Upravno postupovno pravo seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUpravno postupovno pravo seminar
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova2
Suradnikizv.prof.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 586
e-mailana.djanic@pravos.hr
Suradnik Martina Drventić Barišin
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Stjepana Radića 17, kabiner br. 12.
Telefon+385 31 224 512
e-mailmartina.drventic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. OPĆI I POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI 2. DEFINIRANJE UPRAVOG POSTUPKA I UPRAVNE STVARI 3. TEMELJNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA 4. POKRETANJE I VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA 5. RJEŠAVANJE UPRAVNE STVARI 6. STRANKE I ZASTUPANJE 7. NADLEŽNOST JAVNOPRAVNIH TIJELA ZA PROVOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA 8. ROKOVI I POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE 9. OBAVJEŠĆIVANJE 10. DOKAZIVANJE 11. NAGODBA 12. KOMUNICIRANJE STRANKA I JAVNOPRAVNIH TIJELA 13. SLUŽBENA OSOBA I INSTITUT IZUZEĆA 14. PRVOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK 15. PRAVNI LIJEKOVI U UPRAVNOM POSTUPKU 16. UPRAVNI UGOVORI 17. MODELI SUDBENOG NADZORA NAD UPRAVOM 18. POJAM UPRAVNOG SPORA I POVIJESNI RAZVOJ UPRAVNOG SUDOVANJA 19. VRSTE UPRAVNIH SPOROVA 20. ORGANIZACIJA UPRAVNOG SUDOVANJA U RH 21. NADLEŽNOST I SASTAV SUDOVA 22. TEMELJNA NAČELA UPRAVNOG SPORA 23. STRANKE U SPORU I NJIHOVO ZASTUPANJE 24. PRVOSTUPANJSKI UPRAVNI SPOR 25. DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI SPOR 26. PRAVNI LIJEKOVI U UPRAVNOM SPORU 27. OCJENA ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA 28. IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA

