Uredsko poslovanje - seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUredsko poslovanje - seminar
Katedra ekonomskih znanosti
Broj ECTS bodova2
Suradnikizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Br 43/13
Telefon+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Osnovni ciljevi seminarske nastave su: a/ upoznati studente s metodologijom izrade seminarskih i završnih radova, b/ upoznati studente s različitim oblicima rada u nastavi – frontalnim, individualnim te grupnim načinom rada, c/ prilagoditi organizaciju izvođenja seminarske nastave na temelju ispitivanja želja i potreba studenata, d/ upoznati studente s različitim mogućnostima usmene prezentacije seminarskih uradaka – korištenje multimedija u izvođenju seminarske nastave, e/ potkrijepiti stečena teorijska znanja primjerima iz prakse, f/ upoznati studente s osnovnim elementima uredskog poslovanja u tijelima državne uprave, u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u pravnim osobama s javnim ovlastima te u oblicima trgovačkih društava, g/ upoznati studente s učinkovitim organiziranjem, pretraživanjem i pohranom dokumenata u upravnim i sličnim stručnim poslovima, h/ upoznati studente s kvalitetnim komuniciranjem sa strankama itd

Ishodi učenja kolegija

Prepoznati metodologiju izrade seminarskih i završnih radova., Definirati i primijeniti različite oblike rada u nastavi – frontalni, individualni te grupni način rada., Iznijeti vlastite želje i potrebe glede organizacije izvođenja seminarske nastave., Koristiti različite mogućnosti usmene prezentacije seminarskih uradaka – koristiti multimedije u izvođenju seminarske nastave, potkrijepiti stečena teorijska znanja primjerima iz prakse., Definirati temeljne pojmove uredskog poslovanja., Analizirati način obavljanja uredskog poslovanja obavljanja u tijelima državne uprave, u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u pravnim osobama s javnim ovlastima te u oblicima trgovačkih društava., Usporediti i razlikovati način obavljanja uredskog poslovanja u upravi i drugim tijelima., Izabrati odgovarajuću komunikaciju i pismenu korespodenciju sa strankama u upravi i drugim tijelima.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Odobaša, Rajko. Uredsko poslovanje - tijela državne uprave Republike Hrvatske. 2012. e-skripte, stranice Pravnog fakulteta u Osijeku
. Uredba o uredskom poslovanju, NN 7/2009. 2009.
. Zakon o sutavu državne uprave, NN 150/11, 12/13. 2013.
Izborna literatura
Kasabašić, Š. Uredsko poslovanje u primjeni, IV. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. 2011. Novi informator d.o.o., Zagreb
. Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09. 2009.
Vojković, G.. Uredsko poslovanje, spisovodstvo i upravljanje pismohranom. 2018. Narodne novine, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleOffice Management - Seminar
Chair of Economic Sciences
Number of ECTS credits2
Associateizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Office AddressRadićeva 13 Br 43/13
Telephone+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The main objectives of the seminar classes are: a/ to acquaint students with the methodology of preparing seminar and final papers papers, b/ introduce students to different forms of work in class - face-to-face, individual and group work, c/ adapt the organization of seminar classes based on the examination of students' wishes and needs, d/introduce students to different possibilities of oral presentation of seminar papers - use of multimedia in conducting seminar classes, e/ to support acquired theoretical knowledge with practical examples, f/ to introduce students to basic elements of office management in state administration bodies, in the bodies of local and regional units (regional) self-governments, in legal entities with public powers and in the form of commercial companies, g/ to introduce students with efficient organization, search and storage of documents in administrative and similar professional jobs, h/ introduce students to quality communication with parties, etc

Course learning outcomes

Recognize the methodology of producing seminar and final papers., Define and apply different forms of work in classes - frontal, individual and group work methods., State students wishes and needs regarding the organization of conducting seminar classes., Use different possibilities of oral presentation of seminar papers - use multimedia in performance seminar classes, to support the acquired theoretical knowledge with examples from practice., Define the basic concepts of office business., Analyze the way of performing office management in state administration bodies, in the bodies of local units and local (regional) self-governments, in legal entities with public powers and in the forms of commercial companies., Compare and differentiate the way of performing office management in the administration and other bodies., Choose appropriate communication and written correspondence with parties in the administration and other bodies.,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Odobaša, Rajko. Uredsko poslovanje - tijela državne uprave Republike Hrvatske. 2012. e-skripte, stranice Pravnog fakulteta u Osijeku
. Uredba o uredskom poslovanju, NN 7/2009. 2009.
. Zakon o sutavu državne uprave, NN 150/11, 12/13. 2013.
Optional reading
Kasabašić, Š. Uredsko poslovanje u primjeni, IV. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. 2011. Novi informator d.o.o., Zagreb
. Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09. 2009.
Vojković, G.. Uredsko poslovanje, spisovodstvo i upravljanje pismohranom. 2018. Narodne novine, Zagreb