Teorija prava i države

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaTeorija prava i države
Katedra međunarodnopravnih i pravnoteorijskih znanosti i metodologije
Broj ECTS bodova9
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Ivana Tucak
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Potkrovlje- 54
Telefon+385 31 224 5543
e-mailivana.tucak@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Predrag Zima
Zgrada, kabinetRadićeva 13 R-17/11
Telefon+385 91 2245 509
e-mailpredrag.zima@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Uvod Vrste regulacije društava (običaji, moral, pravo). Povijesni tipovi pravnog studija i pravničkog mišljenja. Društveni položaj i socijalna uloga pravnika. Pravna profesija. Pojam i glavni oblici pravničke djelatnosti. Značaj teorije prava i države u sistemu pravnih znanosti i nastavi prava. Sistematika izlaganja i literatura iz predmeta Uvod u pravo. 2. Država A) Naziv (ime) države. Postanak države. Teorije o postanku države. Prestanak države. Promjene države ipromjene u državi. Državni teritorij. Stanovništvo. Građanin. Državljanstvo. Država i međunarodna zajednica. Država i međunarodno pravo. Država i crkva. B) Cilj države. Funkcije države. Djelatnost države. Pravna organizacija države. Državni organ. Vrste državnih organa. Službene osobe. Zakonodavstvo. Zakonodavno tijelo. Parlamentarizam. Zakonodavni postupak. Vlada. Pojam i sistem vlade. Pojam uprave. Vrste upravnih organa i princip rada uprave. Problem birokracije i birokratizma. Sudovi. Organizacija i vrste sudova. Sudski postupci. C) Suverenost. Teorije o suverenosti. Narodna suverenost. Nacionalna suverenost. Suverenost građana. Država i društvo. Društveni sukobi. Društvene regulacija. Mehanizmi i ciljevi društvene regulacije. Država i politička organizacija društva. Pojam i vrste političkih partija. Interesne grupe i država. Država i društvene klase. Država i etničke zajednice. Država i nacija. D) Teorije o oblicima države i tipovima političke vladavine. Antičke teorije (Platon, Aristotel). Montesquieova teorija. Tipovi političke vladavine kod M. Webera. Sistematika državnih oblika. Oblik vladavine. Monarhija. Apsolutistička monarhija. Parlamentarna monarhija. Republika. Vrste republika. Oblik državnog uređenja. Pojmovi centralizacije i decentralizacije. Oblici decentralizacije. Samouprava. Sistemi samouprava. Primjeri samouprava (regionalnih i političkih autonomija). Unitarna država. Složena država. Federacija. Konfederacija. Oblik političkog režima. Autokratski politički režimi. Demokracija. Stvarna i formalna demokracija. Parlamentarna demokracija. Pojam diobe vlasti. Odnos između zakonodavstva, uprave i sudstva. Dioba vlasti u SAD. Sistem vlada. E) Povijesni tipovi država. Suvremena država. Suvremene političke ideologije. Liberalizam. Konzervatizam. Glavni problemi suvremene države. Demokratski principi uređenja moderne države. Pravna država. Javno mnijenje. Problemi pravne organizacije moderne države. Izbori. Biračko pravo. Prava i slobode čovjeka i građanina. 3. Pravo A) Društvene norme. Vrste društvenih normi. Običaj. Moral. Pravna norma. Elementi pravne norme. Vrste pravnih normi. Određene i neodređene norme. Potpune i nepotpune norme. Konkretne i apsolutne norme. Oblici normativnog izražavanja. Efikasnost. Važenje. Legalnost i legitimnost. Pravna odgovornost. Protupravnost. Isključenje protupravnosti. Krivnja. Kazna. Svrha kažnjavanja. Djelovanje pravnih normi u prostoru. Djelovanje pravnih normi u vremenu. Retroaktivnost. B) Pojam pravnog akta. Načelo zakonitosti. Politički aspekt načela zakonitosti. Pravni lijekovi. Izvori prava. Materijalni izvori prava. Formalni izvori prava. Ustav. Zakoni. Podzakonski akti. Sudski akti (presude). Običajno pravo. Socijalno pravo. Akti privatnih osoba. Pravni poslovi. Ugovor. Pravna znanost kao izvor prava. Sudska praksa. Precedentno pravo. Pravedno pravo. Priroda stvari kao izvor prava. C) Pojam pravnog odnosa. Pravne činjenice. Pravni subjekti. Fizičke osobe kao subjekti prava. Pravne osobe kao pravni subjekti. Zastupstvo. Subjektivno pravo. Ostvarenje subjektivnih prava. Sredstva protiv ostvarenja subjektivnih prava. Zloupotreba subjektivnih prava. Stečena prava. Pravna obveza. Prestanak pravnih odnosa. D) Sistem prava. Kriteriji sistematizacije prava. Pravni sistem i pravni poredak. Pravna ustanova. Pravna grana. Glavne pravne grane. Grupe prava. Materijalno i formalno pravo. Javno i privatno pravo. Međunarodno pravo. Glavni tipovi pravnih sistema: anglosaksonsko i kontinentalno pravo. Statika pravnog sistema. Dinamika pravnog sistema. Nedostatci pravnih sistema (antinomije u pravu). 4. Tehnika prava Pojam pravne tehnike. Pravna retorika. Primjena prava. Stvaranje prava. Tumačenje prava. Metode tumačenja. Pristupi tumačenju (statistički i dinamički, objektivni i subjektivni). Ratio legis. Occasio legis. Pravna egzegeza. Slobodno stvaranje prava. Tumačenje s obzirom na osobe. Tumačenje s obzirom na obveznu snagu. Autentično tumačenje. Kazuističko tumačenje. Doktrinarno tumačenje. Tehnika tumačenja. Osnove teorije pravnog rasuđivanja. Pravna logika. Pravna topika. Formalna logika i pravna interpretacija. Pravna argumentacija. Sistemsko tumačenje. Historijsko tumačenje. Teleološko tumačenje. Pravne praznine. Pravna analogija. 5. Teorije o pravu. Filozofija prava i razvoj pravne znanosti. Predmet i dioba pravne znanosti. Filozofija prava. Epistemologija i metodologija pravne znanosti. Prirodnopravne teorije (jusnaturalizam). Pravni pozitivizam i sociološke škole. Hans Kelsen i „čista teorija prava“. Herbert Hart i filozofija prava u Engleskoj i Americi. Skandinavski i američki pravni realizam. Sociologija i antropologija prava.

