Praktična nastava V

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPraktična nastava V
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mladen Knežević
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailmknezevic@pravos.hr
Suradnik Anita Barišić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat/ prizemlje
Telefon+385 31 224 526
e-mailanita.barisic@pravos.hr
Suradnikdoc.dr.sc. Dinka Caha
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telefon+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Na početku kolegija održati će se orijentacijski sastanak čiji je cilj upoznati studente s organizacijom praktične nastave, načinom praćenja rada na praktičnoj nastavi i uvjetima za uspješno završavanje kolegija. Svaki će se student priključiti grupnom radu koje provode organizacije i institucije u sklopu svojih aktivnosti i podrške korisnicima. Namjera praktične nastave je upoznavanje studenata s metodama rada socijalnog radnika, stjecanje iskustva u radu s grupom. Studenti će usvajati znanja i vještine kroz interakciju s korisnicima uz asistenciju mentora. Tijekom praktične nastave očekuje se aktivno sudjelovanje studenata kroz interakciju s korisnicima i stručnjacima, rad na primjerima, i superviziju. Praćenje aktivnosti tijekom praktične nastave vršiti će se kroz pisanje dnevnika grupnih susreta i grupne osvrte (4). Kroz dnevnik i grupne osvrte studenti će se reflektirati o slučajevima iz prakse, integrirati teoriju i praksu te dobiti podršku i smjernice za svoj daljnji rad.

Ishodi učenja kolegija

Primijeniti stečena znanja i iskustva o organiziranju grupnog rada, vrstama i fazama grupnog rada., Samostalno sudjelovati u radu različitih vrsta grupa., Na temelju stečenih znanja procjenjivati i provoditi intervencije u grupnom radu., Tijekom provođenja grupnog rada i u završnoj fazi grupnog rada evaluirati i vrednovati rad grupe., Prepoznati potrebe i promjene u radu grupe te davati stručnu podršku tijekom cijelog rada., Kritički reflektirati stečeno iskustvo.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☑ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePractical classes V
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Mladen Knežević
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailmknezevic@pravos.hr
Associate Anita Barišić
Office AddressRadićeva 13 Rektorat/ prizemlje
Telephone+385 31 224 526
e-mailanita.barisic@pravos.hr
Associatedoc.dr.sc. Dinka Caha
Office AddressRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telephone+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

At the beginning of the course, an orientation meeting will be held, the aim of which is to familiarize students with the organization of practical classes, the method of monitoring work on practical classes and the conditions for successful completion of the course. Each student will join group work carried out by organizations and institutions as part of their activities and support for users. The purpose of the practical classes is to acquaint students with the work methods of social workers, to gain experience in working with a group. Students will acquire knowledge and skills through interaction with users with the assistance of mentors. During practical classes, active participation of students is expected through interaction with users and experts, work on examples, and supervision. Monitoring of activities during practical classes will be done through writing a diary of group meetings and group reviews (4). Through the diary and group reviews, students will reflect on practical cases, integrate theory and practice, and receive support and guidance for their further work.

Course learning outcomes

Apply acquired knowledge and experience on organizing group work, types and phases of group work., Independently participate in the work of different types of groups., Based on the acquired knowledge, evaluate and implement interventions in group work., During the implementation of the group work and in the final phase of the group work, evaluate and value the work of the group., Recognize the needs and changes in the work of the group and provide professional support throughout the work., Critically reflect the acquired experience.,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☑ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Optional reading