Ekonomska politika

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaEkonomska politika
Katedra ekonomskih znanosti
Broj ECTS bodova7
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Katarina Marošević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 K-67
Telefon+385 31 224 567
e-mailkatarina.marosevic@pravos.hr
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Rajko Odobaša
Zgrada, kabinetRadićeva 13 soba 23/17
Telefon+385 91 2245 506
e-mailrajko.odobasa@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Verner
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailjelena.legcevic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Upoznavanje studenata s teorijom i praksom ekonomske politike. Poseban naglasak stavljen je na nacionalno gospodarstvo i analizu gospodarske stvarnosti Republike Hrvatske. Osim makroekonomske politike, koja se odnosi na reguliranje stanja i odnosa u gospodarstvu u cjelini, na primjeru jedne gospodarske grane pokazat će se njezina interakcija s drugim pojedinačnim gospodarskim granama.

Ishodi učenja kolegija

Definirati i znati opisati makroekonomske varijable i analizirati njihovu ulogu i značaj za upravljanje nacionalnim gospodarstvom; , Identificirati glavne donositelje odluka u nacionalnom gospodarstvu i prepoznati i znati objasniti njihove ekonomske funkcije; , Definirati gospodarski sustav kao dio društvenog sustava te analizirati njegov odnos s drugim podsustavima i kritički analizirati na primjerima; , Identificirati pojam i sadržaj ekonomske politike te analizirati nositelje, ciljeve i sredstva ekonomske politike; , Identificirati i prepoznati odrednice efikasnosti ekonomske politike te kritički analizirati o ostvarenju ekonomske politike s posebnim osvrtom na ekonomsku politiku Republike Hrvatske.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
-
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. . Economics . 2015. Mate d. d., Zagreb.
Obadić, A., Tica, J. (ur). . Gospodarstvo Hrvatske . 2016. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
Marošević, K. . Regionalni razvoj i neravnoteže u Republici Hrvatskoj. 2021. Pravni fakultet Osijek, Krešendo, Osijek
Bosanac, N. . Uvod u ekonomiku Hrvatske. 1994. Intergraf, Osijek,
Izborna literatura
Acocella, N. . Počela ekonomske politike; vrijednosti i tehnike. 2005. Mate d.o.o., Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEconomic Policy
Chair of Economic Sciences
Number of ECTS credits7
Lecturerizv.prof.dr.sc. Katarina Marošević
Office AddressRadićeva 13 K-67
Telephone+385 31 224 567
e-mailkatarina.marosevic@pravos.hr
Lecturerprof.dr.sc. Rajko Odobaša
Office AddressRadićeva 13 soba 23/17
Telephone+385 91 2245 506
e-mailrajko.odobasa@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Verner
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailjelena.legcevic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Introducing students to the theory and practice of economic policy. Special emphasis is placed on the national economy and the analysis of the economic reality of the Republic of Croatia. In addition to macroeconomic policy, which refers to the regulation of conditions and relations in the economy as a whole, the example of one economic branch will show its interaction with other individual economic branches.

Course learning outcomes

Define and describe macroeconomic variables and analyze their role and significance for managing the national economy;, Identify the main decision makers in the national economy and recognize and be able to explain their economic functions;, Define the economic system as a part of the social system and analyze its relationship with other subsystems and critically analyze using examples;, Identify the concept and content of economic policy and analyze the bearers, goals and means of economic policy;, dentify and recognize the determinants of economic policy efficiency and critically analyze the implementation of economic policy with special reference to the economic policy of the Republic of Croatia.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
-
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. . Economics . 2015. Mate d. d., Zagreb.
Obadić, A., Tica, J. (ur). . Gospodarstvo Hrvatske . 2016. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
Marošević, K. . Regionalni razvoj i neravnoteže u Republici Hrvatskoj. 2021. Pravni fakultet Osijek, Krešendo, Osijek
Bosanac, N. . Uvod u ekonomiku Hrvatske. 1994. Intergraf, Osijek,
Optional reading
Acocella, N. . Počela ekonomske politike; vrijednosti i tehnike. 2005. Mate d.o.o., Zagreb