Ishodi učenja kolegija

demonstrirati pravilan način citiranja i pisanja seminarskih radova, definirati i objasniti osnovne postupovne institute te opisati tijek upravnog postupka i upravnog spora , sustavno i smisleno argumentirati stajališta o zadanoj temi/području rasprave, samostalno prezentirati odabranu temu te izraditi/napraviti pisani seminarski rad na odabranu temu i usmeno ga izložiti uz odgovarajuće priloge, analizirati sadržaj i učinak podneska, upravnog akta i upravno-sudske odluke, analizirati zakonske odredbe i sudsku praksu za odgovarajuća posebna upravna područja i institute,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su obvezni redovito dolaziti na seminarsku nastavu uz aktivno sudjelovanje. Nazočnost i sudjelovanje 70% u seminarskoj nastavi preduvjeti su podjeljivanja potpisa kao uredno izvršenih studentskih obveza te mogućnost polaganja ispita na predroku. U slučaju dužeg vremenskog razdoblja nemogućnosti prisustvovanja nastavi, studenti su dužni opravdati svoje izostanke voditeljici seminara. Studenti su dužni izraditi pisani seminarski rad i usmeno ga izložiti putem prezentacije i pripadajućih priloga radi organizacije rada u grupama. U iznimnim situacijama i kada je to opravdano, seminarska nastava održavat će se online putem korištenjem dostupnih platformi (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Đerđa, D.. Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj. 2010. Inženjerski biro, Zagreb
Turčić, Z.. Komentar Zakona o općem upravnom postupku. 2012. Organizator, Zagreb
Frane Staničić, Bosiljka Britvić Vetma, Božidar Horvat. Komentar Zakona o upravnim sporovima. 2017. Narodne novine, Zagreb
Zakon o općem upravnom postupku, . NN 47/09, 110/21. 2022.
Zakon o upravnim sporovima, . NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21. 2022.
Izborna literatura
Gagro, B., Jurić Knežević, D., Kasabašić, Š. [et al.] . ZUP-iskustva u praksi i primjeri. 2011. Novi informator, Zagreb
• Korisni linkovi dostupni su na webu Katedre, upute za seminariste (primjer naslovne stranice, primjeri citiranja, itd.) . • dostupni nastavni materijali na web stranici Katedre tijekom izvođenja online nastave putem platformi za učenje na daljinu . 2022.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleAdministrative Procedural Law - Seminar
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits2
Associateizv.prof.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 586
e-mailana.djanic@pravos.hr
Associate Martina Drventić Barišin
Office AddressRadićeva 13 Stjepana Radića 17, kabiner br. 12.
Telephone+385 31 224 512
e-mailmartina.drventic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. GENERAL AND SPECIAL ADMINISTRATIVE PROCEDURES 2. DEFINING ADMINISTRATIVE PROCEDURE AND ADMINISTRATIVE MATTERS 3. BASIC PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE 4. INITIATION AND CONDUCT OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE 5. RESOLUTION OF ADMINISTRATIVE MATTERS 6. PARTIES AND REPRESENTATION 7. COMPETENCE OF PUBLIC BODIES FOR IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE 8. DEADLINES AND RETURN TO PREVIOUS CONDITION 9. NOTICE 10. PROOF 11. SETTLEMENT 12. COMMUNICATION OF PARTIES AND PUBLIC BODIES 13. OFFICIAL PERSON AND EXEMPTION INSTITUTE 14. FIRST INSTANCE ADMINISTRATIVE PROCEDURE 15. LEGAL REMEDIES IN ADMINISTRATIVE PROCEDURE 16. ADMINISTRATIVE CONTRACTS 17. MODELS OF JUDICIAL SUPERVISION OVER ADMINISTRATION 18. CONCEPT OF ADMINISTRATIVE DISPUTE AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE JUDGMENT 19. TYPES OF ADMINISTRATIVE DISPUTES 20. ORGANIZATION OF ADMINISTRATIVE TRIALS IN THE ROC 21. JURISDICTION AND COMPOSITION OF COURTS 22. FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE DISPUTE 23. PARTIES IN DISPUTE AND THEIR REPRESENTATION 24. FIRST INSTANCE ADMINISTRATIVE DISPUTE 25. SECOND DEGREE ADMINISTRATIVE DISPUTE 26. LEGAL REMEDIES IN ADMINISTRATIVE DISPUTE 27. ASSESSMENT OF LEGALITY OF GENERAL ACTS 28. ENFORCEMENT OF COURT DECISIONS

Course learning outcomes

demonstrate the correct way of quoting and writing seminar papers, define and explain basic procedural institutes and describe the course of administrative proceedings and administrative disputes, systematically and meaningfully argue points of view on a given topic/area of discussion, independently present the chosen topic and create a written seminar paper on the chosen topic and present it orally with appropriate attachments, analyze the content and effect of the submission, administrative act and administrative-judicial decision, analyze legal provisions and court practice for the respective special administrative areas and institutes,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to regularly attend seminar classes with active participation. Attendance and participation of 70% in the seminar classes are prerequisites for the distribution of signatures as properly completed student obligations and the possibility of taking the exam early. In the case of a longer period of inability to attend classes, students are obliged to justify their absences to the seminar leader. Students are required to prepare a written seminar paper and present it orally through a presentation and related attachments for the purpose of organizing work in groups. In exceptional situations and when justified, seminar classes will be held online using available platforms (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Đerđa, D.. Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj. 2010. Inženjerski biro, Zagreb
Turčić, Z.. Komentar Zakona o općem upravnom postupku. 2012. Organizator, Zagreb
Frane Staničić, Bosiljka Britvić Vetma, Božidar Horvat. Komentar Zakona o upravnim sporovima. 2017. Narodne novine, Zagreb
Zakon o općem upravnom postupku, . NN 47/09, 110/21. 2022.
Zakon o upravnim sporovima, . NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21. 2022.
Optional reading
Gagro, B., Jurić Knežević, D., Kasabašić, Š. [et al.] . ZUP-iskustva u praksi i primjeri. 2011. Novi informator, Zagreb
• Korisni linkovi dostupni su na webu Katedre, upute za seminariste (primjer naslovne stranice, primjeri citiranja, itd.) . • dostupni nastavni materijali na web stranici Katedre tijekom izvođenja online nastave putem platformi za učenje na daljinu . 2022.