Ishodi učenja kolegija

Studenti bi nakon odslušanog predmeta i položenog ispita trebali biti u mogućnosti: 1. Prepoznavati različite tipove država, kako modernih tako onih u prošlosti 2. Razlikovati i prepoznavati funkcioniranje temeljnih institucija država i međunarodnih organizacija; pitanje pravnih u odnosu na druge norme koje postoje u društvima; kako se pravne norme donose, kako one na državnoj, tako i one na lokalnoj i regionalnoj razini 3. Razlikovati razne vrste pravnih normi već prema tome tko ih donosi, kako se donose, kakva im je pravna snaga 4. Definirati i razlikovati temeljne pojmove prava: pravni odnos; pravna norma, pravni subjekt, pravni objekt; karakteristike i vrste pravnih poslova 5. Analizirati postojeće izvore (pozitivnog) prava i njihovo korištenje.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Duško VRBAN. Država i pravo, . 2003. Zagreb, Golden marketing,
Izborna literatura
N. Bobbio. Eseji iz teorije prava, . 1988. Split
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleTheory of Law and State
Chair of International Law and Theoretical Legal Sciences, Jurisprudence and Methodology
Number of ECTS credits9
Lecturerprof.dr.sc. Ivana Tucak
Office AddressRadićeva 13 Potkrovlje- 54
Telephone+385 31 224 5543
e-mailivana.tucak@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Predrag Zima
Office AddressRadićeva 13 R-17/11
Telephone+385 91 2245 509
e-mailpredrag.zima@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Introduction to the Course 2. State: A) The concept of the state. State territory. Population. Citizen. Citizenship. The state and the international community. State and international law. The state and the church. B) The purpose of the state. Organization. State organs. Legislation. Parliamentarism. Legislative procedure. Government. Administration. Bureaucracy and bureaucratism. Courts. C) Sovereignty. Popular Sovereignty. Social Conflicts. Political Parties. State and ethnic communities. State and nation. D) Theories about forms of state and types of political rule. E) Historical types of states. 3. Law A) Social Norms. Legal Norms. B) Legal Acts. Principle of legality. C) Jural Relations D) Legal Systems. 4.The Legal Technique. 5. Theories of Law.

Course learning outcomes

After taking the course and passing the exam, students should be able to: 1. Recognize different types of states, both modern and those of the past; 2. Differentiate and recognize the functioning of basic institutions of states and international organizations; 3. Distinguish various types of legal norms; 4. Define and differentiate the basic concepts of law; 5. Analyze existing sources of (positive) law and their use.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Duško VRBAN. Država i pravo, . 2003. Zagreb, Golden marketing,
Optional reading
N. Bobbio. Eseji iz teorije prava, . 1988. Split