Uvod u pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUvod u pravo
Katedra međunarodnopravnih i pravnoteorijskih znanosti i metodologije
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Ivana Tucak
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Potkrovlje- 54
Telefon+385 31 224 5543
e-mailivana.tucak@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Predrag Zima
Zgrada, kabinetRadićeva 13 R-17/11
Telefon+385 91 2245 509
e-mailpredrag.zima@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Uvod Vrste regulacije društava (običaji, moral, pravo). Povijesni tipovi pravnog studija i pravničkog mišljenja. Društveni položaj i socijalna uloga pravnika. Pravna profesija. Pojam i glavni oblici pravničke djelatnosti. Pravna znanost. Dioba i sistematika pravnih znanosti. Metodologija pravnih znanosti. Značaj uvoda u pravo u sistemu pravnih znanosti i nastavi prava. 2.Država A) Naziv (ime) države. Postanak države. Teorije o postanku države. Prestanak države. Promjene države i promjene u državi. Državni teritorij. Stanovništvo. Građanin. Državljanstvo. Država i međunarodna zajednica. Država i međunarodno pravo. Država i crkva. B) Cilj države. Funkcije države. Djelatnost države. Pravna organizacija države. Državni organ. Vrste državnih organa. Službene osobe. Zakonodavstvo. Zakonodavno tijelo. Parlamentarizam. Zakonodavni postupak. Vlada. Pojam i sistem vlade. Pojam uprave. Vrste pravnih organa i princip rada uprave. Problem birokracije i birokratizma. Sudovi. Organizacija vrste sudova. Sudski postupci. C) Suverenost. Teorije o suverenosti. Narodna suverenost. Nacionalna suverenost. Suverenost građana. Država i društvo. Društveni sukobi. Društvene regulacija. Mehanizmi i ciljevi društvene regulacije. Država i politička organizacija društva. Pojam i vrste političkih partija. Interesne grupe i država. Država i društvene klase. Država i etničke zajednice. Država i nacija. D) Teorije o oblicima države i tipovima političke vladavine. Antičke teorije (Platon, Aristotel). Montesquieova teorija. Tipovi političke vladavine kod M. Webera. Sistematika državnih oblika. Oblik vladavine. Monarhija. Apsolutistička monarhija. Parlamentarna monarhija. Republika. Vrste republika. Oblik državnog uređenja. Pojmovi centralizacije i decentralizacije. Oblici decentralizacije. Samouprava. Sistemi samouprava. Primjeri samouprava (regionalnih i političkih autonomija). Unitarna država. Složena država. Federacija. Konfederacija. Oblik političkog režima. Autokratski politički režimi.Demokracija. Stvarna i formalna demokracija. Parlamentarna demokracija. Pojam diobe vlasti. Odnos između zakonodavstva, uprave i sudstva. Dioba vlasti u SAD. Sistem vlada. E) Povijesni tipovi država. Suvremena država. Suvremene političke ideologije. Liberalizam. Konzervatizam. Glavni problemi suvremene države. Demokratski principi uređenja moderne države. Pravna država. Javno mnijenje. Problemi pravne organizacije moderne države. Izbori. Biračko pravo. Prava i slobode čovjeka i građanina. 3. Pravo A) Društvene norme. Vrste društvenih normi. Običaj. Moral. Pravna norma. Elementi pravne norme. Vrste pravnih normi. Određene i neodređene norme. Potpune i nepotpune norme. Konkretne i apsolutne norme. Oblici normativnog izražavanja. Efikasnost. Važenje. Legalnost i legitimnost. Pravna odgovornost. Protupravnost. Isključenje protupravnosti. Krivnja. Kazna. Svrha kažnjavanja. Djelovanje pravnih normi u prostoru. Djelovanje pravnih normi u vremenu. Retroaktivnost. B) Pojam pravnog akta. Načelo zakonitosti. Politički aspekt načela zakonitosti. Pravni lijekovi. Izvori prava. Materijalni izvori prava. Formalni izvori prava. Ustav. Zakoni. Podzakonski akti. Sudski akti (presude). Običajno pravo. Socijalno pravo. Akti privatnih osoba. Pravni poslovi. Ugovor. Pravna znanost kao izvor prava. Sudska praksa. Precedentno pravo. Pravedno pravo. Priroda stvari kao izvor prava. C) Pojam pravnog odnosa. Pravne činjenice. Pravni subjekti. Fizičke osobe kao subjekti prava. Pravne osobe kao pravni subjekti. Zastupstvo. Subjektivno pravo. Ostvarenje subjektivnih prava. Sredstva protiv ostvarenja subjektivnih prava. Zloupotreba subjektivnih prava. Stečena prava. Pravna obveza. Prestanak pravnih odnosa. D) Sistem prava. Kriteriji sistematizacije prava. Pravni sistem i pravni poredak. Pravna ustanova. Pravna grana. Glavne pravne grane. Grupe prava. Materijalno i formalno pravo. Javno i privatno pravo. Međunarodno pravo. Glavni tipovi pravnih sistema: anglosaksonsko i kontinentalno pravo. Statika pravnog sistema. Dinamika pravnog sistema. Nedostatci pravnih sistema (antinomije u pravu). 