Statistika i pravna informatika

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaStatistika i pravna informatika
Katedra ekonomskih znanosti
Broj ECTS bodova7
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Martina Mikrut Nađsombat
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailmartina.mikrut@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Predrag Zima
Zgrada, kabinetRadićeva 13 R-17/11
Telefon+385 91 2245 509
e-mailpredrag.zima@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Martina Mikrut Nađsombat
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailmartina.mikrut@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Pojam i predmet proučavanja statistike. Izvori podataka i metode prikupljanja podataka. Faze rada statističke metode. Statističko tabeliranje. Grafičko prikazivanje nominalnih i redoslijednih nizova. Relativni brojevi kvalitativnih nizova. Numerički nizovi. Grafičko prikazivanje numeričkih nizova. Srednje vrijednosti. Aritmetička sredina. Medijan. Mod. Mjere disperzije. Standardizirano obilježje. Analiza vremenskih nizova. Indeksna metoda. Individualni indeksi stalne baze. Verižni indeksi. Preračunavanje individualnih indeksa. Srednje vrijednosti vremenskih nizova. Skupni indeksi. Linearni trend. Regresija i korelacija. Metoda uzoraka. Informatička tehnologija i pravo. Kibernetika. Opća teorija sistema. Teorija informacija. Teorija upravljanja. Nastanak pravne informatike: jurimetrija, prijmena pravne informatike. Područja primjene pravne informatike i pravo informacija. Vrste i povijesni razvoj računala. Predmet prava informacija. Subjekti prava informacija. Ustavno pravo kao izvor prava informacija. Robni karakter informacije. Javno informiranje i telekomunikacije (mediji). Pravno na informaciju i državni informacijski sustav. Pravni informacijski sustavi: Informacijski sustavi; Izgradnja pravnih informacijskih sustava; Komparativni pregled pravnih informacijskih sustava. Pravna informatika i upravno pravo. Informatizacija uprave.

Ishodi učenja kolegija

Očekivani ishodi učenja za predmet 1. Definirati osnovne pojmova statistike 2. Prepoznati vrstu varijabli i razinu njihova mjerenja u analizi istraživane pojave 3. Skicirati tablično i grafički statističke nizove 4. Izračunati jednostavne statističke pokazatelje 5. Opisati i interpretirati (brojčano, grafički i tekstualno) statističke pokazatelje 6. Opisivati i tumačiti društvene pojave 7. Opisati ulogu informatičke tehnologije u pravu 8. Definirati i obrazložiti područja primjene pravne informatike i prava informacija 9. Objasniti ustavno pravo kao izvor prava informacija 10. Uočiti, definirati i kritički analizirat pravne pojave primjenom kvantitativnog i kvalitativnog načina izražavanja 11. Uočiti i definirati istraživački problem, provesti istraživanje i izvesti utemeljene zaključke,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleStatistics and Legal Informatics
Chair of Economic Sciences
Number of ECTS credits7
Lecturerizv.prof.dr.sc. Martina Mikrut Nađsombat
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailmartina.mikrut@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Predrag Zima
Office AddressRadićeva 13 R-17/11
Telephone+385 91 2245 509
e-mailpredrag.zima@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Martina Mikrut Nađsombat
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailmartina.mikrut@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Concept and object of study of statistics. Data sources and data collection methods. Stages of statistical method work. Statistical tabulation. Graphical display of nominal and ordinal series. Relative numbers of qualitative series. Numeric strings. Graphical representation of numerical sequences. Mean values. Arithmetic mean. Median. Mod. Measures of dispersion. A standardized feature. Time series analysis. Index method. Individual indexes of permanent base. Chain indexes. Recalculation of individual indices. Mean values ​​of time series. Group indexes. Linear trend. Regression and correlation. Method of samples. Information technology and law. Cybernetics. General system theory. Information theory. Management theory. The emergence of legal informatics: jurisprudence, application of legal informatics. Areas of application of legal informatics and information law. Types and historical development of computers. The subject of the right to information. Subjects of the right to information. Constitutional law as a source of the right to information. Commodity character of the information. Public information and telecommunications (media). Legal information and state information system. Legal information systems: Information systems; Construction of legal information systems; Comparative review of legal information systems. Legal informatics and administrative law. Computerization of administration.

Course learning outcomes

Expected learning outcomes for the course 1. Define the basic concepts of statistics 2. Recognize the type of variables and the level of their measurement in the analysis of the investigated phenomenon 3. Sketch statistical series in tables and graphics 4. Calculate simple statistical indicators 5. Describe and interpret (numerically, graphically and textually) statistical indicators 6. Describe and interpret social phenomena 7. Describe the role of information technology in law 8. Define and explain the areas of application of legal informatics and the right to information 9. Explain constitutional law as a source of the right to information 10. Observe, define and critically analyze legal phenomena using quantitative and qualitative way of expression 11. Identify and define a research problem, conduct research and draw well-founded conclusions,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Optional reading