Komunikacija u socijalnom radu

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKomunikacija u socijalnom radu
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ljerka Hajncl
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljerka.hajncl@pravos.hr
Suradnik Suzana Tomašević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17/1; Soba 18-2
Telefon+385 31 224 550
e-mailsuzana.tomasevic1@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Studenti se upoznaju s osnovnim principima komunikacije u socijalnom radu. U sadržaju predmeta predstavljaju se osnove verbalne i neverbalne komunikacije u socijalnom radu te komunikacije pod utjecajem emocija. U drugom dijelu opisuju se razlike između znanstvene i stručne komunikacije i razlikovanju strukovne komunikacije socijalnog radnika od komunikacije u svakodnevnom životu. U trećem praktičnom dijelu (vježbe) sadržaj predmeta obuhvaća analizu komunikacije s posebnim vrstama stranka u socijalnom radu.

Ishodi učenja kolegija

definirati vrste komunikacije, opisati značaj komunikacijskih vještina u socijalnom radu, odrediti svoje emocije i emocije stranaka u vrijeme komunikacijskog susreta, interpretirati različite zakone komunikacije, definirati nove pristupe u poboljšanju komunikacijske prakse u socijalnom radu, definirati obilježja i domete verbalne komunikacije, promatrati neverbalne znake u komunikaciji kod stranaka, odrediti osnovna obilježja komunikacije s korisnikom koji je u otporu,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Arambašić, L.. Svemoć i nemoć komunikacijskog procesa. 2021. Naklada Slap
Kolesarić,V., Krizmanić, M. i Petz, B.. Uvod u psihologiju. 1991. Grafički zavod
Pregrad, J.. Stres, trauma i oporavak. 1996. Alinea
Hajncl, Lj.. Psihologijski intervju – kvalitativan metoda prikupljanja podataka (str. 57-61; str. 151-154). 2018. Naklada Slap
Izborna literatura
Reardon, K.. Interpersonalna komunikacija – gdje se misli susreću. 1998. Alinea
Sladović Franz, B.. Osnove interpersonalne komunikacije za socijalne radnike. 2009. Pravni fakultet, Zavod za socijalni rad
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCommunication in Social Work
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits5
Lecturerdoc.dr.sc. Ljerka Hajncl
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljerka.hajncl@pravos.hr
Associate Suzana Tomašević
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17/1; Soba 18-2
Telephone+385 31 224 550
e-mailsuzana.tomasevic1@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Students are introduced to the basic principles of communication in social work. The content of the course presents the basics of verbal and non-verbal communication in social work and communication under the influence of emotions. The second part describes the differences between scientific and professional communication and the distinction between professional communication of a social worker and communication in everyday life. In the third practical part (exercises), the course content includes an analysis of communication with special types of parties in social work.

Course learning outcomes

define types of communication, describe the importance of communication skills in social work, to determine their emotions and the emotions of the parties at the time of the communication meeting, interpret different laws of communication, define new approaches in improving communication practice in social work, define the features and scope of verbal communication, observe non-verbal signs in communication with the parties, determine the basic characteristics of communication with a user who is in resistance,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Arambašić, L.. Svemoć i nemoć komunikacijskog procesa. 2021. Naklada Slap
Kolesarić,V., Krizmanić, M. i Petz, B.. Uvod u psihologiju. 1991. Grafički zavod
Pregrad, J.. Stres, trauma i oporavak. 1996. Alinea
Hajncl, Lj.. Psihologijski intervju – kvalitativan metoda prikupljanja podataka (str. 57-61; str. 151-154). 2018. Naklada Slap
Optional reading
Reardon, K.. Interpersonalna komunikacija – gdje se misli susreću. 1998. Alinea
Sladović Franz, B.. Osnove interpersonalne komunikacije za socijalne radnike. 2009. Pravni fakultet, Zavod za socijalni rad