Europsko javno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaEuropsko javno pravo
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Tunjica Petrašević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Kabinet br. 46
Telefon+385 31 224 535
e-mailtunjica.petrasevic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Dunja Duić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 48
Telefon+385 31 224 500
e-maildunja.duic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Ciljevi predmeta • Upoznavanje studenta sa nastankom i povijesnim razvojem EU, promjenama Osnivačkih ugovora i procesom proširenja EU s posebnim osvrtom na pristupanje republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji; • Stjecanje znanja o osnovnim pojmovima i konceptima prava EU (izvori prava EU, načela EU prava, ovlasti EU institucija, postupci pred Europskim sudom i sudska praksa vezana uz unutarnje tržište); • Razumijevanje prethodnog postupka pred Sudom EU kao mehanizma kojim se osigurava ujednačena primjena prava EU u svim državama članicama EU; • Stjecanje znanja o Vijeću Europe općenito te posebice o Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te o uvjetima za pristup Europskom sudu za ljudska prava; • Razvijanje osnovnih vještina kritičke analize i osposobljavanje studenata za tzv. case study tehniku rješavanja problema uz pomoć slučajeva iz prakse Suda EU (Luxembourg) i Europskog suda za ljudska prava (Strassbourg) Sadržaj 1. Povijest europskih integracija i proširenje EU - u ovome dijelu studente se upoznaje s procesom integracije u Europi općenito, a posebice s nastankom europskih zajednica (Europske zajednica za ugljen i čelik, EURATOM i Europske ekonomska zajednica) kao preteče današnje EU. Potom se studente upoznaje s valovima proširenja EU, a posebna pažnja se pridaje pristupanju RH u članstvo u EU. 2. Izvori prava EU – u ovome dijelu se studente upoznaje s izvorima prava EU. Tako će se studenti upoznati s Osnivačkim ugovorima i svim njihovim izmjenama te općim načelima prava kao primarnim izvorima prava EU. U sekundarno pravo EU ulaze pravni akti institucija (uredbe, smjernice i odluke), međunarodni ugovori koje EU sklopi s trećim državama ili međunarodnim organizacijama te sudska praksa Suda EU 3. Temeljna načela europskog prava - unatoč gomili pravnih propisa još uvijek postoje određena područja koja nisu regulirana. Da ne bi postojale pravne praznine, Sud EU je na sebe preuzeo ulogu da iste popunjava. Cilj ovoga dijela predavanja je prikazati primjenu općih načela prava u praksi Suda EU. 4. Institucije EU – u ovome dijelu student stječu znanje o ustrojstvu temeljnih institucija Europske unije te razumjevanje njihove uloge u procesu odlučivanja u EU 5. Europski sud – student stječu znanja o ustroju, izboru sudaca te različitim grana nadležnosti Suda EU 6. Prethodni postupak pred Sudom EU 7. Učinci prava EU u unutarnjem pravu država članica - znanje i razumijevanje odnosa između europskog prava i nacionalnog prava,a posebice nacionalnog ustavnog prava 8. Unutrašnje tržište EU – u ovome dijelu studenti se upoznaju s 4 temeljne tržišne slobode (sloboda kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala) te mogućim ograničenjima ovih sloboda pri čemu je poseban naglasak na izučavanju relevantne sudske prakse Suda EU. 9. Europsko građanstvo - studenti se upoznavanju s konceptom građanstva EU, kako se ono stječe odnosno gubi, koja prava iz njega proizlazi te pod kojim uvjetima državljanin države članice EU može biti protjeran iz zemlje domaćina 10. Zaštita temeljnih prava u EU - u ovome dijelu studente se upoznaje sa sadržajem Povelje o temeljnim pravima EU te načinom zaštite ljudskih prava unutar EU 11. Pravo Vijeća Europe i Europski sud za ljudska prava – u ovome dijelu student se upoznaje s Vijećem Europe, njegovim osnivanjem, institucijama te njegovim acqijem pri čemu se posebna pažnja pridaje Europskoj konvenciji za zaštitu ljudksih prava i temeljnih sloboda te mehanizmima zaštite pred Europskim sudom za ljudska prava.

Ishodi učenja kolegija

Objasniti povijesni razvoj EU i promjene Osnivačkih ugovora , Definirati temeljne pojmove i koncepte prava EU , Definirati i razlikovati izvore prava EU, načela EU prava, ovlasti EU institucija i pojedine postupke pred Europskim sudom, Izraditi zahtjev za prethodno pitanje Sudu EU , Definirati i razlikovati ovlasti i pravo na pristup Europskom sudu za ljudska prava (Vijeće Europe) , Povezati osnovne pojmove sa sudskom praksom Europskog suda , Primijeniti stečena znanja na rješavanje praktičnih problema (rješavanje hipotetskih predmeta), Kritički analizirati pravnu regulaciju EU u odnosu na prijašnja rješenja iz Osnivačkih ugovora ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 55% nastave te položiti gradivo putem dva kolokvija ili cjelokupno putem ispita. Konačnu ocjenu čine slijedeći elementi: redovito pohađanje nastave, sudjelovanje u raspravi na predavanjima i završni ispit (pisani i usmeni).
