Pravo društava

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravo društava
Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava
Broj ECTS bodova7
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radica 17
Telefon+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 17
Telefon+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radica 17
Telefon+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 17
Telefon+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

U okviru kolgija studenti će se 1. upoznati s povijesnim razvojem prava društava, međusobnim odnosom prava društava s drugim granama prava, izvorima prava društava i predmetom izučavanja prava društava; 2. steći znanja o temeljnim pojmovima prava društava i osloncima Zakona o trgovačkim društvima (sudski registar, javno bilježništvo i revizija); 3. steći znanja o prednostima i nedostacima pojedinih oblika trgovačkih subjekata sukladno pozitivnim propisima u RH; 4. razlikovati oblike povezanih društava i statusnih promjena društava (pripajanje, spajanje, podjela društava kapitala i preoblikovanje društava); 5. steći znanja o načinima i razlozima prestanka trgovačkih subjekata.

Ishodi učenja kolegija

poznavati povijesni razvoj prava društava, odnos prava društava s drugim granama prava, izvore i predmet izučavanja prava društava;, definirati temeljne pojmove iz općeg dijela prava društava i pratećih propisa (pojam trgovca, elemente individualizacije, sudski registar i dr.);, 3. razlikovati temeljne oblike gospodarskog povezivanja i podjele društava;, 4. razlikovati i izabrati najprikladniji oblik društava uvažavajući konkretne potrebe poslovanja;, 5. poznavati temeljne značajke i posebnosti postupka likvidacije, predstečajne nagodbe i stečajnog postupka.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Barbić, Jakša. Pravo društava- opći dio. 2008. Organizator ,zagreb
Barić, Jakša. Pravo društava, Knjiga treća, Društva osoba. 2019. Organizator ,Zagreb
Barbić, Jakša. Pravo društava- društva kapitala. 2020. Organizator , Zagreb
. Zakon o trgovačkim društvima. 2022.
Izborna literatura
Akšamović, D., Stupar, S.. Pojam, pravna priroda i neka otvorena pitanja faktičnih koncerna u domaćem i komparativnom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 39, br. 3, 2018. . 2018. Pravni fakultet u Rijeci
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCompany Law
Chair of Commercial Law, Financial Law, Maritime and General Transport Law
Number of ECTS credits7
Lecturerprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Office AddressRadićeva 13 S. Radica 17
Telephone+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Office AddressRadićeva 13 17
Telephone+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
Lecturerprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Office AddressRadićeva 13 S. Radica 17
Telephone+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Office AddressRadićeva 13 17
Telephone+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Within this course students will: 1. gain knowledge about the history of company law and the relationship between company law and other branches of law 2.understand the concept and main notions in company law 3. learn about main types of companies and understand benefits and shortcomings of each company 4. distinguish between different forms of mergers 5. learn about companies liquidation and bankruptcy procceedings.

Course learning outcomes

, , , , ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Barbić, Jakša. Pravo društava- opći dio. 2008. Organizator ,zagreb
Barić, Jakša. Pravo društava, Knjiga treća, Društva osoba. 2019. Organizator ,Zagreb
Barbić, Jakša. Pravo društava- društva kapitala. 2020. Organizator , Zagreb
. Zakon o trgovačkim društvima. 2022.
Optional reading
Akšamović, D., Stupar, S.. Pojam, pravna priroda i neka otvorena pitanja faktičnih koncerna u domaćem i komparativnom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 39, br. 3, 2018. . 2018. Pravni fakultet u Rijeci