Kazneno pravo - seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKazneno pravo - seminar
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova2
Suradnikizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 64/13
Telefon+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
Suradnikizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Cilj kolegija je samostalno proučavanje i istraživanje odabranih tema iz Kaznenog prava, proširivanje i poboljšavanje vještine pisanog izražavanja, uvježbanje prezentacijskih vještina i funkcioniranja u timu te razvijanje argumentiranog raspravljanja, kritičkog promišljanja i interpretacije. Student odabire temu istraživanja na dva načina: kao ponuđenu temu s popisa ili ju predlaže prema vlastitim afinitetima. Odabranu temu potrebno je do unaprijed zadanog i obznanjenog roka javno izložiti, a potom predati i pisani rad. Seminarske teme u pravilu pripadaju posebnom dijelu Kaznenog prava. Na uvodnom seminarskom satu studentima se objašnjavaju kriteriji izvršavanja seminarskih obaveza i formiranja ocjene, pravila pisanja seminarskog rada i usmenog izlaganja te im se omogućuje odabir teme istraživanja. Seminarske teme (okvirno): 1. Kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva: genocid, terorizam, ratni zločin, ropstvo, trgovina ljudima 2. Kaznena djela protiv života i tijela: ubojstvo, čedomorstvo, usmrćenje na zahtjev, tjelesne ozljede 3 Kaznena djela protiv časti i ugleda: uvreda, kleveta, sramoćenje 4. Kaznena djela protiv spolne slobode : silovanje, bludne radnje 5. Kaznena djela protiv imovine: krađa, razbojništvo, prijevara. 6. Kaznena djela krivotvorenja. 7. Bilo koja druga tema iz domene Kaznenog prava koju student odabere

Ishodi učenja kolegija

Nakon ispunjenja seminarskih obaveza i položenog seminara student će moći: Samostalno obraditi pojedinu temu u pisanom te usmenom obliku, Provesti istraživanje manjeg opsega prema dostupnoj literaturi, bazama podataka, Citirati izvore literature prema općeprihvaćenim standardima, Prezentirati svoje istraživanje prema samostalno odabranim i prilagođenim kriterijima, Argumentirano raspravljati i zaključivati o obrađenim temama,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
U okviru seminara, svaki student ima obavezu pohađanja seminarske nastave. Tolerira se izostanak najviše 3 puta. Student ima obvezu odabrati temu istraživanja koju javno izlaže i predaje pisani rad
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Petar Novoselec. Opći dio kaznenog prava. 2016. Pravni fakultet Osijek
Leo Cvitanović, Maja Munivrana, Ksenija Turković, Davor Derenčinović. Posebni dio kaznenog prava. 2013. Pravni fakultet Zagreb
. Kazneni zakon. 2021. Narodne novine 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21
Barbara Herceg Pakšić. Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu-novo lice prekoračenja granica nužne obrane. 2018. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 25 (2018), 2
Barbara Herceg Pakšić. :O preobražaju instituta krajnje nužde u kaznenom pravu- razvoj i (r)evolucija. 2019. Harmonius: Journal of legal and social studies in South East Europe, VIII (2019), 1
Barbara Herceg Pakšić. (Pre)ispitivanje nekih obilježja ispričavajuće krajnje nužde – odabrana pitanja preduvjeta i ograničavanja isprike. 2020. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 1
Barbara Herceg Pakšić. : Zakonska regulacija i pravna priroda prekoračenja granica nužne obrane kao ispričavajućeg razloga de lege lata et de lege ferenda. 2015. / Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 22 (2015), 1/2015
Barbara Herceg Pakšić. Pojmovno određenje i domet doktrine o nemogućnosti zahtijevanja drukčijeg ponašanja unutar sustava ispričavajućih razloga u kaznenom pravu. 2014. Pravni vjesnik, god. 30 (2014), 3-4
Igor Vuletić, Marin Mrčela. Kaznenopravne zablude u hrvatskoj sudskoj praksi. 2017. Društveni ogledi, 4 (2017), 1
Igor Vuletić. Sigurnosna mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti u hrvatskom kaznenom pravu. 2017. Pravni vjesnik, 33 (2017), 2
Igor Vuletić. Materijalnopravni aspekti kaznenog djela silovanja u hrvatskoj sudskoj praksi. 2019. Policija i sigurnost, 28 (2019), 2