4. Tehnika prava Pojam pravne tehnike. Pravna retorika. Primjena prava. Stvaranje prava. Tumačenje prava. Metode tumačenja. Pristupi tumačenju (statistički i dinamički, objektivni i subjektivni). Ratio legis. Occasio legis. Pravna egzegeza. Slobodno stvaranje prava. Tumačenje s obzirom na osobe. Tumačenje s obzirom na obveznu snagu. Autentično tumačenje. Kazuističko tumačenje. Doktrinarno tumačenje. Tehnika tumačenja. Osnove teorije pravnog rasuđivanja. Pravna logika. Pravna topika. Formalna logika i pravna interpretacija. Pravna argumentacija. Sistemsko tumačenje. Historijsko tumačenje. Teleološko tumačenje. Pravne praznine. Pravna analogija

Ishodi učenja kolegija

Očekivani ishodi učenja za predmet Studenti bi nakon odslušanog predmeta i položenog ispita trebali biti u mogućnosti: 1. prepoznati različite tipove država, kako modernih tako onih u prošlosti; 2. razlikovati i prepoznati: funkcioniranje temeljnih institucija država i međunarodnih organizacija, pitanje pravnih u odnosu na druge norme koje postoje u društvima, kako se donose pravne norme na državnoj te na lokalnoj i regionalnoj razini; 3. razlikovati razne vrste pravnih normi već prema tome tko ih donosi, kako se donose, kakva im je pravna snaga; 4. definirati i razlikovati temeljne pojmove prava: pravni odnos; pravna norma, pravni subjekt, pravni objekt; karakteristike i vrste pravnih poslova; 5. analizirati postojeće izvore (pozitivnog) prava i njihovo korištenje,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Duško Vrban. Država i pravo - odabrana poglavlja. 2003. Golden marketing
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleIntroduction to Law
Chair of International Law and Theoretical Legal Sciences, Jurisprudence and Methodology
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Ivana Tucak
Office AddressRadićeva 13 Potkrovlje- 54
Telephone+385 31 224 5543
e-mailivana.tucak@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Predrag Zima
Office AddressRadićeva 13 R-17/11
Telephone+385 91 2245 509
e-mailpredrag.zima@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Introduction Types of regulation of societies (customs, morality, law). Historical types of legal study and legal opinion. Social position and social role of lawyers. Legal profession. Concept and main forms of legal activity. Legal science. Division and systematics of legal sciences. Methodology of legal sciences. The significance of the introduction to law in the system of legal sciences and law teaching. 2. Country A) Name of the country. The origin of the state. Theories about the origin of the state. Termination of the state. State changes and changes in the state. State territory. Population. Citizen. Citizenship. The state and the international community. State and international law. The state and the church. B) The goal of the state. Functions of the state. State activity. Legal organization of the state. State body. Types of state bodies. Officials. Legislation. Legislature. Parliamentarism. Legislative procedure. Government. Concept and system of government. The concept of administration. Types of legal bodies and the principle of administration. The problem of bureaucracy and bureaucratism. Courts. Organization of types of courts. Court proceedings. C) Sovereignty. Theories about sovereignty. People's sovereignty. National sovereignty. Sovereignty of citizens. State and society. Social conflicts. Social regulation. Mechanisms and goals of social regulation. State and political organization of society. The term and types of political parties. Interest groups and the state. State and social classes. State and ethnic communities. State and nation. D) Theories about forms of state and types of political rule. Ancient theories (Plato, Aristotle). Montesquieu's theory. Types of political rule by M. Weber. Systematics of state forms. Form of government. Monarchy. Absolutist monarchy. Parliamentary monarchy. Republic. Types