Povijest socijalnog rada

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPovijest socijalnog rada
Katedra pravne povijesti i rimskog prava
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Višnja Lachner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 -
Telefon+385 31 224 500
e-mailvisnja.lachner@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Br 43/13
Telefon+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Nikol Žiha
Zgrada, kabinetRadićeva 13 44/13
Telefon+385 31 224 544
e-mailnikol.ziha@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Predmet upoznaje studente s povijesnim razvojem socijalnog rada u nacionalnom i međunarodnom kontekstu te pruža osnovu za dublje razumijevanje suvremene profesije i usluga socijalnog rada. Cilj predmeta jest ponuditi teorijsko‐analitički okvir za razumijevanje društvenih nejednakosti i različitih modela državnih/društvenih odgovora na izazove društvene nejednakosti. Pristupom orijentiranom na rješavanje problema, analizirat će se konkretni socijalni problemi kroz povijest te zaključiti uslijed kojih događaja je došlo do razvoja socijalnog rada kao profesije. Kroz praktičan rad studenti će kritički sagledati složene društvene, ekonomske, političke i kulturne kontekste u kojima se povijesno razvijala disciplina socijalnog rada. Povijesne lekcije trebaju poslužiti kao iskustvo u kritičkom vrednovanju trenutnih problema u kontekstu Hrvatske i EU te predlaganju potencijalnih rješenja.

Ishodi učenja kolegija

opisati i razlikovati osobitosti političkih, ekonomskih i socijalnih trendova određenog povijesnog razdoblja te okolnosti koje su djelovale na razvoj socijalnog rada, objasniti pojavne oblike društvenih nejednakosti i različitih modela državnih intervencija radi promicanja ljudskih prava i temeljnih načela socijalne pravde, identificirati relevantne usluge i institucije za provođenje socijalnog rada, objasniti kontinuitet društvenog položaja ekonomski i socijalno marginaliziranih pojedinaca kao ishodište razvoju profesije te različitih usluga socijalnog rada, prepoznati suvremene probleme u socijalnom radu i kritički analizirati njihove društvene i povijesne kontekste, analizirati i sintetizirati povijesni i socijalni kontekst aktualne problematike socijalnog rada u svrhu njezina korištenja pri ostvarenju pravedne socijalne politike,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Student može apsolvirati kolegij bez pristupanja ispitu ako: - aktivno sudjeluje na minimalno 70% nastave - provede istraživanje i preda kritički esej na samostalno odabranu temu - prezentira rezultate svog istraživanja na nastavi
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Puljiz, V. . Socijalna politika i socijalne djelatnosti u Hrvatskoj u razdoblju 1900-1960. godina. 2006. Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 13 (1)
Ajduković, M.; Branica, V.. Počeci socijalnog rada u Hrvatskoj između dva svjetska rata. 2006. Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, vol. 13, br. 1
Branica, V.. Razvoj društvene skrbi za djecu u prvoj polovini 20. stoljeća. 2006. Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, vol. 13, br. 1
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleHistory of Social Work
Chair of Legal History and Roman Law
Number of ECTS credits4
Lecturerizv.prof.dr.sc. Višnja Lachner
Office AddressRadićeva 13 -
Telephone+385 31 224 500
e-mailvisnja.lachner@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Office AddressRadićeva 13 Br 43/13
Telephone+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Nikol Žiha
Office AddressRadićeva 13 44/13
Telephone+385 31 224 544
e-mailnikol.ziha@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Course learning outcomes

, , , , , ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Puljiz, V. . Socijalna politika i socijalne djelatnosti u Hrvatskoj u razdoblju 1900-1960. godina. 2006. Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 13 (1)
Ajduković, M.; Branica, V.. Počeci socijalnog rada u Hrvatskoj između dva svjetska rata. 2006. Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, vol. 13, br. 1
Branica, V.. Razvoj društvene skrbi za djecu u prvoj polovini 20. stoljeća. 2006. Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, vol. 13, br. 1
Optional reading