Upravno postupovno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUpravno postupovno pravo
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

OPĆI I POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI DEFINIRANJE UPRAVOG POSTUPKA I UPRAVNE STVARI TEMELJNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA POKRETANJE I VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA RJEŠAVANJE UPRAVNE STVARI STRANKE I ZASTUPANJE NADLEŽNOST JAVNOPRAVNIH TIJELA ZA PROVOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA ROKOVI I POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE OBAVJEŠĆIVANJE DOKAZIVANJE NAGODBA KOMUNICIRANJE STRANKA I JAVNOPRAVNIH TIJELA SLUŽBENA OSOBA I INSTITUT IZUZEĆA PRVOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK PRAVNI LIJEKOVI U UPRAVNOM POSTUPKU UPRAVNI UGOVORI PRAVNA ZAŠTITA OD POSTUPANJA JAVNOPRAVNIH TIJELA I PRUŽATELJA JAVNIH USLUGA TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA POJAM I VRSTE UPRAVNIH SPOROVA POVIJESNI RAZVOJ UPRAVNOG SUDOVANJA VRSTE UPRAVNIH SPOROVA MODELI SUDBENOG NADZORA NAD UPRAVOM ORGANIZACIJA UPRAVNOG SUDOVANJA U RH NADLEŽNOST I SASTAV SUDOVA TEMELJNA NAČELA UPRAVNOG SPORA STRANKE U SPORU I NJIHOVO ZASTUPANJE PRVOSTUPANJSKI UPRAVNI SPOR DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI SPOR PRAVNI LIJEKOVI U UPRAVNOM SPORU OCJENA ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA

Ishodi učenja kolegija

definirati, objasniti i razlikovati osnovne postupovne pojmove i institute, razlikovati i usporediti različite modele sudbenog nadzora uprave, razlikovati i povezati teorijske postavke pojedinih instituta sa praktičnim primjerima, opisati tijek upravnog postupka i upravnog spora, sustavno i smisleno argumentirati stajališta o zadanoj temi/području rasprave, analizirati i pravilno tumačiti pojedine zakonske odredbe za odgovarajuća posebna upravna područja i procesne institute , analizirati odgovarajuću sudsku praksu upravnih sudova RH i praksu javnopravnih tijela,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Đerđa, D.. Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj. 2010. Inženjerski biro, Zagreb,
Staničić, F.; Britvić Vetma, B., Horvat, B.. Komentar Zakona o upravnim sporovima . 2017. Narodne novine, Zagreb
Zakon o općem upravnom postupku. Narodne novine, 47/09, 110/21. 2021.
Zakon o upravnim sporovima. Narodne novine, 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21. 2021.
Izborna literatura
Đerđa, D.; Šikić, M. . Komentar Zakona o upravnim sporovima . 2012. Novi Informator, Zagreb
Koprić, I. et.al.. Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. 2014. Institut za javnu upravu, Zagreb
Gagro, B., Jurić Knežević, D., Kasabašić, Š. et al.. ZUP-iskustva u praksi i primjeri. 2011. Novi informator, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleAdministrative Procedural Law
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits8
Lecturerprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

GENERAL AND SPECIAL ADMINISTRATIVE PROCEDURES DEFINING ADMINISTRATIVE PROCEDURE AND ADMINISTRATIVE MATTERS FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE INITIATION AND CONDUCT OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE RESOLUTION OF ADMINISTRATIVE MATTERS PARTIES AND REPRESENTATION COMPETENCE OF PUBLIC BODIES FOR IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE DEADLINES AND RETURN TO PREVIOUS CONDITION NOTICE PROVING SETTLEMENT COMMUNICATION OF THE PARTIES AND PUBLIC BODIES OFFICIAL PERSON AND EXEMPTION INSTITUTE FIRST INSTANCE ADMINISTRATIVE PROCEDURE LEGAL REMEDIES IN ADMINISTRATIVE PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTRACTS LEGAL PROTECTION AGAINST THE ACTIONS OF PUBLIC BODIES AND PUBLIC SERVICE PROVIDERS COSTS OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE TERM AND TYPES OF ADMINISTRATIVE DISPUTES HISTORICAL DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE JUDGMENT TYPES OF ADMINISTRATIVE DISPUTES. MODELS OF JUDICIAL SUPERVISION OVER THE ADMINISTRATION ORGANIZATION OF ADMINISTRATIVE TRIALS IN THE ROC JURISDICTION AND COMPOSITION OF COURTS FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE DISPUTE PARTIES IN DISPUTE AND THEIR REPRESENTATION FIRST INSTANCE ADMINISTRATIVE DISPUTE SECOND DEGREE ADMINISTRATIVE DISPUTE LEGAL REMEDIES IN ADMINISTRATIVE DISPUTE EVALUATION OF LEGALITY OF GENERAL ACTS EXECUTION OF COURT DECISIONS

Course learning outcomes

define, explain and distinguish basic procedural concepts and institutes, distinguish and compare different models of judicial supervision of the administration, differentiate and connect the theoretical settings of individual institutes with practical examples, describe the course of the administrative procedure and the administrative dispute, systematically and meaningfully argue points of view on a given topic/area of discussion, analyze and correctly interpret individual legal provisions for the respective special administrative areas and process institutes, analyze the relevant judicial practice of the administrative courts of the Republic of Croatia and the practice of public law bodies,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Đerđa, D.. Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj. 2010. Inženjerski biro, Zagreb,
Staničić, F.; Britvić Vetma, B., Horvat, B.. Komentar Zakona o upravnim sporovima . 2017. Narodne novine, Zagreb
Zakon o općem upravnom postupku. Narodne novine, 47/09, 110/21. 2021.
Zakon o upravnim sporovima. Narodne novine, 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21. 2021.
Optional reading
Đerđa, D.; Šikić, M. . Komentar Zakona o upravnim sporovima . 2012. Novi Informator, Zagreb
Koprić, I. et.al.. Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. 2014. Institut za javnu upravu, Zagreb
Gagro, B., Jurić Knežević, D., Kasabašić, Š. et al.. ZUP-iskustva u praksi i primjeri. 2011. Novi informator, Zagreb