Kazneno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKazneno pravo
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova10
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 64/13
Telefon+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 64/13
Telefon+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Ciljevi kolegija su prikazati i objasniti pojam, svrhu i odrednice Kaznenog prava te Kaznenog zakona, stjecanje znanja o temeljnim institutima Kaznenog prava te njihova kategorizacija, razvijanje sposobnosti raspravljanja i kritičkog promišljanja o pozitivnim odredbama. Sadržaj kolegija je podijeljen u pet cjelina i to: Prvi dio Kazneno pravo, pojam predmet i svrha kaznenog prava, odnos kaznenog prava prema drugim granama prava, Kriminalitet i znanosti o kriminalitetu, povijest kaznenog prava i kaznenopravne znanosti, škole kaznenog prava, povijest hrvatskog kaznenog prava, kazneno, stegovno i prekršajno kazneno pravo. Drugi dio Kazneni zakon, glavno i sporedno kazneno zakonodavstvo, načelo zakonitosti (značenje, načelo da zakon mora biti pisan, zabrana analogije, načelo određenosti i zabrana povratnog djelovanja kaznenog zakona), tumačenje kaznenog zakona, primjena hrvatskog kaznenog zakonodavstva u prostoru (primjena na kaznena djela počinjena na području RH: teritorijalno načelo, načelo zastave broda i načelo registracije zrakoplova, ustupanje kaznenog postupka stranoj državi; primjena na kaznena djela počinjena izvan RH: zaštitno ili realno načelo, načelo aktivnog i pasivnog personaliteta, univerzalno načelo). Treći dio Kazneno djelo i njegovi elementi, pojam kaznenog djela (materijalni i formalni pojam), Radnja (teorije o radnji i negativna funkcija radnje), biće kaznenog djela (vrste kaznenih djela prema tipovima bića kaznenog djela, nečinjenje: podjela kaznenih djela i garantni odnosi; uzročnost), protupravnost (nužna obrana: pojam i opravdanje, napad, obrana,ograničenja, nužna pomoć, putativna nužna obrana, prekoračenje granica nužne obrane; krajnja nužda: pojam i vrste,krajnja nužda kao razlog isključenja protupravnosti i krajnja nužda kao razlog isključenja krivnje, opasnost i otklanjanje opasnosti; zakonita uporaba sredstava prisile, zapovijed nadređenog, pristanak oštećenika, postupanje privatnih osoba po zakonskoj ovlasti, pravo na fizičko kažnjavanje djece, prigovor savjesti), krivnja (pojedine teorije o krivnji, ubrojivost i neubrojivost: metode utvrđivanja, biopsihološki temelji, mogućnost shvaćanja i vladanja, samoskrivljena neubrojivost, bitno smanjena ubrojivost; namjera i njeni oblici: pojam, izravna namjera, neizravna namjera, posebne vrste namjere; nehaj i njegovi oblici: pojam i značenje, svjesni i nesvjesni nehaj, objektivni i subjektivni kriterij nehaja; krivnja kod kaznenih djela kvalificiranih težom posljedicom, svijest o protupravnosti, zablude: temeljna podjela, zabluda o biću kaznenog djela, zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost, zabluda o protupravnosti i zabluda o okolnostima krajnje nužde koja isključuje krivnju ). Posebne pretpostavke kažnjivosti (objektivni uvjeti kažnjivosti, beznačajno djelo, zastara). Četvrti dio Posebni pojavni oblici kaznenog djela, pripremne radnje i pokušaj ( mogući stadiji kaznenog djela, pripremne radnje, pokušaj: kažnjivost, obilježja, posebni oblici pokušaja, neprikladni pokušaj; dovršeno kazneno djelo, dobrovoljni odustanak: pojam i učinci, neuspjeli odustanak, djelotvorno kajanje), sudioništvo ( pojam sudioništva i oblici, počiniteljstvo i pojedine teorije, akcesornost sudioništva u užem smislu, posredno počiniteljstvo, supočiniteljstvo, poticanje, pomaganje, neovisnost krivnje pojedinih sudionika, nužno sudioništvo, stjecaj raznih oblika sudioništva), stjecaj i produljeno kazneno djelo ( jedinstvo radnje, idealni, realni i prividni stjecaj, produljeno kazneno djelo). Peti dio Kaznenopravne sankcije, dualistički sustav kaznenopravnih sankcija ( teorije o svrsi kazne, kazne u hrvatskom kaznenom pravu: glavne i sporedne, smrtna kazna, kazna zatvora, novčana kazna), uvjetna osuda (pojam i značenje, tipovi, pretpostavke izricanja i opoziv), odmjeravanje kazne ( pojam i značenje, kazneni okviri, temelji odmjeravanja, okolnosti važne za odmjeravanje kazne, zabrana dvostrukog vrednovanja, ublažavanje kazne, oslobođenje od kazne, odmjeravanje kazne za djela u stjecaju, odmjeravanje kazne osuđenoj osobi), sigurnosne mjere (pojam sigurnosnih mjera, načelo razmjernosti, pojedine sigurnosne mjere),neformalne sankcije, posebne kaznenopravne mjere (oduzimanje imovinske koristi, oduzimanje predmeta, javno objavljivanje presude),pravne posljedice osude, rehabilitacija i davanje podataka iz kaznene evidencije. amnestija i pomilovanje.

