Povijest hrvatskog prava i države - seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPovijest hrvatskog prava i države - seminar
Katedra pravne povijesti i rimskog prava
Broj ECTS bodova3
Suradnikizv.prof.dr.sc. Višnja Lachner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 -
Telefon+385 31 224 500
e-mailvisnja.lachner@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Ciljevi predmeta: 1. upoznavanje studenata sa pravilima pisanja seminarskih radova 2. produbljivanje znanja stečenog na predavanjima o razvoju hrvatskog pravnog sustava i pravne kulture 3. uvođenje studenata u konkretno pravno razmišljanje putem obrade jednostavnijih pravnih propisa i putem obrade jednostavnijih slučajeva iz pravne prakse 4. poticanje kritičkog odnosa prema suvremenom pravnom sustavu 5. osposobljavanje studenta za samostalno izlaganje pred većim brojem slušatelja

Ishodi učenja kolegija

izraditi seminarski rad, demonstrirati pravilan način citiranja i pisanja seminarskih radova, samostalno prezentirati odabranu temu vezanu za sadržaj predmeta Povijest hrvatskog prava i države, argumentirano diskutirati na odabranu temu, argumentirati dobre i loše strane pojedinih rješenja u hrvatskom povijesnom razvoju i usporediti argumentaciju sa suvremenim stanjem i problemima, riješiti jednostavnije slučajeve iz pravne prakse,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 70% nastave te položiti gradivo putem izrade i prezentacije seminarskog rada.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Beuc, Ivan. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. 1985. Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom Zagreb
Čepulo, Dalibor. Prava građana i moderne institucije : europska i hrvatska pravna tradicija. 2003. Pravni fakultet: Zagreb
Gross, Mirjana; Szabo, Agneza. Prema hrvatskome građanskom društvu : društveni razvoj u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća . 1992. Globus: Zagreb
Gross, Mirjana. Počeci moderne Hrvatske : neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850-1860. 1985. Globus : Centar za povijesne znanosti Sveučilišta, Odjel za hrvatsku povijest: Zagreb
Horvat, Josip. Politička povijest Hrvatske. 1989. "August Cesarec": Zagreb
Izborna literatura
Čepulo, Dalibor. Izgradnja modernih mađarskih političkih i državnopravnih institucija 1790-1880.. 1999. Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu, vol. 3., br. 3/4
Čepulo, Dalibor. Razvoj ideja o ustroju vlasti i građanskim pravima u Hrvatskoj 1832.-1849.. 2000. Pravni vjesnik, 16(2000)
Bayer, Vladimir. Kazneno procesno pravo – odabrana poglavlja, knj. II (Povijesni razvoj kaznenog procesnog prava / priredio Davor Krapac. 1995. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske: Zagreb
Kurtović, Šefko. Opća povijest prava i države, knj. II. . 1989. Narodne novine: Zagreb
Hanak, Peter i dr.. Povijest Mađarske. 1995. Barbat: Zagreb
Šidak, Jaroslav. Studije iz hrvatske povijesti za revolucije 1848-1849. . 1979. Institut za hrvatsku povijest, Centar za povijesne znanosti: Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleHistory of the Croatian Law and State - Seminar
Chair of Legal History and Roman Law
Number of ECTS credits3
Associateizv.prof.dr.sc. Višnja Lachner
Office AddressRadićeva 13 -
Telephone+385 31 224 500
e-mailvisnja.lachner@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Objectives of the course: 1. introducing students to the rules of writing seminar papers 2. deepening the knowledge gained at lectures on the development of the Croatian legal system and legal cultures 3. introducing students to concrete legal thinking through the analysis of simpler legal regulations and analysis of simpler cases from legal practice 4. encouraging critical thinking towards the modern legal system 5. training of students for independent presentation in front of a large number of listeners

Course learning outcomes

write a seminar paper, demonstrate the correct way of quoting and writing of seminar papers, independently present a selected topic related to the content of the course History of the Croatian Law and State , discuss the selected topic in an argumentative manner, argue the good and bad sides of individual solutions in Croatian historical development and compare the argumentation with the contemporary situation and problems, solve simpler cases from legal practice,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in at least 70% of classes and to pass the seminar material through the preparation and presentation of a seminar paper.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Beuc, Ivan. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. 1985. Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom Zagreb
Čepulo, Dalibor. Prava građana i moderne institucije : europska i hrvatska pravna tradicija. 2003. Pravni fakultet: Zagreb
Gross, Mirjana; Szabo, Agneza. Prema hrvatskome građanskom društvu : društveni razvoj u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća . 1992. Globus: Zagreb
Gross, Mirjana. Počeci moderne Hrvatske : neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850-1860. 1985. Globus : Centar za povijesne znanosti Sveučilišta, Odjel za hrvatsku povijest: Zagreb
Horvat, Josip. Politička povijest Hrvatske. 1989. "August Cesarec": Zagreb
Optional reading
Čepulo, Dalibor. Izgradnja modernih mađarskih političkih i državnopravnih institucija 1790-1880.. 1999. Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu, vol. 3., br. 3/4
Čepulo, Dalibor. Razvoj ideja o ustroju vlasti i građanskim pravima u Hrvatskoj 1832.-1849.. 2000. Pravni vjesnik, 16(2000)
Bayer, Vladimir. Kazneno procesno pravo – odabrana poglavlja, knj. II (Povijesni razvoj kaznenog procesnog prava / priredio Davor Krapac. 1995. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske: Zagreb
Kurtović, Šefko. Opća povijest prava i države, knj. II. . 1989. Narodne novine: Zagreb
Hanak, Peter i dr.. Povijest Mađarske. 1995. Barbat: Zagreb
Šidak, Jaroslav. Studije iz hrvatske povijesti za revolucije 1848-1849. . 1979. Institut za hrvatsku povijest, Centar za povijesne znanosti: Zagreb