of republics. Form of state organization. Concepts of centralization and decentralization. Forms of decentralization. Self-management. Systems of self-government. Examples of self-governments (regional and political autonomies). Unitary state. A complex country. Federation. Confederation. Form of political regime. Autocratic political regimes. Democracy. Real and formal democracy. Parliamentary democracy. The concept of separation of powers. The relationship between legislation, administration and the judiciary. Separation of powers in the USA. The government system. E) Historical types of states. A modern state. Contemporary political ideologies. Liberalism. Conservatism. The main problems of the modern state. Democratic principles of organizing the modern state. Legal state. Public opinion. Problems of the legal organization of the modern state. Elections. Voting right. Rights and freedoms of man and citizen. 3. Law A) Social norms. Types of social norms. Custom. Morals. Legal norm. Elements of the legal norm. Types of legal norms. Specified and unspecified norms. Complete and incomplete norms. Concrete and absolute norms. Forms of normative expression. Efficiency. Validity. Legality and legitimacy. Legal liability. Illegality. Exclusion of illegality. Guilt. Punishment. Purpose of punishment. The operation of legal norms in space. The effect of legal norms in time. Retroactivity. B) Concept of legal act. The principle of legality. The political aspect of the principle of legality. Legal remedies. Sources of law. Material sources of law. Formal sources of law. Constitution. Laws. By-laws. Court acts (judgments). Customary law. Social law. Acts of private persons. Legal affairs. Contract. Legal science as a source of law. Jurisprudence. Case law. Just right. The nature of things as a source of law. C) Concept of legal relationship. Legal facts. Legal subjects. Natural persons as subjects of law. Legal persons as legal entities. Representation. Subjective law. Exercise of subjective rights. Means against the realization of subjective rights. Abuse of subjective rights. Acquired rights. Legal obligation. Termination of legal relations. D) System of rights. Criteria for the systematization of law. Legal system and legal order. Legal institution. Legal branch. Main legal branches. Groups of rights. Substantive and formal law. Public and private law. International law. Main types of legal systems: Anglo-Saxon and continental law. Statics of the legal system. Dynamics of the legal system. Deficiencies of legal systems (antinomies in law). 4. Technique of law Concept of legal technique. Legal rhetoric. Application of rights. Creation of rights. Interpretation of law. Interpretation methods. Approaches to interpretation (statistical and dynamic, objective and subjective). Ratio legis. Occasio legis. Legal exegesis. Free creation of rights. Interpretation with regard to persons. Interpretation with regard to mandatory force. Authentic interpretation. Casuistic interpretation. Doctrinal interpretation. Interpretation technique. Basics of the theory of legal reasoning. Legal logic. Legal topic. Formal logic and legal interpretation. Legal argumentation. Systemic interpretation. Historical interpretation. Teleological interpretation. Legal gaps. Legal analogy

Course learning outcomes

Expected learning outcomes for the subject After taking the course and passing the exam, students should be able to: 1. recognize different types of states, both modern and those of the past; 2. distinguish and recognize: the functioning of the basic institutions of states and international organizations, the question of legal in relation to other norms that exist in societies, how legal norms are adopted at the national, local and regional level; 3. to distinguish various types of legal norms according to who makes them, how they are made, and what their legal force is; 4. define and differentiate the basic concepts of law: legal relationship; legal norm, legal subject, legal object; characteristics and types of legal affairs; 5. analyze existing sources of (positive) law and their use.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Duško Vrban. Država i pravo - odabrana poglavlja. 2003. Golden marketing
Optional reading