Opća povijest prava i države - seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOpća povijest prava i države - seminar
Katedra pravne povijesti i rimskog prava
Broj ECTS bodova2
Suradnikizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Br 43/13
Telefon+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

U okviru seminara iz predmeta Opća povijest prava i države studenti produbljuju stečena znanja o nastanku i razvitku pojedinih pravnih sustava i institucija kroz povijest.. Proučavajući navedeno na primjerima država koje su ostavile značajnog traga u svjetskoj povijesti i primjenjujući komparativnu metodu studenti također stječu temeljna znanja o pravnim sustavima, oblicima državne organizacije, ustroju pojedinih država, te o pojedinim pravnim istitutima u njihovim prvim pojavnim oblicima, te njihov razvojni tijek sve od drugog tisućljeća prije Krista pa do dvadesetog stoljeća. Također, kompariranjem pojedinih sustava i pojedinih oglednih i karakterističnih država studenti stječu uvid u prednosti i nedostatke pojedinih od njih, te pokušavaju spoznati uzroke tomu.

Ishodi učenja kolegija

Opisati temeljne karakteristike pojedinih pravnih sustava i instituta u okviru predmeta istraživanja., Razlikovati tj. prepoznati pojedine pravne sustave i pravne institute obuhvaćene istraživanjem., Usporediti pojedine pravne sustave i institute države i prava u različitim vremenskim razdobljima te različitim državama i pravnim sustavima u okviru predmeta istraživanja kao i usporediti iste sa suvremenim institutima., Argumentirati predosti i nedostatke pojedinih sustava i instituta obuhvaćenih istraživanjem i usporediti argumentaciju sa suvremenim pravnim sustavima i institutima.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su u okviru seminarske nastave iz predmeta Opća povijest prava i države obvezni izraditi seminarski rad na temu u dogovoru s predmetnim nastavnikom. Seminarsku temu obvezni su izložiti na seminarskom predavnju.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Šefko Kurtović, . Opća povijest prava i države 1 i 2.. 1994. Zagreb,
Ante Romac, . Rimsko pravo,. 1998. Zagreb,
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleGeneral History of Law and the State - Seminar
Chair of Legal History and Roman Law
Number of ECTS credits2
Associateizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Office AddressRadićeva 13 Br 43/13
Telephone+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

By attending seminars on the subject General history of law and the state, students deepen their knowledge of the origin and development of individual legal systems and institutions throughout history. By studying the above on the examples of countries that have left a significant mark in world history and applying the comparative method, students also acquire basic knowledge about legal systems, forms of state organization, the structure of individual states, and about individual legal institutes in their first appearance, and their development from the second millennium BC until the twentieth century. Also, by comparing individual systems and individual exemplary and characteristic countries, students gain insight into the advantages and disadvantages of some of them, and try to understand the causes of this.

Course learning outcomes

Describe the fundamental characteristics of individual legal systems and institutes within the scope of the research subject. , Distinguish, i.e. recognize individual legal systems and legal institutes included in the research., To compare individual legal systems and institutes of the state and law in different periods of time and different countries and legal systems within the scope of the research, as well as to compare them with contemporary institutes., Argue advantages and disadvantages of individual systems and institutes included in the research and compare the argumentation with contemporary legal systems and institutes.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Šefko Kurtović, . Opća povijest prava i države 1 i 2.. 1994. Zagreb,
Ante Romac, . Rimsko pravo,. 1998. Zagreb,
Optional reading