Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUstrojstvo i djelovanje javnog sektora seminar
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova2
Suradnik Ivica Pavić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 4
Telefon+385 31 224 591
e-mailivica.pavic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Nastanak i definiranje javnog sektora, 2. Karakteristike javnog sektora/javni sektora kao sustav, 3. Subjekti u javnom sektoru, 4. Ustrojbeni oblici pravnih osoba u javnom sektoru, 5. Uloga države u djelovanju institucija javnog sektora, 6. Korisnici i davatelji usluga u javnom sektoru, 7. Javne ovlasti, 8. Nadzor nad radom institucija, 9. Financiranje institucija u javnom sektoru, 10. Društvene djelatnosti, 11. Infrastrukturne djelatnosti, 12. Komunalno gospodarstvo, 13. Upravne organizacije čijim se radom zadovoljavaju interesi i potrebe građana, 14. Službe koje obavljaju osobe od javnog povjerenja a u kojima se osigurava ostvarenje pojedinih poslova iz područja interesa i potreba građana

Ishodi učenja kolegija

istražiti konkretnu djelatnost u okviru javnog sektora, izraditi seminarski rad na određenu temu, usmeno prezentirati odabranu temu, pravilno citirati korištene izvore, argumetirano raspravljati na temu razine i kvalitete politike unutar različitih djelatnosti javnog sektora,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Ivanda, Stipe. Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora - Opći dio. 2009. Pravni fakultet Osijek
Ivanda, Stipe. Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora - Posebni dio. 2007. Pravni fakultet Osijek
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePublic Sector Organisation and Operation - Seminar
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits2
Associate Ivica Pavić
Office AddressRadićeva 13 4
Telephone+385 31 224 591
e-mailivica.pavic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Evolution of the public sector and defining the public sector, 2. Characteristics of the public sector as a system, 3. Subjects in the public sector, 4. Legal entities in the public sector, 5. The role of the state in functioning of the public sector, 6. Providers and users in the public sector, 7. Public authorities, 8. Supervision of institutions in the public sector, 9. Financing the public sector, 10. Social activities and services in the public sector, 11. Infrastructural activities and services in the public sector, 12. Communal services in the public sector, 13. Additional forms of legal organisations that provide public service, 14. Public services provided by public trust entities (e.g. notary)

Course learning outcomes

explore the provision of a specific service within the public sector, write a seminar on a select public sector topic, oral presentation of select public sector topic, develop and expand citation techniques, argumented discussion on the topic of quality of provision of different services in the public sector,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Ivanda, Stipe. Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora - Opći dio. 2009. Pravni fakultet Osijek
Ivanda, Stipe. Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora - Posebni dio. 2007. Pravni fakultet Osijek
Optional reading