Pravo okoliša

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravo okoliša
Katedra ekonomskih znanosti
Broj ECTS bodova3.5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Rajko Odobaša
Zgrada, kabinetRadićeva 13 soba 23/17
Telefon+385 91 2245 506
e-mailrajko.odobasa@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 586
e-mailana.djanic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Uvodna i temeljna pitanja prava okoliša (pojam prava okoliša i njegovo mjesto u pravnom sustavu, definicije, suvremeno poimanje okoliša i zaštita okoliša, načela prava okoliša, izvori prava okoliša, institucije za zaštitu okoliša...) 2. Zaštita nekih dijelova okoliša u hrvatskom pravnom sustavu (zaštita posebno vrijednih dijelova prirode: nacionalni parkovi, parkovi prirode, strogi rezervati, posebni rezervati, park-šume, zaštićeni krajolici, spomenici prirode i spomenici parkovne arhitekture; zaštita i unaprjeđenje šuma; Zaštita i unaprjeđenje poljoprivrednog zemljišta; zaštita zraka od onečišćenja; zaštita od buke 3. Građansko-pravna zaštita okoliša (građanskopravna zaštita okoliša kao instrument ostvarivanja načela preventivnosti: susjedska prava i stvarno-pravna zaštita od imisija, građansko-pravna zaštita okoliša putem tzv. negatorne tužbe, građansko-pravna zaštita okoliša kroz posjedovnu zaštitu, građansko-pravna zaštita okoliša obuhvaćena kroz odgovornost za štetu, popravljanje štete i ekološku tužbu 4. Kazneno-pravna zaštita okoliša (kaznena djela protiv okoliša: onečišćenje okoliša, ugrožavanje okoliša bukom, ugrožavanje okoliša otpadom, unošenje radioaktivnog ili drugog opasnog otpada u RH, ugrožavanje okoliša otpadom, ugrožavanje okoliša napravama, prenošenje zaraznih bolesti životinja i bilja, proizvodnja štetnih sredstava za liječenje životinja, nesavjesno pružanje veterinarske pomoći, protuzakonit lov, protuzakoniti ribolov, mučenje životinja, pustošenje šuma) 5. Međunarodno-pravni aspekti zaštite i očuvanja okoliša (razvoj međunarodnog prava okoliša, osnovna načela međunarodnopravne zaštite i očuvanja okoliša, «meko pravo» na području zaštite i očuvanja okoliša, običajno međunarodno pravo na području zaštite i očuvanja okoliša, najvažniji međunarodni ugovori posvećeni zaštiti i očuvanju okoliša, zaštita atmosfere, zaštita morskog okoliša, zaštita međunarodnih vodenih tokova, zaštita biološke raznolikosti, prekogranični promet opasnog otpada, politika zaštite okoliša i pravo okoliša u Europskoj zajednici (Europskoj uniji) 6. Upravno-pravni aspekti zaštite okoliša (načela zaštite okoliša, subjekti zaštite okoliša, dokumenti održivog razvoja i zaštite okoliša, instrumenti pravne zaštite, pravo na pristup informacijama i pristup sudu (pravosuđu) u području zaštite okoliša, sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, posebni upravni postupci i donošenje rješenja u području zaštite okoliša, nadležna tijela državne uprave u provedbi posebnog upravnog postupka, upravno-sudska zaštita, uloga upravnih sudova u Republici Hrvatskoj u sporovima pružanja sudske zaštite u postupcima upravljanja zaštićenim područjima) 7. Zaključna razmatranja: uloga i značaj prava okoliša u suvremenoj zaštiti okoliša

Ishodi učenja kolegija

Nakon uspješno završenih predavanja i položenog predmeta student će moći: 1. Opisati i analizirati osnovne pojmove zaštite okoliša i prava okoliša te definirati zaštitu okoliša i pravo okoliša kao pravnu granu; 2. Razlikovati međusobno instrumente zaštite okoliša te opisati način pravnog normiranja područja zaštite okoliša; 3. Prepoznati i analizirati propise domaćeg i međunarodnog zakonodavstva posvećenog zaštiti okoliša, posebice ekološko pravo EU-e; 4. Opisati, usporediti i međusobno povezati elemente pravne zaštite okoliša iz diskursa različitih pravnih grana – opće pravne, građansko-pravne, upravno-pravne, kazneno-pravne i međunarodno-pravne; 5. Prosuditi učinkovitost zaštite okoliša uz pomoć različitih instrumenata zaštite te prepoznati ideju, ciljeve i instrumente održivog razvoja kao razvojnog koncepta, strategije i društvene prakse. ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
-
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Lončarić-Horvat, O., Cvitanović, L., Gliha, I., Josipović, T., Medvedović, D., Omejec, J., Seršić, M.. Pravo okoliša. 2003. Organizator, Zagreb
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEnvironmental Law
Chair of Economic Sciences
Number of ECTS credits3.5
Lecturerprof.dr.sc. Rajko Odobaša
Office AddressRadićeva 13 soba 23/17
Telephone+385 91 2245 506
e-mailrajko.odobasa@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 586
e-mailana.djanic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Introductory and fundamental issues of environmental law (the concept of environmental law and its place in the legal system, definitions, contemporary understanding of the environment and environmental protection, principles of environmental law, sources of environmental law, institutions for environmental protection...) 2. Protection of some parts of the environment in the Croatian legal system (protection of particularly valuable parts of nature: national parks, nature parks, strict reserves, special reserves, park-forests, protected landscapes, natural monuments and monuments of park architecture; protection and improvement of forests; Protection and improvement of agricultural land, air pollution protection, noise protection 3. Civil-law environmental protection (civil-law environmental protection as an instrument for realizing the principle of prevention: neighborhood rights and real-legal protection against immissions, civil-law environmental protection through so-called negative lawsuits, civil-law environmental protection through property protection, civil-law environmental protection covered through liability for damage, repair of damage and environmental lawsuit 4. Criminal-legal environmental protection (criminal offenses against the environment: environmental pollution, endangering the environment with noise, endangering the environment with waste, bringing radioactive or other hazardous waste into the Republic of Croatia, endangering the environment with waste, endangering the environment with devices, transmitting infectious diseases of animals and plants, production of harmful means for animal treatment, negligent provision of veterinary care, illegal hunting, illegal fishing, animal torture, forest devastation) 5. International legal aspects of environmental protection and preservation (development of international environmental law, basic principles of international environmental protection and preservation, "soft law" in the field of environmental protection and preservation, customary international law in the field of environmental protection and preservation, the most important international treaties dedicated to the protection and environmental protection, protection of the atmosphere, protection of the marine environment, protection of international watercourses, protection of biological diversity, cross-border transport of hazardous waste, environmental protection policy and environmental law in the European Community (European Union) 6. Administrative-legal aspects of environmental protection (principles of environmental protection, entities of environmental protection, documents of sustainable development and environmental protection, instruments of legal protection, right to access to information and access to court (judiciary) in the field of environmental protection, public participation in environmental issues, special administrative procedures and adoption of decisions in the field of environmental protection, competent state administration bodies in the implementation of a special administrative procedure, administrative-judicial protection, the role of administrative courts in the Republic of Croatia in disputes regarding the provision of judicial protection in procedures for the management of protected areas) 7. Concluding considerations: the role and significance of environmental law in contemporary environmental protection

Course learning outcomes

After successfully completing the lectures and passing the course, the student will be able to: 1. Describe and analyze the basic concepts of environmental protection and environmental law and define environmental protection and environmental law as a legal branch; 2. Differentiate among environmental protection instruments and describe the method of legal regulation of the area of environmental protection; 3. Recognize and analyze regulations of domestic and international legislation dedicated to environmental protection, especially EU environmental law; 4. Describe, compare and interrelate the elements of legal environmental protection from the discourse of different legal branches - general law, civil law, administrative law, criminal law and international law; 5. To judge the effectiveness of environmental protection with the help of various protection instruments and to recognize the idea, goals and instruments of sustainable development as a development concept, strategy and social practice.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
-
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Lončarić-Horvat, O., Cvitanović, L., Gliha, I., Josipović, T., Medvedović, D., Omejec, J., Seršić, M.. Pravo okoliša. 2003. Organizator, Zagreb
Optional reading