Igor Vuletić, Petra Šprem. Kazneno djelo ubojstva u hrvatskom zakonodavstvu i sudskoj praksi. 2018. HARMONIUS Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, VII (2018), 2018
Izborna literatura
Barbara Herceg Pakšić, Nikolina Kovač. Prekršajno pravo u službi suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj: posjedovanje droge bez namjere stavljanja u promet. 2020. Pravni vjesnik, 36 (2020), 1
Barbara Herceg Pakšić. Virtualna komunikacija i izazovi kaznenog prava novog doba // Izazovi digitalnog svijeta. 2019. Velki, Tena ; Šolić, Krešimir (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Barbara Herceg Pakšić. : Tvorba novih standarda u slučajevima teških oblika govora mržnje: negiranje genocida pred Europskim sudom za ljudska prava. 2017. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 67 (2017), 2
Barbara Herceg Pakšić, Miroslav Jukić, . Primjena konvencijskog prava u području zabrane ropstva i prisilnog rada: europski standardi i hrvatska postignuća. 2016. / Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 23 (2016), 2
Barbara Herceg Pakšić, Eugen Jakopović. Sakaćenje ženskih spolnih organa: pojavni oblici, medicinska obilježja i kaznenopravna regulacija. 2015. Pravni vjesnik, god. 31, 2/2015
Barbara Herceg Pakšić. Kaznenopravni odnos prema počinitelju kaznenog djela iz savjesti ili uvjerenja. 2014. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 64 (2014), 5-6
Barbara Herceg Pakšić, Igor Vuletić, Laslo Kohalmi. Kaznenopravna zaštita okoliša u Mađarskoj i Hrvatskoj u kontekstu usklađivanja s regulacijom Europske unije. 2013. Pravo-regijerazvoj / Župan, Mirela ; Vinković, Mario (ur.). Pečuh-Osijek: Grafika d.o.o.
Barbara Herceg Pakšić, Azra Salitrežić. Odnos kaznenih djela na štetu djeteta i poduzimanja mjere lišenja roditeljske skrbi. 2014. Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti, Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.). Osijek: Pravni fakultet u Osijeku
Marin Mrčela, Igor Vuletić, Goran Livazović. Negligent Rape in Croatian Criminal Law: Was Legal Reform Necessary? . 2020. Review of Central and East European law, 45 (2020), 1
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCriminal Law - Seminar
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits2
Associateizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Office AddressRadićeva 13 64/13
Telephone+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
Associateizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The aim of the course is to independently study and research selected topics in Criminal Law, expand and improve the skills of written expression, practice presentation skills and functioning in a team and develop argumentative discussion, critical thinking and interpretation. The student chooses the research topic in two ways: as a offered topic from the list or suggests it according to his / her own affinities. The selected topic must be publicly presented by a pre-set and announced deadline, and then the written paper must be submitted. As a rule, seminar topics belong to a special part of Criminal Law. At the introductory seminar The students are explained the criteria for fulfilling seminar obligations and forming grades, rules writing a seminar paper and an oral presentation and allowing them to choose a research topic. Seminar topics (indicative): 1. Crimes against humanity and human dignity: genocide, terrorism, war crime. slavery, human trafficking. 2. Crimes against life and body: murder, infanticide, execution on demand. physical injuries. 3 Offenses against honor and reputation: insult, slander, defamation 4. Offenses against sexual freedom: rape. Lewd acts. 5. Offenses against property: theft., robbery, fraud. 6. Criminal offenses of forgery. 7. Any other topic in the field of Criminal Law that the student chooses

Course learning outcomes

After fulfilling the seminar obligations and passing the seminar, the student will be able to: Independently process each topic in written and oral form, Conduct small-scale research according to available literature, databases, Cite sources of literature according to generally accepted standards, Present their research according to independently selected and adjusted criteria, Discuss and draw conclusions on the covered topics,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Within the seminar, each student has the obligation to attend seminar classes. Absence is tolerated at most 3 times. The student has the obligation to choose the research topic that he / she publicly presents and submits written paper