Ishodi učenja kolegija

Nakon odslušanog i položenog kolegija polaznik će moći: Prikazati razvoj kaznenog prava kroz povijest, Objasniti i opisati temeljne odrednice kaznenog prava i uvjete primjene, Opisati i objasniti strukturu kaznenog djela., Kategorizirati i analizirati pojedine elemente kaznenog djela i posebne pojavne oblike, Prikazati i analizirati sustav kaznenopravnih sankcija i selektirati pretpostavke primjene pojedine sankcije, Selektirati, klasificirati, definirati i interpretirati određena kaznena djela iz posebnog dijela Kaznenog zakona, Primijeniti prethodne spoznaje na analizu i rješavanje praktičnih primjera,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni sudjelovati u najmanje 70% nastave
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Petar Novoselec. Opći dio kaznenog prava. 2016. Pravni fakultet Osijek
Leo Cvitanović, Maja Munivrana, Ksenija Turković, Davor Derenčinović. Posebni dio kaznenog prava. 2013. Pravni fakultet Zagreb
. Kazneni zakon. 2021. Narodne novine 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21
Barbara Herceg Pakšić. Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu-novo lice prekoračenja granica nužne obrane. 2018. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 25 (2018), 2
Barbara Herceg Pakšić. O preobražaju instituta krajnje nužde u kaznenom pravu- razvoj i (r)evolucija. 2019. Harmonius: Journal of legal and social studies in South East Europe, VIII (2019), 1
Barbara Herceg Pakšić. (Pre)ispitivanje nekih obilježja ispričavajuće krajnje nužde – odabrana pitanja preduvjeta i ograničavanja isprike. 2020. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 1
Barbara Herceg Pakšić. Zakonska regulacija i pravna priroda prekoračenja granica nužne obrane kao ispričavajućeg razloga de lege lata et de lege ferenda. 2015. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 22 (2015), 1/2015
Barbara Herceg Pakšić. Pojmovno određenje i domet doktrine o nemogućnosti zahtijevanja drukčijeg ponašanja unutar sustava ispričavajućih razloga u kaznenom pravu. 2014. Pravni vjesnik, god. 30 (2014), 3-4
Igor Vuletić, Marin Mrčela. Kaznenopravne zablude u hrvatskoj sudskoj praksi. 2017. / Društveni ogledi, 4 (2017), 1
Igor Vuletić. : Sigurnosna mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti u hrvatskom kaznenom pravu. 2017. Pravni vjesnik, 33 (2017), 2
Igor Vuletić. Materijalnopravni aspekti kaznenog djela silovanja u hrvatskoj sudskoj praksi. 2019. Policija i sigurnost, 28 (2019), 2
Igor Vuletić, Petra Šprem. Kazneno djelo ubojstva u hrvatskom zakonodavstvu i sudskoj praksi. 2018. HARMONIUS Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, VII (2018),
Izborna literatura
Barbara Herceg Pakšić, NIkol Kovač, . Prekršajno pravo u službi suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj: posjedovanje droge bez namjere stavljanja u promet. 2020. / Pravni vjesnik, 36 (2020), 1
Barbara Herceg Pakšić. Virtualna komunikacija i izazovi kaznenog prava novog doba. 2019. Izazovi digitalnog svijeta / Velki, Tena ; Šolić, Krešimir (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Barbara Herceg Pakšić. Tvorba novih standarda u slučajevima teških oblika govora mržnje: negiranje genocida pred Europskim sudom za ljudska prava. 2017. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 67 (2017), 2
Barbara Herceg Pakšić, Miroslav Jukić. Primjena konvencijskog prava u području zabrane ropstva i prisilnog rada: europski standardi i hrvatska postignuća. 2016. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 23 (2016), 2
Barbara Herceg Pakšić, Barbara, Eugen Jakopović. Sakaćenje ženskih spolnih organa: pojavni oblici, medicinska obilježja i kaznenopravna regulacija . 2015. Pravni vjesnik, god. 31, 2/2015
Barbara Herceg Pakšić, . : Kaznenopravni odnos prema počinitelju kaznenog djela iz savjesti ili uvjerenja . 2014. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 64 (2014), 5-6
Barbara Herceg Pakšić, Igor; Vuletić, Laslo Kohalmi. :Kaznenopravna zaštita okoliša u Mađarskoj i Hrvatskoj u kontekstu usklađivanja s regulacijom Europske unije. 2013. Pravo-regijerazvoj / Župan, Mirela ; Vinković, Mario (ur.). Pečuh-Osijek, Grafika d.o.o.
Marin Mrčela, Igor Vuletić, Goran Livazović. Negligent Rape in Croatian Criminal Law: Was Legal Reform Necessary? . 2020. Review of Central and East European law, 45 (2020), 1
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCriminal Law
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits10
Lecturerizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Office AddressRadićeva 13 64/13
Telephone+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Office AddressRadićeva 13 64/13
Telephone+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The objectives of the course are to present and explain the concept, purpose and determinants of Criminal Law and Criminal Code, acquiring knowledge about the basic institutes of Criminal Law and their categorization, developing the ability to discuss and critically reflect on positive provisions. The content of the course is divided into five parts: First part Criminal law, the concept of subject and purpose of criminal law, the relation of criminal law to others branches of law, crime and the science of crime, history of criminal law and criminal law sciences, theories of criminal law, history of Croatian criminal law, criminal, disciplinary and misdemeanor criminal law. The second part Criminal law, primary and secondary criminal legislation, principle of legality (meaning, the principle that the law must be written, the prohibition of analogy, the principle of certainty and the prohibition of retroactive effect criminal law), interpretation of criminal law, application of Croatian criminal law in territory (application to criminal offenses committed in the territory of the Republic of Croatia: territorial principle, flag principle ship and the principle of aircraft registration, transfer of criminal proceedings to a foreign state; application to criminal offenses committed outside the Republic of Croatia: protective or real principle, principle of active and passive personality, universal principle). The third part Criminal offense and its elements, the concept of criminal offense (material and formal concept), action (theories of action and negative function of action), essence of criminal offense (types of criminal offenses according to types of essence of criminal offenses, omission: division of criminal offenses and guarantee relations; ), unlawfulness (self-defence: concept and justification, attack, defence, restrictions, necessary assistance, putative necessary defense, exceeding the limits of self-defence; necessity: concept and types, necessity as a reason for excluding illegality and necessity as a reason for excluding guilt, danger and elimination of danger, lawful use of coercive means, superior order, consent of the injured party, treatment of private persons by law, the right to corporal punishment of children, conscientious objection), guilt (certain theories of guilt, accountability and mental incapacity: methods of determination, biopsychological the possibility of understanding and governing, self-induced mental incapacity, significantly reduced mental incapacity, intention and its forms: concept, direct intention, indirect intention, special types of intention; negligence and its forms: concept and meaning, conscious and unconscious negligence, objective and subjective criterion of negligence; guilt in criminal offenses qualified with more serious consequences, awareness of wrongdoing, misapprehension: fundamental division ,misapprehension about the description of the crime, misapprehension about the circumstances that exclude wrongdoing, misapprehension about wrongdoing and misapprehension about the circumstances of necessity that excludes guilt). Special preconditions of criminality (objective conditions of criminality, insignificant act, statute of limitations). The fourth part Special forms of criminal offense, preparatory actions and attempt (possible stages of criminal offense, preparatory actions, attempt: criminality, characteristics, special forms of attempt, inappropriate attempt; completed criminal offense, voluntary abandonment: concept and effects, failed abandonment, effective remorse), perpetration (the concept of perpetration and forms, perpetration and certain theories, accessory participation in the narrow sense, indirect perpetration, complicity, instigation, aiding, independence of guilt of individual participants, necessary participation, concurrence of various forms of participation), concurrence and continuing criminal offense, ideal, real and apparent concurrence, continuing criminal offense). Part five Criminal sanctions, dualistic system of criminal sanctions (theories on the purpose of punishment, sentences in Croatian criminal law: main and secondary, death penalty, imprisonment, fine), suspended sentence (concept and meaning, types, presumptions and revocation), sentencing (concept and meaning, penal frameworks, grounds for sentencing, circumstances important for sentencing, prohibition of double valuation, mitigation of sentence, release from sentence, sentencing for concurring acts, sentencing a convicted person), security measures (notion of security measures, principle of proportionality,,certain/individual security measures), informal sanctions, special criminal measures (confiscation of property, confiscation of objects, public announcement of a verdict), legal consequences of a conviction, rehabilitation and provision of data from criminal records. amnesty and pardon.

Course learning outcomes

After completing and passing the course, the student will be able to: Show the development of criminal law through history, Explain and describe the basic determinants of criminal law and conditions of application, Describe and explain the structure of the crime, Categorize and analyze individual elements of the crime and special manifestations, Present and analyze the system of criminal sanctions and select the assumptions for the application of individual sanctions, Select, classify, define and interpret certain criminal offenses from a special part Criminal Code, Apply previous knowledge to analyze and solve practical examples,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to participate in at least 70% of classes
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Petar Novoselec. Opći dio kaznenog prava. 2016. Pravni fakultet Osijek
Leo Cvitanović, Maja Munivrana, Ksenija Turković, Davor Derenčinović. Posebni dio kaznenog prava. 2013. Pravni fakultet Zagreb
. Kazneni zakon. 2021. Narodne novine 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21
Barbara Herceg Pakšić. Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu-novo lice prekoračenja granica nužne obrane. 2018. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 25 (2018), 2
Barbara Herceg Pakšić. O preobražaju instituta krajnje nužde u kaznenom pravu- razvoj i (r)evolucija. 2019. Harmonius: Journal of legal and social studies in South East Europe, VIII (2019), 1
Barbara Herceg Pakšić. (Pre)ispitivanje nekih obilježja ispričavajuće krajnje nužde – odabrana pitanja preduvjeta i ograničavanja isprike. 2020. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 1
Barbara Herceg Pakšić. Zakonska regulacija i pravna priroda prekoračenja granica nužne obrane kao ispričavajućeg razloga de lege lata et de lege ferenda. 2015. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 22 (2015), 1/2015
Barbara Herceg Pakšić. Pojmovno određenje i domet doktrine o nemogućnosti zahtijevanja drukčijeg ponašanja unutar sustava ispričavajućih razloga u kaznenom pravu. 2014. Pravni vjesnik, god. 30 (2014), 3-4
Igor Vuletić, Marin Mrčela. Kaznenopravne zablude u hrvatskoj sudskoj praksi. 2017. / Društveni ogledi, 4 (2017), 1
Igor Vuletić. : Sigurnosna mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti u hrvatskom kaznenom pravu. 2017. Pravni vjesnik, 33 (2017), 2
Igor Vuletić. Materijalnopravni aspekti kaznenog djela silovanja u hrvatskoj sudskoj praksi. 2019. Policija i sigurnost, 28 (2019), 2
Igor Vuletić, Petra Šprem. Kazneno djelo ubojstva u hrvatskom zakonodavstvu i sudskoj praksi. 2018. HARMONIUS Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, VII (2018),
Optional reading
Barbara Herceg Pakšić, NIkol Kovač, . Prekršajno pravo u službi suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj: posjedovanje droge bez namjere stavljanja u promet. 2020. / Pravni vjesnik, 36 (2020), 1
Barbara Herceg Pakšić. Virtualna komunikacija i izazovi kaznenog prava novog doba. 2019. Izazovi digitalnog svijeta / Velki, Tena ; Šolić, Krešimir (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Barbara Herceg Pakšić. Tvorba novih standarda u slučajevima teških oblika govora mržnje: negiranje genocida pred Europskim sudom za ljudska prava. 2017. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 67 (2017), 2
Barbara Herceg Pakšić, Miroslav Jukić. Primjena konvencijskog prava u području zabrane ropstva i prisilnog rada: europski standardi i hrvatska postignuća. 2016. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 23 (2016), 2
Barbara Herceg Pakšić, Barbara, Eugen Jakopović. Sakaćenje ženskih spolnih organa: pojavni oblici, medicinska obilježja i kaznenopravna regulacija . 2015. Pravni vjesnik, god. 31, 2/2015
Barbara Herceg Pakšić, . : Kaznenopravni odnos prema počinitelju kaznenog djela iz savjesti ili uvjerenja . 2014. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 64 (2014), 5-6
Barbara Herceg Pakšić, Igor; Vuletić, Laslo Kohalmi. :Kaznenopravna zaštita okoliša u Mađarskoj i Hrvatskoj u kontekstu usklađivanja s regulacijom Europske unije. 2013. Pravo-regijerazvoj / Župan, Mirela ; Vinković, Mario (ur.). Pečuh-Osijek, Grafika d.o.o.
Marin Mrčela, Igor Vuletić, Goran Livazović. Negligent Rape in Croatian Criminal Law: Was Legal Reform Necessary? . 2020. Review of Central and East European law, 45 (2020), 1