Povijest hrvatskog prava i države

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPovijest hrvatskog prava i države
Katedra pravne povijesti i rimskog prava
Broj ECTS bodova7
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Višnja Lachner
Zgrada, kabinetRadićeva 13 -
Telefon+385 31 224 500
e-mailvisnja.lachner@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Predmet Povijest hrvatskog prava i države upoznaje studente sa razvojem hrvatskog pravnog sustava i pravne kulture kao posebnog dijela odgovarajućih procesa u Europi. U okviru predmeta ukazuje se na posebnosti razvoja Hrvatske, kao «male» nacionalne autonomije te na temelju toga studenti stječu znanja o uvjetovanosti suvremenog hrvatskog pravnog sustava i pravne kulture i ograničenja koja iz toga proizlaze. Predmet je neposredno komplementaran sa predmetima Prve godine studija Pravnog fakulteta u Osijeku i drugih hrvatskih pravnih fakulteta (Opća povijest prava i države, Rimsko pravo, Teorija prava i države, a djelomično i sa predmetom Sociologija). Predstavlja povijesni uvod i daje osnovu za dublje i cjelovitije razumijevanje svih pozitivnopravnih predmeta. Pohađanje predmetnog kolegija obuvaća obradu sljedećih tema: I. Razvoj država i prava u hrvatskom okruženju 1. Bizant 2. Mletačka Republika 3. Sveto Rimsko Carstvo Njemačke Narodnosti 4. Austrija i Habsburgovci 5. Ugarska i Ugarsko-Hrvatsko Kraljevstvo II. Hrvatski državni i pravni razvoj u srednjem vijeku i ranom modernom razdoblju 1. Etnogeneza Hrvata, formiranje hrvatske države te njezin položaj u europskom okruženju. 2. Državnopravni aspekti hrvatske povijesti 12. do 18. st., institucije državne vlasti, struktura, funkcije i razvojni procesi. 3. Razmatranje društvene strukture, tipova feudalnih država (patrimonijalni, lenski, staleški, apsolutistički, republikanski) te institucija središnje vlasti u povijesnom kontekstu 4. Pravni razvoj (građansko i kazneno pravo, statusno i obiteljsko pravo, stvarna prava, obvezno pravo, nasljedno pravo, građanski sudski postupak, kazneno i kazneno postupovno pravo). III. Hrvatski državni i pravni razvoj do 20. stoljeća 1. Državnopravni aspekti hrvatskog narodnog preporoda. 2. Ustavne i društvene promjene u Hrvatskoj tijekom 1848., politički programi i institucije vlasti. 3. Neoapsolutizam u Hrvatskoj, modernizacija institucionalnog (upravnog) i pravnog sustava. 4. Formiranje političkih stranaka i stranački život u Hrvatskoj 1861.- 1918. 5. Ustavni život Hrvatske 1861.-1867. Austro-ugarska nagodba, njezine posljedice na državnopravni status Hrvatske, Hrvatsko-ugarska nagodba i njezina ustavnopravna analiza. 6. Modernizacija hrvatskog državnopravnog, te naročito upravnog sustava za banovanja I. Mažuranića, analiza razdoblja Khuena Hedervaryja. 7. Fomiranje i specifičnosti vojnoupravnog sustava Vojne granice. 8. Ustrojstvo vlasti i pravni poredak Dalmacije, Istre i Rijeke od srednjeg vijeka do 20. stoljeća 9. Državnopravni razvitak Dubrovačke Republike. 10. Razdoblje francuske vladavine u hrvatskim zemljama. 11. Položaj i institucije državne vlasti Bosne i Hercegovine pod austro-ugarskom vlašću. IV. Jugoslavenska država od 1918. do 1941. 1. Hrvatska u Prvom svjetskom ratu, ideje o stvaranju zajedničke države južnoslavenskih naroda ili posebne hrvatske države, te geneza velikosrpskih pretenzija na hrvatski prostor. 2. Politika velikih sila 1914.-1920. Stvaranje Države SHS i pitanje ujedinjenja na južnoslavenskom– prostoru, nastanak Kraljevstva SHS. 3. Državnopravni razvitak (poglavito upravni) i politički život Kraljevstva SHS/Kraljevine Jugoslavije, organizacija vlasti i temeljna načela ustava iz 1921. i 1931. 4. Položaj Hrvatske u okviru jugoslavenske države. 5. Formiranje Banovine Hrvatske, organi vlasti (poglavito uprave), te njezin ustavnopravni položaj u Kraljevini Jugoslaviji. 6. Pravni partikularizam i proces unifikacije prava u prvoj jugoslavenskoj državi. V. Jugoslavija i Hrvatska u Drugom svjetskom ratu 1. Raspad jugoslavenske države i podjela teritorija 1941. Hrvatska u II. svjetskom ratu. 2. Formiranje NDH i pregled osnovnih ustanova državne vlasti (poglavito uprave). 3. Izgradnja federalne Jugoslavije (AVNOJ, ZAVNOH, geneza federativnog uređenja, pitanje razgraničenja federalnih jedinica. Politika Saveznika prema hrvatskom i jugoslavenskom pitanju 1941.-1945., ustavnopravni i faktični položaj izbjegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, sporazumi TitoŠubašić, Privremena narodna skupština. VI. Jugoslavija i Hrvatska od 1945. do 1990. 1. Ustavotvorna skupština 1945., osnovne karakteristike prvog Ustava FNRJ 2. Pitanje međunarodnog priznanja nove jugoslavenske države, pitanje državnosti hrvatske federalne jedinice. 3. Pregled državnopravnog razvitka Hrvatske u okviru FNRJ/SFRJ od 1945.-1990. 4. Osnovni pravci razvitka pravnog sustava od 1945. do 1990. VII. Raspad Jugoslavije i izgradnja Republike Hrvatske 1. Raspad Jugoslavije i stvaranje Republike Hrvatske 2. Izgradnja pravnog poretka Republike Hrvatske

