Osnove trgovačkog prava

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOsnove trgovačkog prava
Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava
Broj ECTS bodova9
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radica 17
Telefon+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 17
Telefon+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. upoznavanje studenata s povijesnim razvojem prava društava trgovačkog prava, izvorima i međusobnim odnosom prava društava i trgovačkog prava kao i odnosima tih grana prava s drugim granama prava; 2. stjecanje znanja o osnovnim pojmovima iz prava društava i trgovačkog prava, 3. upoznavanje s oblicima trgovačkih subjekata u RH i najčešćim trgovačkim ugovorima i trgovačkim transakcijama koje stupaju trgovački subjekti; 4. ukazivanje na razlike u odnosu na prednosti i nedostatke različitih vrsta/oblika trgovačkih subjekata sukladno pozitivnim propisima u RH; 5. stjecanje osnovnih znanja o vrstama, svrsi i načinu sklapanja i raskidu trgovačkih ugovora i drugih transacija; 6. razlikovanje osnovnih vrsta vrijednosnih papira i načinima njihove primjene u praksi.

Ishodi učenja kolegija

Definirati osnovne pojmove i institute prava društava i trgovačkog prava;, Razlikovati prednosti i nedostatke dozvoljenih vrsta/oblika trgovačkih subjekata u RH;, Poznavati osnovne trgovačke ugovore, trgovačke transakcije , Razlikovati instrumente osiguranja plaćanja i ispunjenje plaćanja u trgovačkim ugovorima;, Identificirati svrhu i moguće posljedice sklapanja trgovačkih ugovora i drugih pratećih poslovnih transakcija;, Razlikovati osnovne vrste vrijednosnih papira i načine njihove primjene u praksi.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Jelinić, S.. Trgovačko pravo I – Pravo društava. 2010. Pravna agencija
Petrović, S.; Ceronja, P.. Osnove prava društava. 2014. Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet
Gorenc, V.,. Ugovorno trgovačko pravo. 2015. Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić
Izborna literatura
1. Zakon o trgovačkim društvima, NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 2. Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 3. Zakon o mjenici NN 74/94, 92/10 . /. 2022. /
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleBasics of Commercial Law
Chair of Commercial Law, Financial Law, Maritime and General Transport Law
Number of ECTS credits9
Lecturerprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Office AddressRadićeva 13 S. Radica 17
Telephone+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Office AddressRadićeva 13 17
Telephone+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. introducing students to the historical development of company law, commercial law, the sources and mutual relationship between company law and commercial law, as well as the relationships of these branches of law with other branches of law; 2. acquiring knowledge of basic concepts from company law and commercial law, 3. familiarization with the forms of commercial entities in the Republic of Croatia and the most common commercial contracts and commercial transactions entered into by commercial entities; 4. indicating the differences in relation to the advantages and disadvantages of different types/forms of commercial entities in accordance with positive regulations in the Republic of Croatia; 5. acquiring basic knowledge about the types, purpose and method of concluding and terminating commercial contracts and other transactions; 6. differentiation of basic types of securities and ways of their application in practice.

Course learning outcomes

, , , , , ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Jelinić, S.. Trgovačko pravo I – Pravo društava. 2010. Pravna agencija
Petrović, S.; Ceronja, P.. Osnove prava društava. 2014. Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet
Gorenc, V.,. Ugovorno trgovačko pravo. 2015. Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić
Optional reading
1. Zakon o trgovačkim društvima, NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 2. Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 3. Zakon o mjenici NN 74/94, 92/10 . /. 2022. /