Međunarodno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaMeđunarodno pravo
Katedra međunarodnopravnih i pravnoteorijskih znanosti i metodologije
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mira Lulić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 65
Telefon+385 31 224 500
e-mailmira.lulic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Davor Muhvić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 5 (S. Radića 17)
Telefon+385 31 224 565
e-maildavor.muhvic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. UVOD Pojam međunarodnoga prava. Podjele međunarodnoga prava. Pravna priroda međunarodnoga prava. Izvori međunarodnoga prava. Kodifikacija međunarodnoga prava. Povijest i razvoj znanosti međunarodnoga prava. 2. SUBJEKTI MEĐUNARODNOGA PRAVA Države. Pojedinac u međunarodnome pravu. Međunarodni organizmi. Ustanici i oslobodilački pokreti. Odnosi ovisnosti. Trajna neutralnost. Sveta Stolica i Država Vatikanskog Grada. 3. OBJEKTI MEĐUNARODNOGA PRAVA Državno područje. Granice. Rijeke. More. Međunarodni prokopi. Zračni prostor. Svemir. Stjecanje područja. Sukcesija država. Međudržavne služnosti. 4. ČOVJEK U MEĐUNARODNOME PRAVU Državljani i stranci. Međunarodna zaštita čovjeka. Međunarodna zaštita manjina i domorodačkih naroda. Kaznena odgovornost pojedinca. 5. ORGANI MEĐUNARODNIH ODNOSA Organi vanjskog zastupanja. Diplomatski zastupnici. Diplomatske povlastice. Konzuli. Međunarodni službenici. 6. PRAVNE ČINJENICE MEĐUNARODNOGA PRAVA Jednostrani pravni poslovi. Pojam i vrste međunarodnih ugovora. Postanak međunarodnih ugovora. Ugovori i treći. Djelovanje ugovora. Prestanak ugovora. Uspostavljanje ugovora. 7. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE Ujedinjeni narodi (Preteče. Osnivanje. Pravo Ujedinjenih naroda. Članovi. Poseban položaj stalnih članova Vijeća sigurnosti. Položaj država nečlanica. Organi Ujedinjenih naroda.). Specijalizirane ustanove i ostali međunarodni organizmi u sustavu Ujedinjenih naroda. Regionalne organizacije. 8. MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA I OSIGURANJE MIRA Posredovanje. Istraga. Mirenje. Izravnanje. Arbitraža. Međunarodni sud. Osiguranje mira prema Povelji Ujedinjenih naroda. Iznošenje spora Ujedinjenim narodima. Kolektivne mjere. Mirovne operacije. Smanjenje oružanja i razoružanje. Međunarodno protupravni čini. Samopomoć. 9. PRAVO ORUŽANIH SUKOBA Izvori prava oružanih stranaka. Pojam oružanog sukoba. Početak i završetak oružanog sukoba. Ratište. Osobe koje sudjeluju u oružanom sukobu. Ograničenja u vođenju neprijateljstava. Zaštita ranjenika, bolesnika i zarobljenika. Zaštita civilnog pučanstva. Ratna okupacija. Neutralnost.