Ishodi učenja kolegija

opisati glavna obilježja razvoja onih europskih država i pravnih sustava koji su bili od značaja za oblikovanje modernog hrvatskog pravnog sustava, a i danas imaju svoju posrednu važnost, definirati i razlikovati pojedine institute iz hrvatske povijesti prava (stvarnog, obveznog, obiteljskog i nasljednog, kaznenog prava kao i postupka pred sudovima) i države (organi vlasti: zakonodavne, izvršne i sudske) u njihovom povijesnom razdoblju, analizirati utjecaj društvenog okruženja na formiranje pojedinih pravnih instituta, analizirati pojedine institute hrvatske države i prava u različitim vremenskim razdobljima te različitim državama i pravnim sustavima, usporediti pravno uređenje pojedinih instituta hrvatskog pravnog sustava s uređenjima u usporednom pravu, argumentirati dobre i loše strane pojedinih rješenja u hrvatskom povijesnom razvoju i usporediti argumentaciju sa suvremenim stanjem i problemima,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo: -
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 70% nastave, tj. redovito pohađati nastavu.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
ČEPULO, Dalibor. Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu ( od srednjeg vijeka do suvremenog doba). 2021. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Zagreb
Izborna literatura
ENGELSFELD, Neda. Povijest hrvatske države i prava: razdoblje od 18. do 20. stoljeća . 2002. Pravni fakultet: Zagreb
BEUC, Ivan. Povijest država i prava na području SFRJ. 1986. Narodne novine : Pravni fakultet, Zagreb
SIROTKOVIĆ, Hodimir; MARGETIĆ, Lujo. Povijest država i prava naroda SFR Jugoslavije. 1988. Školska knjiga
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleHistory of the Croatian Law and State
Chair of Legal History and Roman Law
Number of ECTS credits7
Lecturerizv.prof.dr.sc. Višnja Lachner
Office AddressRadićeva 13 -
Telephone+385 31 224 500
e-mailvisnja.lachner@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The course History of the Croatian Law and State introduces students to the development of the Croatian legal system and legal culture as a special part of the corresponding processes in Europe. Within the scope of the subject, it is indicated peculiarities of the development of Croatia, as a "small" national autonomy, and based on this, students acquire knowledge about the conditioning of the contemporary Croatian legal system and legal culture and the limitations that result from it arise. The course is directly complementary to the courses of the first year of study at the Faculty of Law in Osijek and other Croatian law faculties (General history of law and the state, Roman law, Theory of law and the state, and partly with the subject Sociology). It presents a historical introduction and provides a basis for a deeper and more comprehensive understanding of all positive law subjects.

Course learning outcomes

describe the main features of the development of those European states and legal systems that were important for shaping the modern Croatian legal system, and wich even today they have their indirect importance, to define and differentiate individual institutes from the Croatian history of law (real, mandatory, family and inheritance, criminal law as well as court proceedings) and the state (authorities: legislative, executive and judicial) in their historical period, analyze the influence of the social environment on the formation of individual legal institutes,, analyze individual institutes of the Croatian state and law in different time periods and different countries and legal systems, compare the legal arrangements of individual institutes of the Croatian legal system with the arrangements in comparative law, argue the good and bad sides of individual solutions in Croatian historical development and compare argumentation with the contemporary situation and problems,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other: -
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in at least 70% of classes, i.e. attend classes regularly.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
ČEPULO, Dalibor. Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu ( od srednjeg vijeka do suvremenog doba). 2021. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Zagreb
Optional reading
ENGELSFELD, Neda. Povijest hrvatske države i prava: razdoblje od 18. do 20. stoljeća . 2002. Pravni fakultet: Zagreb
BEUC, Ivan. Povijest država i prava na području SFRJ. 1986. Narodne novine : Pravni fakultet, Zagreb
SIROTKOVIĆ, Hodimir; MARGETIĆ, Lujo. Povijest država i prava naroda SFR Jugoslavije. 1988. Školska knjiga