Arhivistika

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaArhivistika
Katedra pravne povijesti i rimskog prava
Broj ECTS bodova4.5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Miro Gardaš
Zgrada, kabinetRadićeva 13 47
Telefon+385 31 224 500
e-mailmiro.gardas@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Br 43/13
Telefon+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Nakon odslušanog predmeta Arhivistika studenti će naučiti definirati pojam i zadaću arhivistike i pomoćnih povijesnih znanosti, definirati pojam i ulogu arhiva, vrste arhiva, ukazati na zadatke suvremenih arhiva te naučiti koristiti arhivsku građu u svrhu pronalaženja i korištenja izvora.

Ishodi učenja kolegija

Definirati temeljne arhivske pojmove., Opisati i analizirati povijest arhiva i razvoj arhivske službe., Objasniti organizaciju i način rada arhivskih službi., Usporediti prednosti i nedostatke pojedinih arhivskih instituta., Samostalno pretraživati i prikupljati arhivsku građu u svrhu pronalaženja i korištenja izvora. ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Stullli, B.. Priručnik iz arhivistike. 1977. Zagreb
Paver, J. - Eržišnik B.. Arhivistika za djelatnike u pismohranama, . 1992. Zagreb
Beuc I.. Arhivistika - predavanja na arhivističkom tečaju u Zagrebu. 1968. Zagreb
Stipišić J. . Pomoćne povijesne znanosti. 1985. Zagreb
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleArchivistics
Chair of Legal History and Roman Law
Number of ECTS credits4.5
Lecturerprof.dr.sc. Miro Gardaš
Office AddressRadićeva 13 47
Telephone+385 31 224 500
e-mailmiro.gardas@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Kasap
Office AddressRadićeva 13 Br 43/13
Telephone+385 31 224 543
e-mailjelena.kasap@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

After taking the course Archives, students will learn to define the term and task of archival and auxiliary historical sciences, define the term and role of archives, types of archives, point out the tasks of modern archives and learn to use archival materials for the purpose of finding and using sources.

Course learning outcomes

Define basic archival terms., Describe and analyze the history of the archive and the development of the archive service., Explain the organization and way of working of archival services., Compare the advantages and disadvantages of individual archival institutes., Independently search and collect archival materials for the purpose of finding and using sources.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Stullli, B.. Priručnik iz arhivistike. 1977. Zagreb
Paver, J. - Eržišnik B.. Arhivistika za djelatnike u pismohranama, . 1992. Zagreb
Beuc I.. Arhivistika - predavanja na arhivističkom tečaju u Zagrebu. 1968. Zagreb
Stipišić J. . Pomoćne povijesne znanosti. 1985. Zagreb
Optional reading