Socijalni rad s osobama starije dobi

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaSocijalni rad s osobama starije dobi
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ljerka Hajncl
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljerka.hajncl@pravos.hr
Suradnik Suzana Tomašević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17/1; Soba 18-2
Telefon+385 31 224 550
e-mailsuzana.tomasevic1@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Korijeni gerontologije te nastanak i razvoj gerontologije kao znanosti; Pojam, predmet i metode u gerontologiji; Osnovna načela socijalne gerontologije; Odnos gerontologije prema drugim znanstvenim disciplinama, Teorije starenja; Individualno starenje i starenje populacije; Društveno-ekonomski uzroci starenja populacije; Fiziološko i patološko starenje; Funkcionalne i somatske promjene u starosti; Psihološke promjene u starosti; Zdravstvene potrebe teškoće i bolesti osoba starije dobi; Ovisnost starijih osoba o tuđoj pomoći – institucionalizacija, deinstitucionalizacija i udomiteljstvo; Socijalna podrška u starijoj dobi – međunaraštajni odnosi starije djece i ostarjelih roditelja; Nasilje nad osobama starije dobi i socijalni rad, Međugeneracijski odnosi, uspješno starenje.

Ishodi učenja kolegija

prepoznati specifičnost potreba starijih osoba, opisati načine pripreme osoba za faze umirovljenja i prilagodbe na stariju dob, odrediti ulogu socijalnog radnika u institucionalizaciji osoba starije životne dobi, analizirati razlike u komunikaciji osoba različitih razdoblja u kasnijoj dobi, prepoznati najvažnije mitove prema osobama starije dobi, razlikovati faze promjena psihičkih funkcija u starijoj dobi, prepoznati društvene, kulturne potrebe starije dobi , inicirati društvene aktivnosti starijih osoba,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☑ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Berk, L. . Psihologija cjeloživotnog razvoja. Deveti dio – Kasna odrasla dob poglavlja 17, 18. i 19.. 2008. Naklada Slap
Zloković, J. i Zovko, A.. Gerontologija- izazovi i perspektive. (Poglavlja II, III, IV, VII, VIII. XI ) . 2020. Filozofski fakultet Rijeka
Izborna literatura
Hajncl, Lj. i Kurtović, A. Stavovi osoba starije životne dobi prema službama za mentalno zdravlje. 14. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. „Ljudski potencijali kroz životni vijek“, Vodice, 25 – 28. listopad - Zbornik, 2006 str. 34.. Stavovi osoba starije životne dobi prema službama za mentalno zdravlje . 2006. 14. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. „Ljudski potencijali kroz životni vijek“, Vodice, 25 – 28. listopad - Zbornik, 2006 str. 34.
Mali, J.. Social work in the development of institutional care for older people in Slovenia . 2010. European Journal of Social Work, 13
Vučenović D. i Hajncl, Lj. . Ispitivanje povezanosti emocionalnih i intelektualnih sposobnosti u starijih osoba. XIX Dani psihologije u Zadru, 29. svibanj. Zbornik radova, str. 58.. 2014. XIX. Dani psihologije u Zadru, 29. svibanj. Zbornik radova, str. 58.
Kaliterna Lipovčan Lj. i Šakić, V. . Psihosocijalne posljedice starenja. Hrvatsko društvo danas: psihosocijalni procesi. 2004. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleSocial Work with Elderly People
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits5
Lecturerdoc.dr.sc. Ljerka Hajncl
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljerka.hajncl@pravos.hr
Associate Suzana Tomašević
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17/1; Soba 18-2
Telephone+385 31 224 550
e-mailsuzana.tomasevic1@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The roots of gerontology and the origin and development of gerontology as a science; Concept, subject and methods in gerontology; Basic principles of social gerontology; Relationship of gerontology to other scientific disciplines, theories of aging; Individual aging and population aging; Socio-economic causes of population aging; Physiological and pathological aging; Functional and somatic changes in old age; Psychological changes in old age; Health needs, difficulties and illnesses of elderly people; Dependence of the elderly on other people's help - institutionalization, deinstitutionalization and foster care; Social support in old age – intergenerational relations between older children and aging parents; Violence against the elderly and social work, Intergenerational relations, successful aging.

Course learning outcomes

recognize the specificity of the needs of older people, describe ways of preparing people for the stages of retirement and adaptation to old age, determine the role of the social worker in the institutionalization of older people, analyze the differences in communication between people of different periods in later life, recognize the most important myths about older people, distinguish the stages of changes in psychological functions in old age, recognize the social and cultural needs of older age, initiate social activities of older people,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☑ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Berk, L. . Psihologija cjeloživotnog razvoja. Deveti dio – Kasna odrasla dob poglavlja 17, 18. i 19.. 2008. Naklada Slap
Zloković, J. i Zovko, A.. Gerontologija- izazovi i perspektive. (Poglavlja II, III, IV, VII, VIII. XI ) . 2020. Filozofski fakultet Rijeka
Optional reading
Hajncl, Lj. i Kurtović, A. Stavovi osoba starije životne dobi prema službama za mentalno zdravlje. 14. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. „Ljudski potencijali kroz životni vijek“, Vodice, 25 – 28. listopad - Zbornik, 2006 str. 34.. Stavovi osoba starije životne dobi prema službama za mentalno zdravlje . 2006. 14. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. „Ljudski potencijali kroz životni vijek“, Vodice, 25 – 28. listopad - Zbornik, 2006 str. 34.
Mali, J.. Social work in the development of institutional care for older people in Slovenia . 2010. European Journal of Social Work, 13
Vučenović D. i Hajncl, Lj. . Ispitivanje povezanosti emocionalnih i intelektualnih sposobnosti u starijih osoba. XIX Dani psihologije u Zadru, 29. svibanj. Zbornik radova, str. 58.. 2014. XIX. Dani psihologije u Zadru, 29. svibanj. Zbornik radova, str. 58.
Kaliterna Lipovčan Lj. i Šakić, V. . Psihosocijalne posljedice starenja. Hrvatsko društvo danas: psihosocijalni procesi. 2004. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar