Ekonomska politika

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaEkonomska politika
Katedra ekonomskih znanosti
Broj ECTS bodova3
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Rajko Odobaša
Zgrada, kabinetRadićeva 13 soba 23/17
Telefon+385 91 2245 506
e-mailrajko.odobasa@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Verner
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailjelena.legcevic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Katarina Marošević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 K-67
Telefon+385 31 224 567
e-mailkatarina.marosevic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente s teorijskim i aplikativnim aspektima ekonomske politike. Nastavnici će tijekom izvođenja kolegija: predstaviti temeljne teorijske koncepte iz makroekonomije, teorije razvoja i planiranja, međunarodne ekonomije i financija iz kojih proizlazi ekonomska politika kao sredstvo upravljanja nacionalnim gospodarstvom; analizirati nacionalno gospodarstvo s aspekta donositelja odluka i njihovih ekonomskih funkcija, strukturu i otvorenost prema inozemstvu; definirati i obrazložiti elemente ekonomske strukture kao skupa subjektivnih i objektivnih čimbenika ekonomske politike; definirati pojam i sadržaj ekonomske politike, njezine ciljeve i sredstva; kritički se osvrnuti na ostvarivanje i efikasnost ekonomske politike.

Ishodi učenja kolegija

Definirati i znati opisati makroekonomske varijable i analizirati njihovu ulogu i značaj za upravljanje nacionalnim gospodarstvom; , Identificirati glavne donositelje odluka u nacionalnom gospodarstvu i prepoznati i znati objasniti njihove ekonomske funkcije; , Definirati gospodarski sustav kao dio društvenog sustava te analizirati njegov odnos s drugim podsustavima i kritički analizirati na primjerima; , Identificirati pojam i sadržaj ekonomske politike te analizirati nositelje, ciljeve i sredstva ekonomske politike; , Identificirati i prepoznati odrednice efikasnosti ekonomske politike te kritički analizirati o ostvarenju ekonomske politike s posebnim osvrtom na ekonomsku politiku Republike Hrvatske.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Redoviti studenti obvezni su pohađati kolegij Ekonomske politike kako bi uspješno izvršili svoje obveze. Studentima su osim propisane obvezne literature dostupni i materijali na sustavu za udaljeno učenje Moodle, Katedra gospodarskih znanosti, kolegij Ekonomska politika.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. . Ekonomija. 2011. Mate d.d.
Obadić, A., Tica, J. . Gospodarstvo Hrvatske. 2016. Ekonomski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu
Bosanac, N. . Uvod u ekonomiku Hrvatske. 1994. Intergraf
Marošević, K. . Regionalni razvoj i neravnoteže u Republici Hrvatskoj. 2021. Pravni fakultet Osijek
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEconomic Policy
Chair of Economic Sciences
Number of ECTS credits3
Lecturerprof.dr.sc. Rajko Odobaša
Office AddressRadićeva 13 soba 23/17
Telephone+385 91 2245 506
e-mailrajko.odobasa@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Verner
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailjelena.legcevic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Katarina Marošević
Office AddressRadićeva 13 K-67
Telephone+385 31 224 567
e-mailkatarina.marosevic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The aim of the course is to acquaint students with the theoretical and applied aspects of economic policy. During the course, teachers will: present basic theoretical concepts from macroeconomics, theory of development and planning, international economy and finance, from which economic policy emerges as a means of managing the national economy; analyze the national economy from the perspective of decision-makers and their economic functions, structure and openness to the outside world; define and explain the elements of economic structure as a set of subjective and objective factors of economic policy; define the term and content of economic policy, its goals and means; look critically at the implementation and effectiveness of economic policy.

Course learning outcomes

Define and knew to describe macroeconomic variables and analyze their role and significance for managing the national economy;, Identify the main decision makers in the national economy and recognize and be able to explain their economic functions;, Define the economic system as a part of the social system and analyze its relationship with other subsystems and critically analyze using examples;, Identify the concept and content of economic policy and analyze the bearers, goals and means of economic policy;, Identify and recognize the determinants of economic policy efficiency and critically analyze the implementation of economic policy with special reference to the economic policy of the Republic of Croatia.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Classes are mandatory for full time students to fulfill all obligations for the course of Economic policy. Beside obligatory literature students have available materials on the Moodle, distance learning system, Chair for Economic Sciences, Economic policy course.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. . Ekonomija. 2011. Mate d.d.
Obadić, A., Tica, J. . Gospodarstvo Hrvatske. 2016. Ekonomski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu
Bosanac, N. . Uvod u ekonomiku Hrvatske. 1994. Intergraf
Marošević, K. . Regionalni razvoj i neravnoteže u Republici Hrvatskoj. 2021. Pravni fakultet Osijek
Optional reading