Povijest uprave

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPovijest uprave
Katedra pravne povijesti i rimskog prava
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Miro Gardaš
Zgrada, kabinetRadićeva 13 47
Telefon+385 31 224 500
e-mailmiro.gardas@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Br 43/13
Telefon+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

U okviru predmeta Povijest uprave studenti stječu znanja o nastanku i razvitku pojedinih pravnih sustava i institucija kroz povijest. Također je predviđeno da studenti steknu znanja o razvitku pojedinih državnih sustava kroz razne oblike društvenih uređenja. Proučavajući navedeno na primjerima država koje su ostavile značajnog traga u svjetskoj povijesti i primjenjujući komparativnu metodu studenti također stječu temeljna znanja o pravnim sustavima, oblicima državne organizacije, ustroju pojedinih država, te o pojedinim pravnim istitutima u njihovim prvim pojavnim oblicima, te njihov razvojni tijek sve od drugog tisućljeća prije Krista pa do dvadesetog stoljeća.. Također kompariranjem pojedinih sustava i pojedinih oglednih i karakterističnih država studenti stječu uvid u prednosti i nedostatke pojedinih od njih, te pokušavaju spoznati uzroke tomu.

Ishodi učenja kolegija

Definirati, opisati i analizirati pojedine pravne sustave i institucije kroz povijest, , Izdvojiti i opisati temeljne karakteristike pojedinih pravnih sustava i instituta,, Razlikovati tj. prepoznati pojedine pravne sustave i pravne institute u povijesnom razdoblju,, Usporediti pojedine pravne sustave i institute države i prava u različitim vremenskim razdobljima te različitim državama i pravnim sustavima kao i usporediti iste sa suvremenim institutima,, Argumentirati predosti i nedostatke pojedinih sustava i instituta u povijesnom razvoju i usporediti argumentaciju sa suvremenim pravnim sustavima i institutima.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Šefko Kurtović. Opća povijest prava i države 1. i 2.. 1998. Zagreb
Šefko Kurtović. Hrestomatija Opće povijest prava i države 1. i 2.. 2005. Zagreb
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleHistory of Administration
Chair of Legal History and Roman Law
Number of ECTS credits5
Lecturerprof.dr.sc. Miro Gardaš
Office AddressRadićeva 13 47
Telephone+385 31 224 500
e-mailmiro.gardas@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Office AddressRadićeva 13 Br 43/13
Telephone+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

By attending the History of Administration course, students gain knowledge about the origin and development of certain legal systems and institutions throughout history. It is also intended that students acquire knowledge about the development of individual state systems through various forms of social arrangements. Studying the above on the examples of countries that have left a significant mark in world history and applying the comparative method, students also acquire basic knowledge about legal systems, forms of state organization, the structure of individual states, and about individual legal institutes in their first forms, as well as their development course. from the second millennium BC to the twentieth century.. Also, by comparing individual systems and individual exemplary and characteristic countries, students gain insight into the advantages and disadvantages of some of them, and try to understand the causes of it.

Course learning outcomes

Define, describe and analyze individual legal systems and institutions throughout history, , Distinguish and describe the fundamental characteristics of individual legal systems and institutes,, Distinguish, i.e. recognize individual legal systems and legal institutes in the historical period,, Compare individual legal systems and institutes of the state and law in different time periods and different countries and legal systems, as well as compare them with contemporary institutes,, Argue the advantages and disadvantages of certain systems and institutes in historical development and compare the argumentation with contemporary legal systems and institutes.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Šefko Kurtović. Opća povijest prava i države 1. i 2.. 1998. Zagreb
Šefko Kurtović. Hrestomatija Opće povijest prava i države 1. i 2.. 2005. Zagreb
Optional reading