Praktična nastava I

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPraktična nastava I
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mladen Knežević
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailmknezevic@pravos.hr
Suradnik Anita Barišić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat/ prizemlje
Telefon+385 31 224 526
e-mailanita.barisic@pravos.hr
Suradnikdoc.dr.sc. Dinka Caha
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telefon+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Tijekom terenske nastave, studenti upoznaju organizacije u kojima se obavlja djelatnost socijalne skrbi. Posjeti su namijenjeni upoznavanju ustroja i zadataka centara za socijalnu skrb, ustanova socijalne skrbi različitog tipa (domova za odgoj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, domova za djecu s poremećajima u ponašanju, domovi za osobe s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima, domovi za psihički bolesne odrasle osobe, pružatelji usluga za odrasle osobe s problemima ovisnosti i pružatelji usluga za starije osobe), djelovanja u području socijalne skrbi i zdravstva u okviru lokalne zajednice (grad i županija – npr. gradski ured za socijalnu skrb i zdravstvo, odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež, prihvatilište za beskućnike, javna kuhinja), djelovanja u okviru udruga koje u svojim aktivnostima obavljaju poslove socijalnog rada (poludnevni boravak za različite kategorije smještaja,tretmanski programi i slično. Kolegij također obrađuje okvir kritičke refleksije kako bi unaprijedio praktične vještine studenata i kod njih promovirao vrijednosti socijalnog rada.

Ishodi učenja kolegija

Opisati osnovne ustanove socijalne skrbi i njihov ustroj, Opisati glavne zadatke i načine rada u socijalnoj skrbi, Razumjeti potencijale za djelovanje u području socijalne skrbi, Integrirati teorijska znanja iz drugih kolegija na konkretnim situacijama u praksi, Objasniti socijalne, ekonomske i ekološke čimbenike koji utječu na kvalitetu života pojedinca, obitelji, grupa, zajednice,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☑ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Od studenata se očekuje da se pripreme za svaki grupni posjet, aktivno sudjeluju u raspravi s predstavnicima organizacija, aktivno sudjeluju u zadacima. Studenti su dužni sudjelovati na 70% predviđene nastave.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Zakon o socijalnoj skrbi. (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19). 2022.
Bežovan, G., Puljiz, V., Šućur, Š., Babić, Z., Dobrotić, I., Matković, T., Zrinščak S.. Socijalna politika Hrvatske. 2019. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izborna literatura
Fook, J., i Gardner, F.. Practicing critical reflection: A resource handbook. 2007. McGraw-Hill Education
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePractical classes I
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Mladen Knežević
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailmknezevic@pravos.hr
Associate Anita Barišić
Office AddressRadićeva 13 Rektorat/ prizemlje
Telephone+385 31 224 526
e-mailanita.barisic@pravos.hr
Associatedoc.dr.sc. Dinka Caha
Office AddressRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telephone+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

During field classes, students get to know organizations where social work activities are carried out. Through the visits students are familiarized with the organization and tasks of social workers, centers, social institutions, work activities, and organizational culture. The course takes the critical reflection framework in order to improve practical skills and promote the values ​​of social work among them.

Course learning outcomes

Describe basic social welfare institutions and their structure, Describe the main tasks of working in social care, Understand possibilities to deliver activities in the field of social work, Integrate theoretical knowledge from other courses in concrete examples from field visits, Explain social, economic, and environmental factors that influence the quality of life of an individual, families, groups, communities,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☑ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students need to be prepared for each group visit, participate in the discussion with representatives of organizations, and actively participate in tasks. Students are required to participate at 70% scheduled classes.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Zakon o socijalnoj skrbi. (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19). 2022.
Bežovan, G., Puljiz, V., Šućur, Š., Babić, Z., Dobrotić, I., Matković, T., Zrinščak S.. Socijalna politika Hrvatske. 2019. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Optional reading
Fook, J., i Gardner, F.. Practicing critical reflection: A resource handbook. 2007. McGraw-Hill Education