Rimsko privatno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaRimsko privatno pravo
Katedra pravne povijesti i rimskog prava
Broj ECTS bodova7
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Nikol Žiha
Zgrada, kabinetRadićeva 13 44/13
Telefon+385 31 224 544
e-mailnikol.ziha@pravos.hr
Suradnikdoc.dr.sc. Marko Sukačić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 51/13
Telefon+385 31 224 500
e-mailmarko.sukacic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Upoznavanje studenata sa povijesnim razvojem rimskog privatnog prava, njegovim karakteristikama i okolnostima uslijed kojih je postao temelj suvremenih europskih privatnopravnih sustava. Stjecanje znanja o temeljnim institutima privatnog prava kao preduvjet za nastavak studija i polaganje privatnopravnih predmeta. Razvijanje osnovnih vještina kritičke analize i osposobljavanje studenata za case-study tehniku rješavanja problema. Sadržaj predmeta: 1. Pojam i značenje rimskog prava 2. Povijesni razvitak rimskog prava 3. Osobno pravo 4. Obiteljsko pravo 5. Stvarno pravo 6. Obvezno pravo 7. Nasljedno pravo 8. Građanski postupak

Ishodi učenja kolegija

Objasniti povijesni razvoj rimskog prava te okolnosti i razloge uslijed kojih je ono postalo temelj suvremenih europskih privatnopravnih poredaka, Definirati i razlikovati temeljne pojmove rimskog statusnog, obiteljskog, stvarnog, obveznog, nasljednog i postupovnog prava te objasniti njihovu genezu, Povezati pravne institute iz različitih dijelova gradiva, Primijeniti temeljna rimska načela pri rješavanju praktičnih problemskih zadataka, Kritički analizirati značenje rimskih rješenja u odnosu na suvremeno pravo i pozitivnopravne institute,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti mogu apsolvirati gradivo putem dva pisana kolokvija ili ispita koji se stastoji od pisanog i usmenog dijela. Studenti koji u srednjoj školi nisu slušali Latinski jezik barem dvije godine, dužni su na Pravnom fakultetu Osijek odslušati i položiti Tečaj Latinske pravne terminologije prije pristupanja ispitu iz Rimskog privatnog prava.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Horvat, M; Petrak, M.. Rimsko pravo. 2022. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Romac, A.. Rimsko pravo. 2007. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (bilo koja godina izdanja!)
Izborna literatura
Eisner, B; Horvat, M. . Rimsko pravo. 1948. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Petrak; M. . Traditio iuridica I. 2010. Informator
Romac, A. . Izvori Rimskog prava, Zagreb, 1973.. 1973. Informator
Romac, A.. Rječnik rimskog prava. 1973. Informator
Stein, P.. Rimsko pravo i Europa. Povijest jedne pravne kulture. 2007. Golden marketing-Tehnička knjiga
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleRoman Private Law
Chair of Legal History and Roman Law
Number of ECTS credits7
Lecturerizv.prof.dr.sc. Nikol Žiha
Office AddressRadićeva 13 44/13
Telephone+385 31 224 544
e-mailnikol.ziha@pravos.hr
Associatedoc.dr.sc. Marko Sukačić
Office AddressRadićeva 13 51/13
Telephone+385 31 224 500
e-mailmarko.sukacic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Course learning outcomes

, , , , ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Horvat, M; Petrak, M.. Rimsko pravo. 2022. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Romac, A.. Rimsko pravo. 2007. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (bilo koja godina izdanja!)
Optional reading
Eisner, B; Horvat, M. . Rimsko pravo. 1948. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Petrak; M. . Traditio iuridica I. 2010. Informator
Romac, A. . Izvori Rimskog prava, Zagreb, 1973.. 1973. Informator
Romac, A.. Rječnik rimskog prava. 1973. Informator
Stein, P.. Rimsko pravo i Europa. Povijest jedne pravne kulture. 2007. Golden marketing-Tehnička knjiga