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Ćapeta, T.; Rodin, S.. Osnove prava Europske unije. 2018. Narodne novine, Zagreb
Duić, D.. Vanjska i sigurnosna politika EU. 2018. Narodne novine, Zagreb
Petrašević, T.. Prethodni postupak pred Sudom EU. 2014. Pravni fakultet u Osijeku, GTO, Osijek
Omejec, J.. Vijeće Europe i Europska unija – institucionalni i pravni okvir (odabrana poglavlja iz Prava vijeća Europe). 2008. Novi informator, Zagreb
Rodin, S.; Ćapeta, T.; Goldner Lang I.. Izbor presuda Europskog suda – gradivo za nastavu prava EU (odabrane presude). 2009. Novi informator, Zagreb
. Materijali s predavanja (distribuirani na moodle). 2022.
Izborna literatura
Bodiroga-Vukobrat N.; Horak H.; Martinović A. (ur.). Temeljne gospodarske slobode u Europskoj uniji. 2011. Inženjerski biro, Zagreb
Rodin, S.; Ćapeta, T.; Goldner-Lang, I. (ur.), . Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor, (odabrana poglavlja). 2009. Narodne novine, Zagreb
Hartley, T.. Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice. 2. hrv. izd. (odabrana poglavlja). 2004. Pravni fakultet Sveučilišta, Rijeka
Josipović, T., . Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice. 2009. Narodne novine, Zagreb
Craig, P.; De Búrca, G.. EU LAW, Text, Cases and Materials, 4th edition, . 2008. OUP Oxford
Petrašević, T.. Primjena općih načela prava u praksi Europskog suda pravde, Zbornik radova ''Načela i vrijednosti pravnog sistema - norma i praksa'' / Marković, Goran i dr. (ur.). . 2012. Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet
Duić, D.; Petrašević, T.. Europska služba za vanjsko djelovanje, Suvremeni pravni izazovi: EU - Mađarska - Hrvatska / Župan, M.; Vinković, M. (ur.). . 2012. Osijek: Gradska tiskara Osijek d.d.
Petrašević, T.. Pravo na spajanje obitelji u EU u Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji / Župan, M. ( ur.). 2019. Pravni fakultet Osijek, Osijek
Duić, D. . Migracijsko pravo EU-a i prava djeteta u Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji / Župan, M.(ur. ) . 2019. Pravni fakultet Osijek, Osijek
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEuropean Public Law
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits8
Lecturerprof.dr.sc. Tunjica Petrašević
Office AddressRadićeva 13 Kabinet br. 46
Telephone+385 31 224 535
e-mailtunjica.petrasevic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Dunja Duić
Office AddressRadićeva 13 48
Telephone+385 31 224 500
e-maildunja.duic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Objectives of the course • Introducing students to the origin and historical development of the EU, changes to the Founding Treaties and the process of EU enlargement with special reference to the accession of the Republic of Croatia to membership in the European Union; • Acquiring knowledge about the basic terms and concepts of EU law (sources of EU law, principles of EU law, powers of EU institutions, proceedings before the Court of Justice of the European Union and judicial practice related to the internal market); • Understanding of the previous procedure before the Court of Justice of the European Union as a mechanism that ensures uniform application of EU law in all EU member states; • Acquiring knowledge about the Council of Europe in general and in particular about the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and about the conditions for access to the European Court of Human Rights; • Developing basic skills of critical analysis and training students for the so-called case study problem solving technique with the help of cases from the practice of the Court of Justice of the European Union (Luxembourg) and the European Court of Human Rights (Strasbourg) Content 1. History of European integration and EU expansion - in this part, students are introduced to the process of integration in Europe in general, and in particular to the emergence of European communities (European Coal and Steel Community, EURATOM and European Economic Community) as forerunners of today's EU. Students are then introduced to the waves of EU enlargement, and special attention is paid to the accession of the Republic of Croatia to the EU. 2. Sources of EU law - in this part, students are introduced to the sources of EU law. Thus, students will become familiar with the Founding Treaties and all their amendments, as well as the general principles of law as the primary sources of EU law. The secondary law of the EU includes legal acts of the institutions (regulations, guidelines and decisions), international agreements concluded by the EU with third countries or international organizations, and the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. 3. Basic principles of European law - despite a lot of legal regulations, there are still certain areas that are not regulated. In order to ensure that there are no legal gaps, the Court of Justice of the European Union has taken upon itself the role of filling them. The aim of this part of the lecture is to show the application of general principles of law in the practice of the Court of Justice of the European Union. 