Ishodi učenja kolegija

definirati temeljne pojmove, načela međunarodnog prava;, definirati institute međunarodnog prava;, razlikovati pravnu prirodu i način funkcioniranja međunarodnog prava u odnosu na unutrašnje pravo;, pronaći relevantna pravila međunarodnog prava u konkretnim situacijama;, primijeniti relevantna pravila međunarodnog prava u konkretnim situacijama.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni u određenoj mjeri biti prisutni i aktivni na nastavi uz obavljanje dodatnih aktivnosti kao što su pisanje eseja i sudjelovanja u projektima. Na kraju semestra studenti moraju položiti završni ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Studenti koji tijekom semestra sudjeluju u kontinuiranom praćenju znanja putem kolokvija, oslobođeni su pismenog dijela ispita.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B.. Međunarodno pravo 1. 2010. Školska knjiga, Zagreb
Andrassy, J., Bakotić, B., Lapaš, D., Seršić, M., Vukas. Međunarodno pravo 2. 2012. Školska knjiga, Zagreb
Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B.. Međunarodno pravo 3. 2006. Školska knjiga, Zagreb
Izborna literatura
Degan, V. Đ.. Međunarodno pravo. 2011. Školska knjiga, Zagreb
Ibler, V.. Rječnik međunarodnog javnog prava. 1987. Informator, Zagreb
Lapaš, D., Šošić, T. M. (ur.). Međunarodno javno pravo: izbor dokumenata. 2005. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Lulić, M., Muhvić, D. (ur.). Ljudska prava – izbor međunarodnih dokumenata. 2012. Pravni fakultet Osijek
. Povelja Ujedinjenih naroda. 1945. Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 15/1993.; ispravak u br. 7/1994.
Bakotić, B. (ur.). Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata s Dopunskim protokolima. 1997. Narodne novine, Zagreb
Rudolf, D.. Međunarodno pravo mora. 1985. JAZU, Zagreb
Ibler, V.. Međunarodno pravo mora i Hrvatska. 2001. Barbat, Zagreb
Lulić, M.. Dekolonizacija i nastanak država. 2006. Osijek
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleInternational Law
Chair of International Law and Theoretical Legal Sciences, Jurisprudence and Methodology
Number of ECTS credits8
Lecturerprof.dr.sc. Mira Lulić
Office AddressRadićeva 13 65
Telephone+385 31 224 500
e-mailmira.lulic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Davor Muhvić
Office AddressRadićeva 13 5 (S. Radića 17)
Telephone+385 31 224 565
e-maildavor.muhvic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. INTRODUCTION The concept of international law. Divisions of international law. Legal nature of international law. Sources of international law. Codification of international law. History and development of science of international law. 2. SUBJECTS OF INTERNATIONAL LAW States. Individual in international law. International organisms. Insurgents and liberation movements. Dependency relationships. Permanent neutrality. The Holy See and the Vatican City State. 3. OBJECTS OF INTERNATIONAL LAW State territory. Borders. Rivers. Sea. International canals. Airspace. Space. Acquisition of areas. Succession of states. Interstate servitudes. 4. INDIVIDUAL IN INTERNATIONAL LAW Nationals and foreigners. International protection of human rights. International protection of minorities and indigenous people. Criminal liability of an individual. 5. ORGANS OF INTERNATIONAL RELATIONS Organs of external representation. Diplomatic representatives. Diplomatic privileges. Consuls. International officials. 6. LEGAL FACTS OF INTERNATIONAL LAW Unilateral legal affairs. Concept and types of treaties. The origin of treaties. Treaties and third parties. Operation of a treaty. Termination of a treaty. Establishing a treaty. 7. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS United Nations (Predecessors. Establishment. Law of the United Nations. Members. Special position of permanent members of the Security Council. Position of non-member states. United Nations bodies.). Specialized institutions and other international organizations in the United Nations system. Regional organizations. 8. PEACEFUL RESOLUTION OF DISPUTES AND ENSURING PEACE Negotiations. Inquiry. Mediation. Conciliation. Arbitration. International Court of Justicr. Ensuring peace according to Charter of the United Nations. Taking the dispute to the United Nations. Collective measures. Peaceful operations. Arms reduction and disarmament. Internationally wrongful acts. Self-help. 9. THE LAW OF ARMED CONFLICTS Sources of rights of armed parties. The concept of armed conflict. The beginning and end of the armed conflict. Battlefield. Persons participating in an armed conflict. Restrictions on the conduct of hostilities. Protection of the wounded, patients and prisoners. Protection of the civilian population. War occupation. Neutrality.

Course learning outcomes

to define basic concepts, principles of international law;, to define institutes of international law;, distinguish the legal nature and means of functioning of international law in relation to internal law;, establish relevant rules of international law in concrete situations;, apply the relevant rules of international law in concrete situations.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to be present and active in class to a certain extent while performing additional activities such as writing essays and participating in projects. At the end of the semester, students must pass the final exam, which consists of a written and an oral part. Students who participate in the continuous monitoring of knowledge through colloquia during the semester are exempt from the written part of the exam.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B.. Međunarodno pravo 1. 2010. Školska knjiga, Zagreb
Andrassy, J., Bakotić, B., Lapaš, D., Seršić, M., Vukas. Međunarodno pravo 2. 2012. Školska knjiga, Zagreb
Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B.. Međunarodno pravo 3. 2006. Školska knjiga, Zagreb
Optional reading
Degan, V. Đ.. Međunarodno pravo. 2011. Školska knjiga, Zagreb
Ibler, V.. Rječnik međunarodnog javnog prava. 1987. Informator, Zagreb
Lapaš, D., Šošić, T. M. (ur.). Međunarodno javno pravo: izbor dokumenata. 2005. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Lulić, M., Muhvić, D. (ur.). Ljudska prava – izbor međunarodnih dokumenata. 2012. Pravni fakultet Osijek
. Povelja Ujedinjenih naroda. 1945. Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 15/1993.; ispravak u br. 7/1994.
Bakotić, B. (ur.). Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata s Dopunskim protokolima. 1997. Narodne novine, Zagreb
Rudolf, D.. Međunarodno pravo mora. 1985. JAZU, Zagreb
Ibler, V.. Međunarodno pravo mora i Hrvatska. 2001. Barbat, Zagreb
Lulić, M.. Dekolonizacija i nastanak država. 2006. Osijek