Trgovačko pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaTrgovačko pravo
Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radica 17
Telefon+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 17
Telefon+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s povijesnim razvojem trgovačkog prava i odnosima trgovačkog prava s drugim granama prava; razlikovanje temeljnih pojmovima, specifičnosti i izvora trgovačkog prava; shvaćanje svrhe i posljedica sklapanja pojedinačnih trgovačkih ugovora i drugih pratećih poslovnih transakcija u konkretnom trgovačkom prometu roba i usluga; osposobljavanje studenta za povezivanje temeljnih instituta trgovačkog prava s konkretnim činjeničnim i pravnim okolnostima u trgovačkom prometu roba i usluga; stjecanje znanja o vrstama i svrsi vrijednosnih papira i njihovom značaju za trgovačko poslovanje. Sadržaj kolegija: -Pojam i predmet izučavanja trgovačkog prava (trgovačko pravo vs. druge pravne grane) -Pravna vrela trgovačkog prava -Hijerarhija pravnih vrela -Trgovački ugovori kao podloga svih trgovačkih transakcija, pojam trgovačkih ugovora, tipologija trgovačkih ugovora -Tipologija trgovačkih ugovora (imenovani/ neimenovani; tipični; atipični, sui generis, samoregulatorni) -Rješavanje trgovačkih sporova ( trgovački sudovi, arbitraža i mirenje) -Nastanak i promjene obveznih odnosa -Pojačanje i prestanak obveza -Odabrani ugovori + plaćanje i osiguranje plaćanja -Vrijednosni papiri ( mjenica, teretnica, skladišnica, zadužnica)

Ishodi učenja kolegija

1. poznavati povijesni (nacionalni, europski i međunarodni) razvoj trgovačkog prava i međusobni odnos trgovačkog prava i drugih grana prava;, definirati i razlikovati temeljne pojmove, izvore i hijerarhiju izvora trgovačkog prava (kogentne vs. dispozitivne, heteronomne vs. autonomne, domaće vs. međunarodne), kao i pojam i tipologiju trgovačkih ugovora;, definirati i prepoznati faze u sklapanju, ispunjenu i raskidu trgovačkih ugovora, instrumente pojačanja trgovačkih ugovora, plaćanje i osiguranje plaćanja u trgovačkim ugovorima;, 4. tumačiti i razlikovati bitne sastojke, prava i obveze stanaka u pojedinim trgovačkim ugovorima i drugim poslovnim transakcija koje prate trgovačke ugovore vodeći računa o svrsi sklapanja trgovačkog ugovora i stvarnoj volji stranaka u odnosu na konkretno činjenično stanje;, definirati vrste i temeljne značajke vrijednosnih papira (mjenica, ček, polica osiguranja, dionica i sl.). ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
GORENC, V. i dr.. OBVEZNO PRAVO, Opći dio. 20212. Novi informator
GORENC, V. i dr.. OBVEZNO PRAVO, Posebni dio. 2012. Novi informator
Amon, F. i dr.. VRIJEDNOSNI PAPIRI U GOSPODARSKOJ I PRAVNOJ PRAKSI. 2002. Inženjerski biro
Bilješke i materijali s predavanja. /. 2022. /
Pozitivni zakonski propisi (Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18-odabrani dijelovi, Zakon o mjenici NN 74/94, 92/10, Ovršni zakon NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17– dijelovi koji se odnose na zadužnicu). /. 2022. /
Izborna literatura
GOLDŠTAJN, A.,. RGOVAČKO UGOVORNO PRAVO - MEĐUNARODNO I KOMPARATIVNO. 991. Narodne novine, odabrana poglavlja uz potrebna ažuriranja
SLAKOPER, Z.. PRAVO MEĐUNARODNE KUPOPRODAJE. 2020. Narodne novine
RASTOVČAN P.,LUGER KATUŠIĆ R.. VRIJEDNOSNI PAPIRI -MJENICA I ČEK. 2015. Informator
GORENC V.,. ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA S KOMENTAROM,. 2015. Narodne novine
Šimunović, L.. Prijeboj . 2020. Novi informator-odabrana poglavlja
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCommercial Law
Chair of Commercial Law, Financial Law, Maritime and General Transport Law
Number of ECTS credits8
Lecturerprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Office AddressRadićeva 13 S. Radica 17
Telephone+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Office AddressRadićeva 13 17
Telephone+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The aim of the course is to acquaint students with the historical development of commercial law and the relations between commercial law and other branches of law; distinguishing the basic concepts, specificities and sources of commercial law; understanding the purpose and consequences of concluding individual commercial contracts and other accompanying business transactions in specific commercial transactions of goods and services; training students to connect the basic institutes of commercial law with concrete factual and legal circumstances in the trade of goods and services; acquiring knowledge about the types and purpose of securities and their significance for commercial operations. Course content: - Concept and subject of study of commercial law (commercial law vs. other legal branches) - Legal sources of commercial law -Hierarchy of legal sources -Commercial contracts as the basis of all commercial transactions, concept of commercial contracts, typology of commercial contracts -Typology of commercial contracts (named/unnamed; typical; atypical, sui generis, self-regulatory) -Resolving commercial disputes (commercial courts, arbitration and conciliation) -Emergence and changes of mandatory relationships -Intensification and termination of obligations -Selected contracts + payment and payment insurance -Securities (bill of exchange, bill of lading, warehouse receipt, promissory note)

Course learning outcomes

/, , /, /, /,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
GORENC, V. i dr.. OBVEZNO PRAVO, Opći dio. 20212. Novi informator
GORENC, V. i dr.. OBVEZNO PRAVO, Posebni dio. 2012. Novi informator
Amon, F. i dr.. VRIJEDNOSNI PAPIRI U GOSPODARSKOJ I PRAVNOJ PRAKSI. 2002. Inženjerski biro
Bilješke i materijali s predavanja. /. 2022. /
Pozitivni zakonski propisi (Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18-odabrani dijelovi, Zakon o mjenici NN 74/94, 92/10, Ovršni zakon NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17– dijelovi koji se odnose na zadužnicu). /. 2022. /
Optional reading
GOLDŠTAJN, A.,. RGOVAČKO UGOVORNO PRAVO - MEĐUNARODNO I KOMPARATIVNO. 991. Narodne novine, odabrana poglavlja uz potrebna ažuriranja
SLAKOPER, Z.. PRAVO MEĐUNARODNE KUPOPRODAJE. 2020. Narodne novine
RASTOVČAN P.,LUGER KATUŠIĆ R.. VRIJEDNOSNI PAPIRI -MJENICA I ČEK. 2015. Informator
GORENC V.,. ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA S KOMENTAROM,. 2015. Narodne novine
Šimunović, L.. Prijeboj . 2020. Novi informator-odabrana poglavlja