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Petar Novoselec. Opći dio kaznenog prava. 2016. Pravni fakultet Osijek
Leo Cvitanović, Maja Munivrana, Ksenija Turković, Davor Derenčinović. Posebni dio kaznenog prava. 2013. Pravni fakultet Zagreb
. Kazneni zakon. 2021. Narodne novine 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21
Barbara Herceg Pakšić. Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu-novo lice prekoračenja granica nužne obrane. 2018. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 25 (2018), 2
Barbara Herceg Pakšić. :O preobražaju instituta krajnje nužde u kaznenom pravu- razvoj i (r)evolucija. 2019. Harmonius: Journal of legal and social studies in South East Europe, VIII (2019), 1
Barbara Herceg Pakšić. (Pre)ispitivanje nekih obilježja ispričavajuće krajnje nužde – odabrana pitanja preduvjeta i ograničavanja isprike. 2020. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 1
Barbara Herceg Pakšić. : Zakonska regulacija i pravna priroda prekoračenja granica nužne obrane kao ispričavajućeg razloga de lege lata et de lege ferenda. 2015. / Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 22 (2015), 1/2015
Barbara Herceg Pakšić. Pojmovno određenje i domet doktrine o nemogućnosti zahtijevanja drukčijeg ponašanja unutar sustava ispričavajućih razloga u kaznenom pravu. 2014. Pravni vjesnik, god. 30 (2014), 3-4
Igor Vuletić, Marin Mrčela. Kaznenopravne zablude u hrvatskoj sudskoj praksi. 2017. Društveni ogledi, 4 (2017), 1
Igor Vuletić. Sigurnosna mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti u hrvatskom kaznenom pravu. 2017. Pravni vjesnik, 33 (2017), 2
Igor Vuletić. Materijalnopravni aspekti kaznenog djela silovanja u hrvatskoj sudskoj praksi. 2019. Policija i sigurnost, 28 (2019), 2
Igor Vuletić, Petra Šprem. Kazneno djelo ubojstva u hrvatskom zakonodavstvu i sudskoj praksi. 2018. HARMONIUS Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, VII (2018), 2018
Optional reading
Barbara Herceg Pakšić, Nikolina Kovač. Prekršajno pravo u službi suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj: posjedovanje droge bez namjere stavljanja u promet. 2020. Pravni vjesnik, 36 (2020), 1
Barbara Herceg Pakšić. Virtualna komunikacija i izazovi kaznenog prava novog doba // Izazovi digitalnog svijeta. 2019. Velki, Tena ; Šolić, Krešimir (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Barbara Herceg Pakšić. : Tvorba novih standarda u slučajevima teških oblika govora mržnje: negiranje genocida pred Europskim sudom za ljudska prava. 2017. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 67 (2017), 2
Barbara Herceg Pakšić, Miroslav Jukić, . Primjena konvencijskog prava u području zabrane ropstva i prisilnog rada: europski standardi i hrvatska postignuća. 2016. / Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 23 (2016), 2
Barbara Herceg Pakšić, Eugen Jakopović. Sakaćenje ženskih spolnih organa: pojavni oblici, medicinska obilježja i kaznenopravna regulacija. 2015. Pravni vjesnik, god. 31, 2/2015
Barbara Herceg Pakšić. Kaznenopravni odnos prema počinitelju kaznenog djela iz savjesti ili uvjerenja. 2014. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 64 (2014), 5-6
Barbara Herceg Pakšić, Igor Vuletić, Laslo Kohalmi. Kaznenopravna zaštita okoliša u Mađarskoj i Hrvatskoj u kontekstu usklađivanja s regulacijom Europske unije. 2013. Pravo-regijerazvoj / Župan, Mirela ; Vinković, Mario (ur.). Pečuh-Osijek: Grafika d.o.o.
Barbara Herceg Pakšić, Azra Salitrežić. Odnos kaznenih djela na štetu djeteta i poduzimanja mjere lišenja roditeljske skrbi. 2014. Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti, Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.). Osijek: Pravni fakultet u Osijeku
Marin Mrčela, Igor Vuletić, Goran Livazović. Negligent Rape in Croatian Criminal Law: Was Legal Reform Necessary? . 2020. Review of Central and East European law, 45 (2020), 1