Osnove ustavnog prava seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOsnove ustavnog prava seminar
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova2
Suradnik Ivica Pavić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 4
Telefon+385 31 224 591
e-mailivica.pavic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

I. Temeljna pitanja ustavnog prava (1. Predmet i metode ustavnog prava, 2. Odnos ustavnog prava i političkih znanosti, 3. Ustavno pravo kao grana prava, 4. Izvori ustavnog prava) II. Pojam i razvitak ustavne vladavine (1. Ustav i ustavna vladavina, 2. Razvitak ustavnosti u svijetu) III. Uspostava ustavne vladavine u Republici Hrvatskoj (1. Ustavnost u socijalističkim zemljama, 2. Uspostava suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske) IV. Ljudska prava i temeljne slobode (1. Jamstva sloboda i prava: temelj demokratske države, 2. Ljudska prava i temeljne slobode u hrvatskom Ustavu) V. Nadzor ustavnosti i zakonitosti (1. Temeljni pojmovi, 2. Američki sustav nadzora ustavnosti i zakonitosti, 3. Europski sustav nadzora ustavnosi i zakonitosti, 4. Ustavni sud Republike Hrvatske, 5. Pučki pravobranitelj, 6. Sprječavanje sukoba interesa) VI. Temelji državne vlasti (1. Teorija o narodnom suverenitetu, 2. Predstavnička vladavina, 3. Oblici neposrednog odlučivanja) VII. Izborni sustav (1. Biračko pravo i njegovo ostvarivanje, 2. Utvrđivanje izbornih rezultata) VIII. Hrvatski izborni sustav (1. Temeljna načela i instituti hrvatskog izbornog sustava, 2. Izbor Predsjednika Republike, 3. Izbor zastupnika Hrvatskog sabora, 4. Lokalni izbori) IX. Temeljna pitanja ustrojstva državne vlasti (1. Predstavnička tijela, 2. Razlikovanje državnih funkcija i ustrojstvo vlasti, 3. Upletanje izvršnih tijela u zakonodavnu funkciju) X. Načelo diobe i načelo jedinstva vlasti i oblici njihove primjene (1. Ustrojstvo i dioba vlasti, 2. Načelo jedinstva vlasti i sustav skupštinske vlade, 3. Sustav predsjedničke vlade, 4. Sustav parlamentarne vlade) XI. Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske (1. Razlozi ukidanja polupredsjedničkog sustava, 2. Predsjednik Republike i njegov odnos prema Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske, 3. Vlada i državna uprava, 4. Sudbena vlast, 5. Mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava XII. Složene države i državne zajednice (1. Povijesni razvitak, 2. Pravno razlikovanje konfederacije i federacije, 3. Drugi oblici složenih država i državnih zajednica, 4. Poseban oblik složene države: Bosna i Hercegovina, 5. Federalistička teorija, 6. Europska unija)

Ishodi učenja kolegija

Definirati temeljne pojmove iz područja ustavnog prava, Opisati temeljne pojmove i institute ustavnog prava u povijesnoj i komparativnoj perpsektivi, Objasniti i opisati pozitivnu ustavnopravnu regulativu u Republici Hrvatskoj, Kritički analizirati institute ustavnog prava u komparativnoj i hrvatskoj perspektivi,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Sokol, Smiljko, Smerdel, Branko. Ustavno pravo. 2009. Narodne novine, Zagreb
Izborna literatura
Smerdel, Branko. Ustavno uređenje Europske Hrvatske. 2013. Narodne novine, Zagreb
Bačić, Arsen. Ustavno pravo - teorija i interpretacija. 1997. Pravni fakultet u Splitu
Bačić, Arsen. Hrvatske parlamentarne procedure: izvori, Odabrani poslovnici Hrvatskog sabora 1861-2002.. 2003. Pravni fakultet u Splitu
Lauc, Zvonimir. O Ustavu Republike Hrvatske. 1991. Pravni fakultet Osijek
Šarin, Duška. Nastanak hrvatskog Ustava. 1998. Školska knjiga, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleBasics of Constitutional Law - Seminar
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits2
Associate Ivica Pavić
Office AddressRadićeva 13 4
Telephone+385 31 224 591
e-mailivica.pavic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

I. Constitutional law basics, II. Constitutional governance, III. Constitutional governance in Croatia - a historical overview, IV. Human rights and basic freedoms, V. Constitutionality and legality control, VI. Sovereignty, representative governance and direct democracy, VII. Electoral system, VIII. Croatian electoral system, IX. Government functions, X. Separation of powers, XI. Government of the Republic of Croatia, XII. Multi-level states and complex unions

Course learning outcomes

Define basic constitutional law terms, Describe basic constitutional law terms and institutes in historical and comparative perspectives, Describe and explain the constitutional law model in Croatia, Critical analysis of constitutional law institutes in comparative and Croatian perspectives,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Sokol, Smiljko, Smerdel, Branko. Ustavno pravo. 2009. Narodne novine, Zagreb
Optional reading
Smerdel, Branko. Ustavno uređenje Europske Hrvatske. 2013. Narodne novine, Zagreb
Bačić, Arsen. Ustavno pravo - teorija i interpretacija. 1997. Pravni fakultet u Splitu
Bačić, Arsen. Hrvatske parlamentarne procedure: izvori, Odabrani poslovnici Hrvatskog sabora 1861-2002.. 2003. Pravni fakultet u Splitu
Lauc, Zvonimir. O Ustavu Republike Hrvatske. 1991. Pravni fakultet Osijek
Šarin, Duška. Nastanak hrvatskog Ustava. 1998. Školska knjiga, Zagreb