Upravno pravo - opći dio

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUpravno pravo - opći dio
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 586
e-mailana.djanic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

POJAM UPRAVE U TEORIJI I ZAKONODAVSTVU JAVNE SLUŽBE USTANOVE SUSTAV DRAŽVNE UPRAVE I NADZOR VLADE NAD TIJELA DRŽAVNE UPRAVE USTROJSTVO I OVLASTI VLADE RH UPRAVNOPRAVNI ODNOS IZVORI UPRAVNOG PRAVA PODZAKONSKI OPĆENORMATIVNI AKTI SLOBODNA (DISKRECIJSKA) OCJENA KONCESIJE OSOBNA STANJA GRAĐANA HRVATSKO DRŽAVLJNSTVO KONTROLA NAD UPRAVOM NAČELO ZAKONITOSTI I MODIFICIRANJE NAČELA ZAKONITOSTI-IZNIMNA STANJA SLUČAJEVI NEZAKONITOSTI I KONTROLA AKATA POJAM I VRSTE UPRAVNIH AKATA POGREŠNOST UPRAVNIH AKATA IZVLAŠTENJE

Ishodi učenja kolegija

definirati, objasniti i razlikovati osnovne upravno-pravne pojmove i institute, usporediti upravno i druge grane prava te različite modele upravnog sustava, razlikovati i povezati teorijske postavke pojedinih odabranih instituta upravnog prava sa praktičnim primjerima, argumentirati stajališta o zadanoj temi/području rasprave iz područja upravnog prava/javne uprave , analizirati i pravilno tumačiti pojedine zakonske odredbe za odgovarajuća posebna upravna područja i institute ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Borković, I. (str. 3.-186., 221.-260., 357.-398., 585.-618.). Upravno pravo. 2002. Narodne novine, Zagreb
Ustav Republike Hrvatske. Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14. 2022.
Zakon o sustavu državne uprave. Narodne novine 66/19. 2022.
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Narodne novine 85/20. 2022.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Narodne novine 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20. 2022.
Zakon o Vladi Republike Hrvatske. Narodne novine 150/11, 22/12, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22. 2022.
Zakon o ustanovama. Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. 2022.
Zakon o koncesijama. Narodne novine 69/17, 107/20. 2022.
Zakon o hrvatskom državljanstvu. Narodne novine 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94,130/11, 110/15,102/19, 138/21. 2022.
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade. Narodne novine 74/14, 69/17, 98/19. 2022.
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleAdministrative Law - General Part
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits8
Lecturerprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 586
e-mailana.djanic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

THE CONCEPT OF ADMINISTRATION IN THEORY AND LEGISLATION PUBLIC SERVICES INSTITUTES STATE ADMINISTRATION SYSTEM AND GOVERNMENT SUPERVISION OVER STATE ADMINISTRATION BODIES ORGANIZATION AND AUTHORITIES OF THE GOVERNMENT OF THE RC ADMINISTRATIVE LEGAL RELATION SOURCES OF ADMINISTRATIVE LAW GENERAL NORMATIVE ACTS FREE (DISCRETIONARY) ASSESSMENT CONCESSIONS PERSONAL SITUATIONS OF CITIZENS CROATIAN CITIZENSHIP CONTROL OVER ADMINISTRATION PRINCIPLE OF LEGALITY AND MODIFICATION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY - EXCEPTIONS CASES OF ILLEGALITY AND CONTROL OF ACTS TERM AND TYPES OF ADMINISTRATIVE ACTS ERRORS OF ADMINISTRATIVE ACTS EXPROPRIATION

Course learning outcomes

define, explain and distinguish basic administrative-legal concepts and institutes, compare administrative and other branches of law and different models of the administrative system, differentiate and connect the theoretical propositions of individual selected institutes of administrative law with practical examples, argue points of view on a given topic/area of discussion in the field of administrative law/public administration, analyze and correctly interpret certain legal provisions for the corresponding special administrative areas and institutes,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Borković, I. (str. 3.-186., 221.-260., 357.-398., 585.-618.). Upravno pravo. 2002. Narodne novine, Zagreb
Ustav Republike Hrvatske. Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14. 2022.
Zakon o sustavu državne uprave. Narodne novine 66/19. 2022.
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Narodne novine 85/20. 2022.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Narodne novine 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20. 2022.
Zakon o Vladi Republike Hrvatske. Narodne novine 150/11, 22/12, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22. 2022.
Zakon o ustanovama. Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. 2022.
Zakon o koncesijama. Narodne novine 69/17, 107/20. 2022.
Zakon o hrvatskom državljanstvu. Narodne novine 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94,130/11, 110/15,102/19, 138/21. 2022.
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade. Narodne novine 74/14, 69/17, 98/19. 2022.
Optional reading