radu. Marksistički pristup socijalnim problemima. Radikalni socijalni rad, razvoj ideje i današnji utjecaji na praksu socijalnog rada. Modeli zastupanja. Modeli ojačavanja. Participativni pristupi. Modeli grupnih pristupa i utjecaj na razvoj socijalnog rada.

Ishodi učenja kolegija

Prepoznavati teoretske koncepte znanosti socijalnog rada i suradnih disciplina u procesima koje identificira u okolini, Analizirati odnos između teorije i prakse, te ulogu teorije u razvoju svake praktične discipline, a posebno socijalnog rada., Argumentirati važnost svladavanja teorijskih znanja kako bi se razvijala praksa, ali i važnost povratnih informacija iz prakse u teoriju., Demonstrirati temeljne vještine analize, operacionalizacije i stvaranja teorijskih koncepata i modela., Komunicirati dosege teorije i prakse socijalnog rada neposrednoj, ali i široj socijalnoj okolini u cilju osmišljavanja postupaka za unapređenje društvenog i osobnog života.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
KNEŽEVIĆ, Mladen, MILJENOVIĆ, Ana, BRANICA, Vanja. . Teorija socijalnog rada. 2013. Zagreb: Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada
Izborna literatura
MILJENOVIĆ, Ana, KNEŽEVIĆ, Mladen . Pathways of knowledge transfer: transplantation of neoliberal social care system into Croatian context. . 2015. European journal of social work, vol. 15(4) str. 613-630.
Knežević, Mladen. Socijalni rad, profesija krize : je li vrijeme i za krizu profesije?. 2013. Ljetopis socijalnog rada, god. 20, br. 1
Payne, M., i Reith-Hall, E. (Eds.). . The Routledge Handbook of Social Work Theory. . 2019. Routledge.
Turner, F. J. (Ed.). . Social work treatment: Interlocking theoretical approaches. . 2017. Oxford University Press.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleTheoretical Background of Social Work
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits5
Lecturerprof.dr.sc. Mladen Knežević
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailmknezevic@pravos.hr
Associatedoc.dr.sc. Dinka Caha
Office AddressRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telephone+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
Associate Mia Krišto
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailmkristo@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Origin and development of social work, its social conditions, goals, and organization. Professionalization of social work. Definitions of social work. Social protection. The emergence of social problems. Basic types of social problems. A theoretical approach to social problems. Areas of social work. Theoretical approaches that influenced the development of social work theory and practice. Positivism in social work. Functionalism. Psychodynamic approach and its impact on social work. Theories of learning. General system theory and its derivatives. Crisis intervention models. Social psychological influences and theories of communication in social work. Marxist approach to social problems. Radical social work - development of the idea, and today's influences on the practice of social work. Representation models. Reinforcement models. Participatory approaches. Models of group approaches.

Course learning outcomes

Recognize the theoretical concepts of social work and collaborative disciplines, To analyze the relationship between theory and practice, and the role of theory in the development of social work., Argue the importance of mastering theoretical knowledge in order to develop practice, but also the importance of feedback from practice to theory., Demonstrate basic skills of analysis, operationalization, and creation of theoretical concepts and models., Communicate the achievements of social work theory and practice to the immediate and wider social environment in order to devise procedures for the social and personal improvement ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
KNEŽEVIĆ, Mladen, MILJENOVIĆ, Ana, BRANICA, Vanja. . Teorija socijalnog rada. 2013. Zagreb: Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada
Optional reading
MILJENOVIĆ, Ana, KNEŽEVIĆ, Mladen . Pathways of knowledge transfer: transplantation of neoliberal social care system into Croatian context. . 2015. European journal of social work, vol. 15(4) str. 613-630.
Knežević, Mladen. Socijalni rad, profesija krize : je li vrijeme i za krizu profesije?. 2013. Ljetopis socijalnog rada, god. 20, br. 1
Payne, M., i Reith-Hall, E. (Eds.). . The Routledge Handbook of Social Work Theory. . 2019. Routledge.
Turner, F. J. (Ed.). . Social work treatment: Interlocking theoretical approaches. . 2017. Oxford University Press.