Upravno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUpravno pravo
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova10
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

O utemeljivanju i razvoju hrvatskoga upravnog prava-teorijske i pravno-znanstvene zasade Javne službe i ustanove Sustav državne uprave Koncesije Izvlaštenje Hrvatsko državljanstvo Izvori upravnog prava Upravni akt i pravnost upravnog djelovanja Iznimna stanja Upravni postupak Upravni spor

Ishodi učenja kolegija

definirati, objasniti i razlikovati osnovne upravno-pravne pojmove i institute, razlikovati i povezati teorijske postavke pojedinih instituta sa praktičnim primjerima, usporediti upravno i druge grane prava te različite modele sudbenog nadzora uprave, opisati tijek upravnog postupka i upravnog spora, sustavno i smisleno argumentirati stajališta o zadanoj temi rasprave, 6. analizirati i pravilno tumačiti pojedine zakonske odredbe za odgovarajuća posebna upravna područja i institute , analizirati odgovarajuću sudsku praksu upravnih sudova RH i praksu javnopravnih tijela,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su obvezni redovito dolaziti na nastavu uz aktivno sudjelovanje sukladno rasporedu predavanja. Nazočnost i sudjelovanje 70% u nastavi preduvjeti su podjeljivanja potpisa kao uredno izvršenih studentskih obveza te mogućnost polaganja ispita putem dva kolokvija (nakon 50 % održanih predavanja materije predmeta). U slučaju dužeg vremenskog razdoblja nemogućnosti prisustvovanja nastavi, studenti su dužni opravdati svoje izostanke predmetnom profesoru. Studenti mogu polagati cjelokupan ispit (pismeni i usmeni ispit) na raspoloživim ispitnim rokovima (studenti mogu pristupiti usmenom dijelu ispita sa 16 bodova od ukupno 30, ukoliko na pismenom ispitu ostvare 18 i više bodova, a ne polože usmeni dio ispita, moguće je na sljedećem ispitnom roku ispit polagati samo usmeno) ili u slučaju ispunjenja uvjeta Katedre za pristup kolokvijima, polagati ispit putem dva kolokvija (pismeni ispit od 30 pitanja). Studenti koji pristupe polaganju ispita putem kolokvija te ih uspješno polože, to stvara temelj oblikovanja konačne ocjene ispita te studenti ne moraju pristupiti usmenom dijelu ispita. U iznimnim situacijama i kada je to opravdano, kolokviji i ispiti održavat će se online putem korištenjem dostupnih platformi (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Babac, B.. Upravno pravo - odabrana poglavlja iz teorije i praxisa, osim gradiva pod toč. označenim 'Sažetak' te 'Zaključne prosudbe i rasčlambe', kao i gradiva pod toč. 2.5., 3.5., 7.. 2004. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek
Ustav Republike Hrvatske. Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14. 2022.
Zakon o sustavu državne uprave. Narodne novine 66/19. 2022.
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Narodne novine 85/20. 2022.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, . Narodne novine 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20. 2022.
Zakon o Vladi Republike Hrvatske. Narodne novine 150/11, 22/12, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22. 2022.
Zakon o ustanovama. Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. 2022.
Zakon o koncesijama. Narodne novine 69/17, 107/20. 2022.
Zakon o hrvatskom državljanstvu. Narodne novine 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94,130/11, 110/15,102/19, 138/21. 2022.
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade . Narodne novine 74/14, 69/17, 98/19. 2022.
Izborna literatura
Đerđa, D.. Osnove upravnog prava Europske unije. 2012. Pravni fakultet, Rijeka
Đerđa, D.. Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj. 2010. Inženjerski biro, Zagreb
Staničić, F; Britvić Vetma, B., Horvat, B., . Komentar Zakona o upravnim sporovima. 2017. Narodne novine, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleAdministrative Law
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits10
Lecturerprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
Lecturerprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

On the establishment and development of Croatian administrative law - theoretical and legal-scientific background Public services and institutions State administration system Concessions Expropriation Croatian citizenship Sources of administrative law Administrative act and legality of administrative action Exceptional conditions Administrative Procedure Administrative dispute

Course learning outcomes

define, explain and distinguish basic administrative-legal concepts and institutes, differentiate and connect the theoretical settings of individual institutes with practical examples, to compare administrative and other branches of law and different models of judicial supervision of administration, describe the course of the administrative procedure and the administrative dispute, systematically and meaningfully argue points of view on the given topic of discussion, analyze and correctly interpret certain legal provisions for the corresponding special administrative areas and institutes, analyze the relevant judicial practice of the administrative courts of the Republic of Croatia and the practice of public law bodies,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to attend classes regularly with active participation in accordance with the lecture schedule. Attendance and participation of 70% in class are prerequisites for signing off as properly completed student obligations and the possibility of taking the exam through two colloquiums (after 50% of the subject lectures have been held). In the case of a longer period of inability to attend classes, students are obliged to justify their absences to the relevant professor. Students can take the entire exam (written and oral exam) on the available exam dates (students can take the oral part of the exam with 16 points out of a total of 30, if they get 18 or more points on the written exam and do not pass the oral part of the exam, it is possible on the next during the exam period, take the exam only orally) or, in case of fulfillment of the requirements of the Department for access to colloquia, take the exam through two colloquia (written exam of 30 questions). Students who take the exam through colloquiums and successfully pass them, this creates the basis for forming the final exam grade, and students do not have to take the oral part of the exam. In exceptional situations and when justified, colloquiums and exams will be held online using available platforms (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Babac, B.. Upravno pravo - odabrana poglavlja iz teorije i praxisa, osim gradiva pod toč. označenim 'Sažetak' te 'Zaključne prosudbe i rasčlambe', kao i gradiva pod toč. 2.5., 3.5., 7.. 2004. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek
Ustav Republike Hrvatske. Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14. 2022.
Zakon o sustavu državne uprave. Narodne novine 66/19. 2022.
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Narodne novine 85/20. 2022.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, . Narodne novine 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20. 2022.
Zakon o Vladi Republike Hrvatske. Narodne novine 150/11, 22/12, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22. 2022.
Zakon o ustanovama. Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. 2022.
Zakon o koncesijama. Narodne novine 69/17, 107/20. 2022.
Zakon o hrvatskom državljanstvu. Narodne novine 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94,130/11, 110/15,102/19, 138/21. 2022.
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade . Narodne novine 74/14, 69/17, 98/19. 2022.
Optional reading
Đerđa, D.. Osnove upravnog prava Europske unije. 2012. Pravni fakultet, Rijeka
Đerđa, D.. Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj. 2010. Inženjerski biro, Zagreb
Staničić, F; Britvić Vetma, B., Horvat, B., . Komentar Zakona o upravnim sporovima. 2017. Narodne novine, Zagreb