4. EU Institutions - in this part, students gain knowledge about the structure of the fundamental institutions of the European Union and understand their role in the decision-making process in the EU. 5. European Court - students acquire knowledge about the organization, selection of judges and different branches of jurisdiction of the Court of Justice of the European Union 6. Preliminary proceedings before the Court of Justice of the European Union 7. Effects of EU law in the internal law of member states - knowledge and understanding of the relationship between European law and national law, especially national constitutional law 8. EU internal market - in this part, students are introduced to 4 fundamental market freedoms (freedom of movement of people, goods, services and capital) and possible limitations of these freedoms, with special emphasis on studying the relevant case law of the Court of Justice of the European Union. 9. European citizenship - students get to know the concept of EU citizenship, how it is acquired or lost, what rights derive from it and under what conditions a citizen of an EU member state can be expelled from the host country 10. Protection of fundamental rights in the EU - in this part, students are introduced to the content of the Charter of Fundamental Rights of the EU and the way to protect human rights within the EU 11. Law of the Council of Europe and the European Court of Human Rights - in this part, the student gets acquainted with the Council of Europe, its establishment, institutions and its activities, with special attention being paid to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the mechanisms of protection before the European Court for human rights.

Course learning outcomes

Explain the historical development of the EU and the changes in the Founding Treaties, Define the basic terms and concepts of EU law, Define and distinguish the sources of EU law, the principles of EU law, the powers of EU institutions and certain procedures before the Court of Justice of the European Union, Create a request for a preliminary question to the Court of Justice of the European Union, Define and differentiate the powers and right of access to the European Court of Human Rights (Council of Europe), Connect the basic concepts with the judicial practice of the Court of Justice of the European Union, Apply acquired knowledge to solving practical problems (solving hypothetical subjects), Critically analyze EU legal regulation in relation to previous solutions from the Founding Treaties,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in a minimum of 55% of classes and to pass the material through two colloquia or the entire course through an exam. The final grade consists of the following elements: regular class attendance, participation in the discussion at lectures and the final exam (written and oral).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Ćapeta, T.; Rodin, S.. Osnove prava Europske unije. 2018. Narodne novine, Zagreb
Duić, D.. Vanjska i sigurnosna politika EU. 2018. Narodne novine, Zagreb
Petrašević, T.. Prethodni postupak pred Sudom EU. 2014. Pravni fakultet u Osijeku, GTO, Osijek
Omejec, J.. Vijeće Europe i Europska unija – institucionalni i pravni okvir (odabrana poglavlja iz Prava vijeća Europe). 2008. Novi informator, Zagreb
Rodin, S.; Ćapeta, T.; Goldner Lang I.. Izbor presuda Europskog suda – gradivo za nastavu prava EU (odabrane presude). 2009. Novi informator, Zagreb
. Materijali s predavanja (distribuirani na moodle). 2022.
Optional reading
Bodiroga-Vukobrat N.; Horak H.; Martinović A. (ur.). Temeljne gospodarske slobode u Europskoj uniji. 2011. Inženjerski biro, Zagreb
Rodin, S.; Ćapeta, T.; Goldner-Lang, I. (ur.), . Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor, (odabrana poglavlja). 2009. Narodne novine, Zagreb
Hartley, T.. Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice. 2. hrv. izd. (odabrana poglavlja). 2004. Pravni fakultet Sveučilišta, Rijeka
Josipović, T., . Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice. 2009. Narodne novine, Zagreb
Craig, P.; De Búrca, G.. EU LAW, Text, Cases and Materials, 4th edition, . 2008. OUP Oxford
Petrašević, T.. Primjena općih načela prava u praksi Europskog suda pravde, Zbornik radova ''Načela i vrijednosti pravnog sistema - norma i praksa'' / Marković, Goran i dr. (ur.). . 2012. Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet
Duić, D.; Petrašević, T.. Europska služba za vanjsko djelovanje, Suvremeni pravni izazovi: EU - Mađarska - Hrvatska / Župan, M.; Vinković, M. (ur.). . 2012. Osijek: Gradska tiskara Osijek d.d.
Petrašević, T.. Pravo na spajanje obitelji u EU u Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji / Župan, M. ( ur.). 2019. Pravni fakultet Osijek, Osijek
Duić, D. . Migracijsko pravo EU-a i prava djeteta u Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji / Župan, M.(ur. ) . 2019. Pravni fakultet Osijek, Osijek